Vaš pravni kompas 

  • Zalba na rjesenje kojim je odbijen zahtjev za izuzece notara

  • Nasljeđivanje u Bosni i Hercegovini, testament, zakonski i nužni dio....
Nasljeđivanje u Bosni i Hercegovini, testament, zakonski i nužni dio....
 #635  by comodore
 
ŽALBA NA RJEŠENJE KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV STRANKE ZA IZUZEĆE NOTARA
Zakon o parničnom postupku

član 359 stav 5

Protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev stranke za izuzeće notara nije dozvoljena posebna žalba, pa će nezadovoljna stranka imati mogućnost da takvo rješenje pobija žalbom protiv konačne odluke kojom će biti odlučeno o njenom pravu ili obavezi.

Obrazloženje:

"Odredbom člana 359. stav 5. Zakona o paničnom postupku FBiH, određeno je da protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za isključenje ili izuzeće nije dozvoljena žalba, a protiv rješenja kojim se zahtjev odbija nije dozvoljena posebna žalba.

Dakle u smislu navedene zakonske odredbe u situaciji kad je odbijen zahtjev stranke za izuzeće sudije, odnosno u konkretnom predmetu notara, tada protiv tog rješenja nije dozvoljena posebna žalba, što znači da nezadovoljna stranka će imati mogućnost takvo rješenje pobijati žalbom protiv konačne odluke kojom će biti odlučeno o njenom pravu ili obavezi.

Stoga bez obzira što je ovaj sud ukazao na određene povrede postupka koje su nastale prije donošenja pobijanog rješenja, pobijano rješenje je zakonito iz razloga jer prema odredbama ZPP protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za izuzeće notara nije dopuštena posebna žalba.

Griješi žalba kada smatra da o izuzeću notara u smislu odredbe člana 52. stav 3. Zakona o notarima FBiH odlučuje rukovoditelj kantonalnog organa za upravu na prijedlog stranke ili notara jer mora žaliteljica imati u vidu da je u ostavinskom postupku zatraženo izuzeće notara a o izuzeću notara u ostavinskom postupku odlučuje sud koji ga je postavio za svog povjerenika (član 262. stav 2. Zakona o nasljeđivanju FBiH)."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 17 0 0 085544 17 Gž od 30.10.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum