Vaš pravni kompas 

  • Isplata dijela plate

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1040  by Anici
 
Bila sam zaposlena u jednom preduzeću na osnovu usmenog dogovora, dakle nije bilo ugovora o radu. Nakon provedenih mjesec i pol na radu, te nakon uzastopnih mobli za isplatom plate isplaćeno mi je 245 KM i rečeno mi je da je to plata za tih mjesec i pol što sam radila. Dogovor između mene i gazdarice je bio da moja plata iznosi cca 430 KM ali sada oni meni isplaćuju samo 245 KM KM i to za 1,5 mjeseci rada, a radila sam čak i duple smjene po 12 sati. Mene sada zanima da li ja njih mogu tužiti i da li mogu dobiti na sudu da mi oni isplate moju dogovorenu platu?
 #1041  by comodore
 
Vi možete da tužite ali samo za prekršeni dogovor koji se tretira kao jedna vrsta obligacionog odnosa između dvije osobe. Pošto Vi niste imali sklopljen ugovor o radu ili neku drugu vrstu ugovora kojim se zasniva radni odnos (ugovor o privremenim i povremenim poslovima..) Vi nemate prava da tužite zbog radnog spora jer prema Zakonu o radu radni odnos se zasniva samo stupanjem radnika na rad na osnovu predhodno zaključenog ugovora o radu. (Zakon o radu FBIH “Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18 član. 4 stav 1.). Jedina mogućnost bi bila da nađete svjedoka ili svjedoke koji će da svjedoče da ste Vi imali dogovor sa tom gazdaricom, te da ste dolazili na rad i radili puno radno vrijeme, te da na osnovu toga pokrente radni spor i da tražite od suda svoja radnička prava. No ovo Vam je sve jako neizvjesno jer u današnje vrijeme i ako se nadje taj svjedok koji je voljan da svjedoči on je izložen ucjenama i raznim manipulacijama, te je vrlo česta pojava da svjedoci kada dođe trenutak svjedočenja promjene iskaz. Zbog toga u ovo vrijeme najbolji dokaz Vam je pisana isprava a Vi istu nemate.

Moj Vam je savjet neka Vam ovo bude velika škola za ubuduće, a naravno neka ovo bude škola i ostalim građanima (jer ću ovo pitanje objaviti na svojoj web stranici) da kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa nikada ne stuapte na rad bez ugovora o radu. Ovo je između ostalog izričito stoji u Zakonu o radu u članu 4. stav 1. Dakle poslodavac je obavezan prema Zakonu o radu da sa Vam prije stupanja na rad zaključi valjan ugovor o radu, jer bez toga poslodavac krši odredbe radnog zakonodavstva te mu prijeti izricanje kazne, naravno ako inspekcija izvrši nadzor i ustanovi tu povredu. Te je pored toga poslodavac dužan da radnika koji stupi na rad na osnovu valjanog ugovora regularno prijavi na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Ako se desi situacija da Vam poslodavac kaže onu njihovu tipičnu frazu “počni ti raditi a mi ćemo ugovor zaključiti naknadno to je i onako samo komad papira – formalnost” moja Vam je preporuka da mu otovreno kažete da Vi nećete početi raditi bez valjanog ugovra o radu te da mu ukažete da je to njegova zakonska obaveza i da Vama prijeti novčana kazna ako Vas inspekcija nađe na radu bez zaključenog ugovora o radu. Naime ako Vi krenete da radite bez ugovora o radu Vi ne možete da ostvarite prava iz radnog odnosa, dakle nema bolovanja, nema zdravstvenog osiguranja, nema PIO osiguranja i da se desi bilio kakva nesreća ili bolest Vi nemate nikakva prava od onih prava koja imaju osobe koje su u radnom odnosu. Dalje ne zaključivanjem ugovora između Vas i poslodavca Vi ulazite u zonu neizvjesnosti da li će Vam plaitit i koliko te morate da molite za platu. Ugovor je bitan faktor i on nije samo kako kažu komad papira, naime ugovorm se ragulišu prava i obaveze između Vas i poslodavca, u ugovoru tačno mora da stoji koji opis poslova Vi obavljate, koliko Vam je radno vrijeme, trajanje godišnjeg odmora, visina plate i dodtaka na platu, razlozi za uvećanje plate, uslovi za plaćeno i neplaćeno odsustvo sa rada i još mnoga pitanja koja moraju biti konkretno regulisana ili ako nisu regulisana ugovorom onda da se ugovor pozove da se detaljnije odredbe tih prava i obaveza nalaze u nekom Opštem aktu ili Kolektivnom ugovoru. Ono što je jako veliki problem jeste taj da Većina firmi ima te tipske ugovore o radu u kojima regulišu detaljno samo glavne sastojke ugovora o radu a za ostala prava i obaveze upućuju na opšte akte, i da se razumijemo ovo nije protiv zakona nego zakon je ostavio tu mogućnost da se prava i obaveze koje su regulisane opšim aktima ne moraju navoditi u ugovoru o radu nego je potrebno samo uputiti na te opšte akte, problem je taj što se u upravama tih preduzeća ti opšti akti kriju kao zmija noge i kada radnik zatraži da pročita te akte obično je odgovor “reci šta te zanima pa ću ti ja reći sve o tome” i time odbijaju radnike da budu upoznati sa svim svojim pravima koja imaju u preduzeću. To je nezakonito ponašanje jer u ugovoru o radu nisu konkretno regulisane te situacije i pravo a i obaveza radnika je da bude upoznat sa svim pravima i obavezama i bilo bi pošteno da se svi opšti pravni akti stave svim radnicima na raspolaganje putem oglasne ploče ili putem interenta. Sve ovo govorim jer mnogo puta sam dobio pitanja oko nekog pitanja koje je interne prirode preduzeća i kada ja uputim klijenta na interene akte preduzeća isti mi se jave sa tim da im ne dopuštaju da pročitaju iste sa gore istrcanom frazom “reci šta te zanima pa ćemo mi odgovoriti”. Ovo je jako drsko jer kako će radnik znati koja ima prava i obaveze ako mu ne date da bude upoznat sa istim. No međutim ovdje nisu samo krivi poslodavci, njihovo drsko ponašanje podupire i sinidkat koji je njihova produžena ruka, u pravilu sindikat bi prvi trebao tu da reaguje no ta reakcija često izostane.

Sigurno se sada pitate pa kako spriječiti da se ove sitauacije ne dešavaju da ljudi rade bez ugovora o radu? Pa za svaki problem postoji rješenje samo je bitno da ima volje za sprovođenje istog, naime u Zakonu o radu u članu 170. stav 1. stoji da će se pojedinačnom novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000, 00 KM kazniti za prekršaj poslodavac-pravno lice, za svakog radnika sa kojim ne zaključi ugovor o radu i ne izvrši prijavu na obavezno osiguranje. Dok ukoliko se taj poslodavac nađe u ponovljenom prekršaju kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00KM do 10.000 KM. Za isti prekršaj poslodavac-fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM. Dok ako se nađe u ponovljenom prekršaju kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 KM do 3.000, 00 KM. Također za ovaj prekršaj pored pravnog lica kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu i to novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM. Dok ako se to lice nađe u ponovljenom prekršaju kaznit će se kaznom od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM. Osim što su propisane kazne za poslodavce propisane su i kazne za radnika koji se nađe na radu bez zaključenog ugovora o radu i to u visini od 100,00 KM do 300,00 KM. (Zakon o radu član 170. Stav 4). Dakle prema Zakonu o radu ako inspekcija izvrši nadzor i nađe Vas na radu bez zaključenog ugovora o radu kaznit će Vas novčanom kaznom u rasponu od 100,00 KM do 300,00 KM. Mnogi se sada pitaju zašto da se radnik kažnjava kada ništa nije kriv, no međutim zakon ovim putem radi preventivnu mjeru da utiče na svijest radnika da ne stupaju na rad bez ugovora o radu. Međutim mnogi radnici nisu upoznati sa ovom odredbom zakona i smatraju da ako ih inspekcija nađe na radu bez ugovora o radu da će kazniti samo poslodavca. Osim toga mora se napomenuti da se ugovorom o radu ne smatraju ugovori o djelu, autorski ugovori ili bilo koji drugi ugovor osim onih ugovora kojima se zasniva radni odnos a to su ugovor o radu (na određeno ili na neodređeno vrijeme, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o pripravničkom radu). Dakle ukoliko se zatekne radnik koji obavlja redovne poslove pravnog lica na osnovu ugovora o djelu ili nekog drugog ugovora mimo ugovora o radu isti se kažnjava novčanom kaznom a naravno kažnjava se i poslodavac jer ima radnika na radu bez ugovora o radu. Više o problemu ugovora o djelu i zašto ga mnogi nepravilno smatraju jednim tipom ugovora o radu možete pročitati u članku koji sam ranije pisao: “Da li postoji razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu kada su upitanju doprinosi za PIO? Naime zaposlen sam u firmi po ugovoru o djelu, kada sam pitao zašto nije ugovor o radu odgovorili su mi da je to skoro isto i da je sve isto što se tiče doprinosa“.

Dakle u Zakonu postoje kazne za ovaj prekršaj no međutim problem je prvo taj što su te kazne za poslodavca vrlo male, drugi još veći problem je taj što inspekcije i kada nađu radnike da rade bez ugovora su vrlo blage i ne kažnjavaju poslodavce onako kako bi trebalo. Naime dispciline nema bez pravila i odgovarajućih kazni za prekršioce tih pravila. U našem sistemu je problem što nema efikasnih i oštrih kazni, jer naime da li se par poslodavaca kazne toliko jako da moraju da zatovre svoje poslove onda bi se i drugi poslodavci naučili pameti i ne bi radnike tretirali kao robove. Kada pogledamo kroz historiju anarhija je vladala sve dok se nisu uvele oštre kazne tzv drakonske kazne (nazvane prema Drakonu valdaru Atine koji je uveo jako stroge kazne za kršenje zakona), nakon toga kada je obični puk uvidio da se za nepoštivanje pravila dobija stroga kazna onda su se i oni uzdržali od činjena istih. Znači sve dok nema odgovarajuće kazne za prekršioce pravila onda će nam biti ovako kako jeste.

Kako sam i gore naveo za svaki problem postoji rješenje tako i za ovaj problem postoji rješenje, naime već imamo zakonski osnov za kažnjavanje (iako je blag) sada je bitna samo volja i naravno što češći ne najavljeni inspekcijski nadzori. No sada će se javiti oni što će reći pa ne mogu inspektori sve to obići jer ima jako puno pravnih lica. Da bi to rješili opet se vraćamo na politiku zapošljavanja naime ako želimo da uvedemo red u naše društvo moramo na te funkcije birati ljude koji imaju karakter i koji neće zbog vlastitih interesa progledati kroz prste zbog kršenja propisa. Zbog toga je potrebno zaposliti što je moguće više inspektora te dati više mladima priliku jer samo mladi imaju tu energiju i odlučnost da dovedu u red ovo stanje.

Da zaključim Vi imate pravo na tužbu naravno ako imate dokaze ali samo na tužbu zbog prekršenog dogovora, pravo na tužbu iz radnog odnosa nemate jer nemate valjan ugovor. Molim Vas da ubuduće dobro pazite te da tražite zaključenje ugovora prije samog stupanja na rad jer ćete samo u toj situaciji biti zaštićeni a naravno nećete imati ni rizik od kazne ako Vas inspekcija zatekene na radu bez zaključenog ugovora o radu.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum