Vaš pravni kompas 

  • Poreski tretman kapitalnih gubitaka kod prodaje akcija na berzi

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #759  by AntunHun
 
PORESKI TRETMAN KAPITALNIH GUBITAKA KOD PRODAJE AKCIJA NA BERZI
Zakon o porezu na dobit

član 24

Privredno društvo koje prodajom akcija ostvari kapitalni gubitak, ima pravo da isti prikaže kao umanjenje poreske osnovice u poreskom bilansu kao razliku između prodajne i nabavne vrijednosti, ukoliko je prodaja ostvarena na tržištu (berzi), odnosno ukoliko prodajna cijena odgovora tržišnoj.

"Privredno društvo obratilo se Ministarstvu finansija zahtjevom za mišljenje (akt broj 01-220 od 08.03.2019. godine) u pogledu poreskog tretmana kapitalnog gubitka koji je nastao prodajom hartija od vrijednosti, kao i kapitalnog gubitka koji je nastao prodajom potraživanja za date pozajmice i potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica. U 2018. godini privredno društvo je putem berze izvršilo prodaju akcijskog paketa u drugom privrednom društvu i tom prilikom je ostvarena niža prodajna cijena od nabavne cijene tog paketa akcija (kapitalni gubitak), koji se evidentirao na grupi konta 04 - Ulaganje u povezano pravno lice. Takođe, ovo privredno društvo je u periodu od 2011. do kraja 2018. godine davalo pozajmice povezanom društvu, te vršilo usluge iz sopstvene djelatnosti na osnovu čega su nastala potraživanja od kupaca povezanih lica. Prilikom prodaje akcijskog kapitala, novom kupcu su, u posebnoj transakciji, prodata i zatečena nenaplaćena potraživanja od društva čije su akcije prodate, koja se djelimično odnose na novčane pozajmice, a djelimično na isporuku dobara i vršenje usluga. Potraživanja su prodata po diskontnoj cijeni, te je iz tog razloga ovo društvo za ostatak nenaplaćenih potraživanja bilo prinuđeno da izvrši otpis istih na teret vlastitih rashoda.

Članom 5. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon), propisano je da je poreska osnovica za poresku godinu razlika između oporezivih prihoda i rashoda koji se odbijaju za tu poresku godinu, u skladu sa ovim zakonom. Dalje, članom 8. Zakona propisano je da se radi izračunavanja poreske osnovice priznaju rashodi iskazani u bilansu uspjeha u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim rashoda koji u skladu sa ovim zakonom imaju drugačiji tretman. Članom 24. istog zakona propisano je da kapitalni dobici ili gubici predstavljaju razliku između prodajne cijene i usklađene osnovice imovine koja se ostvaruje prodajom ili transferom na drugi način stalnih sredstava ili investicione imovine.

Shodno navedenom, kapitalni gubitak koje društvo (poreski obveznik) ostvari prodajom akcija priznaje se u poreskom bilansu, kao umanjenje poreske osnovice, u iznosu negativne razlike između prodajne i nabavne (odnosno knjigovodstvene) vrijednosti istih, ukoliko je prodaja ostvarena na tržištu (berzi), odnosno ukoliko prodajna cijena odgovora tržišnoj."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1064/19 od 21.3.2019. godine)

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum