Vaš pravni kompas 

  • Zastarni rok za usluge medunarodnog transporta

  • Prekršaji manji i veći Prometna pitanja i nezgode u Bosni i Hercegovini
Prekršaji manji i veći Prometna pitanja i nezgode u Bosni i Hercegovini
 #222  by admin
 
Zastarni rok za usluge međunarodnog transporta

Ova konvencija primjenjuje se na sve ugovore o prevozu vozilima drumskog saobraćaj uz naknadu, ako se mjesto preuzimanja robe i mjesto predviđeno za neku isporuku nalaze u različitim zemljama od kojih je barem jedna potpisala Konvenciju, bez obzira na domicil i nacionalnost stranaka. Ovdje se kao vozila podrazumjevaju automobili, auto-vozovi, tegljači, poluprikolice.

Ono što služi kao ugovor o prevozu jeste međunarodni tovarni list koji ima oznaku CMR. Tovarni list sadrži sve detalje vezane za uslove saradnje a Konvencija se primjenjuju bez obzira na svaku protivnu klauzulu. Potraživanja nastala na osnovu primjene Konvencije zastarjevaju u roku od godine dana a odnose se na gubitak, oštećenje i zakašnjenje isporuke od strane prevoznika o čemu bi se posebno trebalo povesti računa prilikom pokretanja sudskih postupaka. Međutim, u slučaju prevare ili krivice koja se po krivičnom zakonu zemlje pred kojom se vodi spor smatra kao prevara, zastarjelost je tri godine. Presuda koja je donesena u postupku kojim se reguliše prevoz na osnovu Konvencije je izvršna u svakoj od zemalja potpisnica odmah po ispunjenju propisanih formalnoti u zainteresovanoj zemlji. BiH je članica ove Konvencije od 01.09.1993.godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum