Vaš pravni kompas 

  • Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 316. Zakona o parničnom postupku

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1615  by AntunHun
 
Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 316. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 58/03 do 61/13), koje glasi:„Ako je predmet spora novčano potraživanje koje se sastoji od glavnog duga i kamata, vrijednost predmeta spora, kao pretpostavke za dozvoljenost revizije, utvrđuje se samo prema vrijednosti glavnog duga, a ne i prema vrijednosti kamate, bez obzira da li se radi o ugovorenoj ili zateznoj kamati, pošto je kamata uvijek sporedno traženje, a vrijednost sporednih traženja nema uticaja kod utvrđivanja vrijednosti spora“.(Pravno shvatanje Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici održanoj 13.03.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum