Page 1 of 1

Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 316. Zakona o parničnom postupku

PostPosted:Tue Apr 06, 2021 6:49 pm
by AntunHun
Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 316. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 58/03 do 61/13), koje glasi:„Ako je predmet spora novčano potraživanje koje se sastoji od glavnog duga i kamata, vrijednost predmeta spora, kao pretpostavke za dozvoljenost revizije, utvrđuje se samo prema vrijednosti glavnog duga, a ne i prema vrijednosti kamate, bez obzira da li se radi o ugovorenoj ili zateznoj kamati, pošto je kamata uvijek sporedno traženje, a vrijednost sporednih traženja nema uticaja kod utvrđivanja vrijednosti spora“.(Pravno shvatanje Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici održanoj 13.03.2019. godine)