Vaš pravni kompas 

  • Zastara potrazivanja naknade stete zbog povrede ugovorne obaveze

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #742  by AntunHun
 
ZASTARA POTRAŽIVANjA NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORNE OBAVEZE
Zakon o obligacionim odnosima

član 376 stav 3

Potraživanje tužioca koje se odnosi na naknadu štete nastale povredom ugovorne obaveze zastarijeva za vrijeme određeno za zastarjelost te obaveze.

Obrazloženje:

"Međutim, osnovano revident ukazuje da su nižestepeni sudovi pogrešno cijenili prigovor zastarjelosti potraživanja koji je tuženi istakao već u odgovoru na tužbu i na kojem instistira tokom cijelog postupka, pa i u reviziji. Nižestepeni sudovi su odbili ovaj prigovor tuženog kao neosnovan polazeći od činjenice da je ugovor o uskladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice zaključen na period od 01.07.2008. godine do 30.06.2009. godine, pa da je poslovni odnos među strankama prestao da postoji nakon isteka ovog ugovora odnosno 30.06.2009. godine. Kako je tužba za isplatu naknade podnesena 23.05.2012. godine, zaključili su da je podnošenjem ove tužbe u smislu odredbe člana 388. ZOO zastarijevanje prekinuto, pa budući da nije protekao trogodišnji rok iz člana 374. ZOO propisan za zastarjelost potraživanja između pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, smatraju da potraživanje tužioca nije zastarjelo.

Ocjenjujući prigovor zastarjelosti potraživanja koji je istakao tuženi, nižestepeni sudovi su izgubili iz vida da se potraživanje tužioca odnosi na naknadu štete nastale povredom ugovorne obaveze, a ne na ispunjenje obaveza iz ugovora o prometu robe i usluga, konkretno ugovora o uskladištenju, pa da su za ocjenu prigovora zastarjelosti potraživanja relevantne odredbe člana 376. ZOO. Pri tome treba imati u vidu da prema odredbi stava 3. člana 376. ZOO potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastarjeva za vrijeme određeno za zastarjelost te obaveze, te da se u ovom slučaju, s obzirom da se radi o potraživanju naknade štete prouzrokovane povredom obaveze iz ugovora o prometu robe i usluga zaključenog između pravnih lica, ne primjenjuju propisi o subjektivnom i objektivnom roku zastare deliktom prourokovane štete, a da zastarjelost potraživanja naknade štete počinje teći od nastanka štete.

Kako nižestepeni sudovi zbog pogrešnog pristupa u ocjeni prigovora zastarjelosti nisu utvrdili činjenice bitne za pravilnu primjenu materijalnog prava, valjalo je primjenom člana 250. stav 2. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS”, broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13) odlučiti kao u izreci."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 57 0 Ps 097918 16 Rev od 3.4.2018. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum