Vaš pravni kompas 

  • Zatezna kamata kao zakonska obaveza

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #726  by AntunHun
 
ZATEZNA KAMATA KAO ZAKONSKA OBAVEZA
Zakon o obligacionim odnosima

član 277

Kada dužnik ne ispuni novčanu obavezu na dan njene dospjelosti već po proteku ugovorenog roka, on pada u docnju, pa povjerilac ima pravo na zateznu kamatu koja ne mora biti predviđena ugovorom.

Obrazloženje:

"Po članu 277. ZOO, obaveza plaćanja zateznih kamata nastaje po samom zakonu, a ne po ugovoru, pa je, stoga, neosnovan prigovor revizije da tužitelj nema pravo na zateznu kamatu jer nije ugovorena obaveza tuženog da, zbog docnje, plaća zateznu kamatu. Vjerovnik u novčanoj obavezi ima pravo na zateznu kamatu momentom kada dužnik padne u docnju, čime zatezna kamata ima dvojaku funkciju, kaznenu, jer se njome sankcionira dužnik, i poticajnu jer će dužnik novčane obaveze nastojati da obavezu ispuni u ugovorenom roku kako bi izbjegao plaćanje zatezne kamate.

(...)

U konkretnoj parnici, tuženi kao dužnik nije novčanu obavezu ispunio na dan njene dospjelosti već po proteku ugovorenog roka, čime je u njenom ispunjenju pao u docnju, što tužitelju kao povjeriocu daje pravo na ostvarenje zatezne kamate (član 277. stav 1. ZOO)."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 62 0 Ps 010454 17 Rev od 16.11.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum