Vaš pravni kompas 

  • Clan 76 Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1138  by matrix
 
Član 22. stav 1. Zakona o upravnim sporovima

Članovi 76., 77. i 78. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH

TUŽBA ZBOG NEDONOŠENJA RJEŠENJA PO IZJAVLJENOJ ŽALBI (TKZ. "ĆUTANJE ADMINISTRACIJE") PROTIV RJEŠENJA POREZNE UPRAVE KANTONALNOG POREZNOG UREDA NE MOŽE SE PODNIJETI, JER TU ŽALBU RJEŠAVA ISTI KANTONALNI URED, PA UKOLIKO TAJ URED NE DONESE RJEŠENJE PO ŽALBI STRANKA IMA MOGUĆNOST DA IZJAVI ŽALBU FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA KAO DRUGOSTEPENOM ORGANU.

Iz obrazloženja:

Prema odredbi člana 22. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ("Sl.novine FBiH", broj:2/98 i 8/00) ako u upravnom postupku drugostepeni organ nije u roku od trideset dana donio rješenje po žalbi stranke protiv prvostepenog rješenja, a ne donese ga ni u daljem roku od sedam dana, po pismenom traženju, stranka može pokrenuti upravni spor kao da joj je žalba odbijena.

U konkrenom slučaju Porezna uprava Kantonalnog ureda Lj. je u skladu sa odredbom člana 7. stav 1. alineja 3. i člana 41. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH ("Sl.novine FBiH", broj:33/02) donijela rješenje 17.10.2003.godine o razrezu poreza na tvrtku za 2003.godinu, kojim je tužitelj obavezan da plati 6.000,00 KM, sa poukom o pravnom lijeku da se protiv ovog rješenja može izjaviti žalba istom Kantonalnom poreznom uredu Lj. u roku od 8 dana.


Dana 17.11.2003.godine tužitelj je protiv navedenog rješenja izjavio žalbu Kantonalnom poreznom uredu Lj., a dana 07.06.2004.godine podnio tužbu za pokretanje upravnog spora M. zbog nedonošenja rješenja tuženog organa – "ćutanja administracije" Kantonalnog poreznog ureda.Prema odredbi člana 76. stav 2. Zakona o poreznoj upravi federacije porezni obveznik izjavljuje žalbu nadležnom Kantonalnom poreskom uredu ili Središnjem uredu Poreske uprave u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja, a žalbu u prvom stepenu rješava nadležni Kantonalni porezni ured u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbi i donosi novo rješenje (stav 2.).

Protiv rješenja donesenog od prvostepenog organa, iz prethodno člana, prema članu 77. stav 1. navedenog zakona, poreski obveznik ima pravo žalbe drugostepenom organu u roku od osam (8) dana od dana prijema rješenja prvostepenog rješenja, a prema stavu 2. tog člana, žalbu u drugom stepenu

rješava, Ministarstvo (Federalno ministarstvo finansija). Drugostepeni organ rješava po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, a protiv rješenja drugostepenog organa dopuštena je tužba Vrhovnom sudu Federacije prema stavu 1. člana 78. navedenog zakona.

Dakle, prema navedenim zakonskim odredbama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, protiv rješenja drugostepenog organa – Federalnog ministarstva finansija dopuštena je tužba Vrhovnom sudu Federacije BiH kojom se pokreće upravni spor, pa i u slučaju kada ovaj organ ne donese rješenje po žalbi u zakonskom roku (15. dana).

U konkretnom slučaju tužitelj nije izjavio žalbu Federalnom ministarstvu finansija zbog nedonošenja rješenja Kantonalnog poreznog ureda, po izjavljenoj žalbi, nego je pokrenuo tužbom upravni spor protiv prvostepenog organa Kantonalnog poreznog ureda Lj., zbog nedonošenja rješenja po žalbi izjavljenoj protiv rješenja istog poreznog ureda od 17.10.2003.godine. Dakle, nije postupio po odredbama člana 76, 77. i 78.
Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH. Naime, tužitelju je stajala mogućnost da podnese žalbu drugostepenom organu – Federalnom ministarstvu finansija zbog nedonošenja rješenja Poreske uprave-Kantonalnog poreznog ureda Lj. po njegovoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja iste porezne uprave od 17.10.2003.godine, što tužitelj nije učinio, nego je tužbu podnio prije isteka rokova iz člana 78. Zakona o poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i člana 22. Zakona o upravnim sporovima.

Zbog nepostojanja procesnih uslova za voĊenje upravnog spora, tužbu je kao preuranjenu valjalo odbaciti na osnovu odredbe člana 26. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima.


(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-2695/04 od 21.10.2004.g.)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum