Vaš pravni kompas 

  • Zakonski rok za podnosenje prijedloga za povrat u prijasnje stanje

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #848  by AntunHun
 
ZAKONSKI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Zakon o parničnom postupku

član 329 stav 2

Tužitelji kojima je dostavljen poziv za pripremno ročište su prijedlog za povrat u prijašnje stanje trebali izjaviti u roku od 8 dana od propuštanja ročišta, jer su imali saznanje kada je došlo do propuštanja, a prijedlog podnijet nakon isteka ovog zakonskog roka se odbacuje kao neblagovremen.

Obrazloženje:

"Postupajući po žalbi tuženih sud je prvo ispitao osporeno rješenje kojim je usvojen prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Nakon donošenja ranijeg drugostepenog rješenja prvostepeni sud je rješenjem od 13.09.2004. godine zakazao pripremno ročište za dan 03.11.2004. godine u 10,00 sati. Stranke je pozvao na ruke punomoćnika, uz nalog da im se uz pozive dostavi drugostepeno rješenje broj Gž-496/04. Prema stanju spisa na tom rješenju postoji pečat o postupanju daktilografa iz koga se vidi da je uradio dva poziva za tužitelja i tužene, a na rješenju je upisano i vrijeme optreme 16.09.2004. godine. Da je sud uputio pozive za zakazano ročište potvrđuje i sadržaj dostavnice, koje su po prijemu uredno potpisali punomoćnik tužitelja i punomoćnik tuženih. Punomoćnik tužitelja je potpisao prijem poziva i drugostepenog rješenja dana 16.09.2004. godine.

Na ročište zakazano za 03.11.2004. godine za tužitelje uredno obaviještene niko nije pristupio, pa je sud donio rješenje da se tužba smatra povučenom.

Po prijemu pismenog otpravka tog rješenja dana 22.11.2004. godine, punomoćnik tužitelja uložio prijedlog za povrat u prijašnje stanje dana 29.11.2004. godine. Kao razloge je naveo da nije primio poziv za ročište, već samo drugostepeno rješenje. Postupajući po prijedlogu sud je 23.02.2005.godine proveo ročište za povrat u prijašnje stanje, na kome je pounomoćnik tužitelja ostao pri navodima prijedloga, tvrdeći da je dostavnicu mahinalno potpisao, a punomoćnik tuženih se protivio navodeći da je prijedlog neosnovan i neblagovremen. Prvostepeni sud je dozvolio povrat u prijašnje stanje, pa je rješenje kojim se tužba smatra povučenom broj P-2882/04 od 03.11.2004. godine stavio van snage.

Prema odredbi člana 333. stav 1. ZPP-a protiv rješenja kojim se usvaja prijedlog za povraćaj u prijašnje stanje nije dopuštena posebna žalba, pa su tuženi mogli istu izjaviti tek sa žalbom na presudu.

Prema odredbi člana 328. stav 1. ZPP-a propisano je da ako stranka propusti ročište ili rok za izvršenje neke radnje u postupku, pa izgubi pravo na poduzimanje te radnje, sud će na prijedlog stranke naknadno dopustiti da obavi tu radnju ako ocjeni da je do propuštanja došlo uslijed opravdanih razloga koji se nisu mogli predvidjeti, niti izbjeći.

Odredbom člana 329. stav 2. navedenog zakona, određuju rok u kome se prijedlog za povrat u prijašnje stanje može podnijeti i to u roku od 8 dana računajući od dana kada je prestao razlog zbog koga je nastupilo propuštenje, a ako je stranka tek kasnije saznala za to propuštenje onda od dana kada je za to saznala, ali se povrat u prijašnje stanje ne može zahtjevati po proteku roka od 60 dana od propuštanja.

Protivno razlozima za povrat u prijašnje stanje, te navodima odgovora na žalbu stanje spisa (naprijed navedeno) potvrđuje da je tužiteljima dostavljen poziv za pripremno ročište zakazano za dan 03.11.2004. godine, pa je prijedlog za povrat trebalo izjaviti u roku od 8 dana od propuštanja ročišta, jer su tužitelji imali saznanje kada je došlo do propuštanja (03.11.2004. godine), shodno članu 329. stav 2. ZPP-a, pa žalba tuženih osnovano ukazuje da je prijedlog za povrat u prijašnje sanje neblagovremen. Kako je navedeni rok strogi zakonski rok, njegovim istekom tužitelji su izgubili pravo za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje.

Kako je žalba na rješenje o povratu u prijašnje stanje osnovana uvažava se, a rješenje kojim se dozvoljava povrat u prijašnje stanje doneseno na ročištu 23.02.2005. godine, se preinačava i prijedlog za povrat u prijašnje stanje se odbacuje zbog neblagovremenosti, a na osnovu člana 235. tačka 3. ZPP-a.

Kako je odbačen prijedlog za povraćaj u prijašnje stanje to rješenje kojim se tužba smatra povučenom ostaje na snazi, a time radnje provedene nakon toga i prvostepena presuda se stavlja van snage. Stoga o ostalim žalbenim razlozima na presudu prvostepenog ovaj sud nije odlučivao."(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, 09 0 P 009885 06 Gž od 16.6.2011. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum