Vaš pravni kompas 

  • Dosjelost

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #870  by aida76
 
Postovanje
Prije 20 godina sam nelegalno usla u posjed tavanske prostoje koja je u vlasnistvu gazihrustembegovog vakufa a pravo raspolaganja ima opstina stari grad. dadhjadhkashdjkashdjkas
Od svojih sredstava sam taj tavanski prostor pretvorila u stambeni koji je prije 3 godine evidentiran u stambenom fondu.
Nakon evidentiranja stambenog objekta opstina stari grad mi je taj stan dala u najam sa ugovorom na 3 godine i koji uskoro istice.
Isla sam u opstinu da pitam za pravo vlasnistva dosjelostu i receno mi je da je to ukinuto.
Takodjer sam pitala da li bi mi mogli sredstva ulozena u taj stan refundirati kroz najam receno mi je da mi je sad kasno jer navodno sam trebala prije evidentiranja stambenog objekta donijeti procjenu sudskog vjestaka.
Fakticki je opstina postala vlasnik stambenog objekta bez da je ulozila novac za opremanje tog istog.
Interesuje me da li je stvarno ukinuto pravo vlasnistva dosjeloscu i sta mi vi savjetujete?
 #871  by AntunHun
 
Vazeci Zakon o stvarnim pravima:

b) Sticanje na osnovu zakona

Član 58.
Sticanje dosjelošću
(1) Samostalni posjednik stiče dosjelošću pravo vlasništva na nekretnini, ako mu je posjed zakonit i savjestan, a nije pribavljen silom, prijetnjom ili zloupotrebom povjerenja, protekom deset godina neprekidnoga posjedovanja.

(2) Samostalni posjednik nekretnine, čiji je posjed savjestan, stiče dosjelošću vlasništvo na nekretnini protekom dvadeset godina neprekidnog posjedovanja.

(3) Vrijeme potrebno za dosjelost počinje teći onoga dana kad je posjednik stupio u samostalni posjed stvari, a završava se istekom posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost.

(4) U vrijeme posjeda uračunava se i vrijeme, za koje su prethodnici sadašnjega posjednika neprekidno posjedovali stvar kao zakoniti i savjesni samostalni posjednici, odnosno kao savjesni samostalni posjednici.

(5) Uračunavanje vremena je moguće i ukoliko su posjednici različitog kvaliteta, pri čemu se vrijeme za koje su posjedovali prethodnici sadašnjeg posjednika preračunava u vrijeme potrebno za dosjelost.

(6) Smatra se da je nasljednik savjesni posjednik od trenutka otvaranja nasljedstva i u slučaju kad je ostavilac bio nesavjestan posjednik, ako se ne dokaže da je znao ili morao znati da mu ne pripada pravo na posjed.

(7) Na prekid odnosno zastoj proteka vremena dosjelosti na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o prekidu, odnosno zastoju proteka rokova za zastaru potraživanja.Član 59.
Građenje na tuđem zemljištu

(1) Zgrada koju neko sagradi na tuđem zemljištu pripada vlasniku zemljišta.
(2) Vlasnik zemljišta ima pravo zahtijevati da mu se preda u posjed njegovo zemljište sa zgradom, a graditelj će moći od vlasnika tražiti naknadu, po pravilima obligacionoga prava.
(3) Vlasnik zemljišta može zahtijevati da nesavjesan graditelj uspostavi prijašnje stanje ili da otkupi zauzeto zemljište po tržišnoj cijeni; u jednom i drugom slučaju vlasnik zemljišta ima pravo na naknadu štete po općim pravilima obaveznog prava.
(4) Ako je vlasnik zemljišta znao za građenje, a nije se bez odgode usprotivio daljnjoj gradnji, savjesnom graditelju pripada zgrada sa zemljištem koje je potrebno za njenu redovnu upotrebu, a prijašnji vlasnik zemljišta ima pravo zahtijevati samo naknadu u visini tržišne vrijednosti zemljišta, koja se određuje prema stanju zemljišta prije građenja, a prema cijenama u vrijeme donošenja odluke suda.
(5) Ako graditelj nije bio savjestan, zgrada pripada vlasniku zemljišta i kada se nije bez odgode usprotivio gradnji iako je znao za građenje, ali tada vlasnik zemljišta nema pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja.
 #1159  by Pravednik
 
aida76 wrote: Mon Aug 05, 2019 4:55 pm Nakon evidentiranja stambenog objekta opstina stari grad mi je taj stan dala u najam sa ugovorom na 3 godine i koji uskoro istice.
prvi uvjet da bi se pravo vlasništva steklo dosjedanjem je samostalnost posjeda, što u konkretnom slučaju otpada, ovo iz razloga što samim sklapanjem ugovora o najmu Vi priznajete tuđu višu vlast na nekretnini, glede čega vaš posjed nije samostalan
aida76 wrote: Mon Aug 05, 2019 4:55 pm Isla sam u opstinu da pitam za pravo vlasnistva dosjelostu i receno mi je da je to ukinuto.
netočno, no kako je več rečeno da bi se stjecalo pravo vlasništva dosjedanjem moraju biti ispunjene zakonom određene pretpostavke.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum