Vaš pravni kompas 

  • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #137  by legalis
 
ZAKON O STATISTICI BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004 i 42/2004)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom se uspostavlja pravni okvir za organizaciju, izradu i distribuciju statističkih podataka Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona.

Član 2

Ovaj zakon se ne primjenjuje na Centralnu banku Bosne i Hercegovine po pitanjima iz ovog zakona koja su regulisana Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/97).

Član 3

1. "Statistički podaci Bosne i Hercegovine" su podaci dobijeni iz date oblasti statističkih jedinica i obrađeni, odnosno distribuirani u okviru realizacije Programa, ili drugi statistički podaci potrebni Bosni i Hercegovini, odnosno bilo koji statistički podaci koje prikupe državni organi, a odobri Agencija. U tom smislu, statistički podaci Bosne i Hercegovine ne uključuju statističke podatke koje entiteti Bosne i Hercegovine za svoje potrebe distribuiraju, odnosno objavljuju ("entitetska statistika" ). Međutim, Agencija može zahtijevati od entiteta da u skladu sa odredbama ovog zakona dostave sve podatke iz entitetskih statistika, uključujući i dijelove pojedinih statističkih jedinica, koje Agencija smatra relevantnim za realizaciju Programa.

2. "Nadležni organi" su organi na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta nadležni za organizaciju, izradu i distribuciju statističkih podataka. Nadležni organ na nivou Bosne i Hercegovine je Agencija osnovana u skladu sa odredbama ovog zakona. Nadležni organi entiteta su organi u entitetima zaduženi da obavljaju ove djelatnosti ("entitetski zavodi" ).

3. "Izrada statističkih podataka Bosne i Hercegovine" uključuje sve aktivnosti potrebne za pripremu, prikupljanje, pohranjivanje, obradu, kompilaciju, analizu i distribuciju statističkih podataka za Bosnu i Hercegovinu.

4. "Statističke jedinice" podrazumijevaju svaku grupu ili podgrupu (uključujući metode uzimanja uzoraka), koja obuhvata fizička lica, pravna lica ili bilo koju drugu vrstu privrednih subjekata ili institucija.

5. "Statistički program Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Program) podrazumijeva detaljno regulisanu strukturu iz PoglavljaV ovog zakona, koja se odnosi na koordinaciju, usklađivanje, planiranje, sakupljanje, izradu i distribuciju statističkih podataka Bosne i Hercegovine.

6. " Povjerljivi podaci" su svi podaci dobijeni od nadležnih organa u toku prikupljanja podataka, odnosno podaci koji se koriste za izradu statističkih podataka Bosne i Hercegovine iz kojih se posredno ili neposredno mogu identifikovati sve pojedinačne statističke jedinice, osim u slučajevima kada se primjenjuju odredbe iz člana 26. ovog zakona.

7. "Korisnici" su sva lica (uključujući fizička lica, pravna lica, institucije i organe vlasti, odnosno sve druge vrste privrednih subjekata) koja se koriste statističkim podacima Bosne i Hercegovine.

II - AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 4

U skladu sa ovim zakonom, Agencija obavlja administrativne i druge stručne poslove u okviru prava i dužnosti države Bosne i Hercegovine, osim ako ti poslovi nisu dodijeljeni drugim organima, odnosno ako izvršenje tih zadataka nije po sili zakona povjereno drugim organizacijama i udruženjima.

Član 5

1. Agencija u smislu ovog zakona jeste Agencija osnovana Odlukom Savjeta ministara objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 4/97.

2. Agencija će se reorganizovati tako da će imati status pravnog lica, kao i nadležnosti utvrđene ovim zakonom.

3. Sjedište Agencije je u Sarajevu.

4. U prelaznom periodu utvrđenom u članu 33. ovog zakona, Agencija preuzima statističke aktivnosti postojećeg Biroa za statistiku Brčko Distrikta, koji time stiče status ekspoziture Agencije (Ekspozitura Brčko). Biro za statistiku Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se reorganizovao kao ekspozitura Agencije u skladu sa ovim zakonom i u prelaznom periodu utvrđenom u članu 33. ovog zakona. Ekspozitura Brčko direktno prikuplja sve statističke podatke u području Brčko Distrikta na način na koji to zahtijeva Program, a obavlja i druge funkcije u skladu sa članom 33. ovog zakona.

5. U skladu sa svojim potrebama, Agencija može osnivati druge ekspoziture.

Član 6

1. Na reorganizaciju Agencije i Ekspoziture Brčko primjenjuju se sljedeće odredbe.

2. Pečat Agencije će biti napravljen u skladu sa Zakonom o pečatima institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 12/98).

3. Naziv Agencije i državni grb postavljaju se na objekat u kojem je Agencija smještena.

4. Naziv Agencije se ispisuje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, na latinici i ćirilici.

5. Agencija utvrđuje izgled pečata za Ekspozituru Brčko, koji je identičan pečatu Agencije, sa dodatnim tekstom: "Ekspozitura Brčko".

6. Naziv Ekspoziture Brčko se stavlja na vidno mjesto u prostorijama Ekspoziture. Na svim službenim dopisima će stajati oznaka da se radi o ekspozituri Agencije. Memorandum Ekspoziture će sadržavati sljedeći tekst: "Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (Ekspozitura Brčko)".

Član 7

U Agenciji se ravnopravno koriste jezici koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

III - NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Član 8

1. Agencija je tijelo nadležno za obradu, distribuciju i utvrđivanje statističkih podataka Bosne i Hercegovine, u smislu člana 3.

2. Agencija:

a) vrši međunarodno predstavljanje i saradnju sa organizacijama i ostalim tijelima i izvršava međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine po pitanju statistike;

b) uspostavlja i održava kontakte sa donatorima i predlaže raspojelu donacija za Agenciju i entitetske zavode u skladu sa ustanovljenim stavovima donatora o načinu raspojele ili, u slučaju da ti stavovi nisu ustanovljeni, u skladu sa Statističkim programom;

c) utvrđuje statističke standarde za realizaciju Programa, što obuhvata mjere potrebne za usklađivanje statistike na nivou Bosne i Hercegovine da bi se postigao najbolji kvalitet i uporedivost rezultata uključujući i one koje se odnose na statističke tehnike, klasifikacije, nomenklature, definicije i ostale primjenjene standarde i praksu. Utvrđivanje ovih statističkih standarda uzima u obzir postojeću praksu koja se koristi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima;

d) utvrđuje standarde koji se primjenjuju u statističkim aktivnostima državnih organa;

e) prikuplja, obrađuje i distribuira statističke podatke Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, a na osnovu podataka koje dostave entitetski zavodi, odnosno podataka koje neposredno prikupi Agencija. U te svrhe, Agencija može (i) prikupljati statističke podatke od bilo koje statističke jedinice u entitetima ako to smatra neophodnim za obavljanje svojih funkcija utvrđenih ovim zakonom i (ii) prikupljati podatke za svoje funkcije utvrđene ovim zakonom od institucija Bosne i Hercegovine, pravnih lica na državnom nivou, međunarodnih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i firmi u vlasništvu ili pod kontrolom stranih lica;

f) kada je to neophodno za kompilaciju statističkih podataka na nivou Bosne i Hercegovine, zahtijeva od entitetskih zavoda da obezbijede podatke na nivou pojedinačnih statističkih jedinica, koji mogu uključivati povjerljive podatke u skladu sa ovim zakonom i povjerljive podatke u skladu sa entitetskim zakonima;

g) zahtijeva od entitetskih zavoda da prikupljaju i obezbjeđuju statističke podatke za koje Agencija utvrdi da su neophodni za statističke podatke Bosne i Hercegovine;

h) vrši distribuciju statističkih podataka Bosne i Hercegovine svim korisnicima, uključujući organe vlasti, institucije, društvene i ekonomske organizacije i javnost, čim se podaci utvrde na način da pristup podacima bude jednostavan i nepristrastan, uz korištenje odgovarajućih medija, te bez iznošenja povjerljivih podataka u javnost;

i) podstiče saradnju između entitetskih zavoda i obezbjeđuje redovnu razmjenu podataka između zavoda;

j) kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija će koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava Bosne i Hercegovine, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma;

k) vrši praćenje primjene i korišćenja usvojenih standarda i izvještava o stepenu poštivanja standarda u godišnjem izvještaju Agencije.

IV - OVLAŠĆENjA, OBAVEZE I ODGOVORNOST DIREKTORA AGENCIJE I NjEGOVIH ZAMJENIKA

Član 9

1. Direktor Agencije (u daljem tekstu: direktor) rukovodi radom Agencije za statistiku.

2. Direktor predstavlja Agenciju i djeluje u njeno ime, organizuje i obezbjeđuje zakonito i efikasno izvršavanje zadataka, donosi propise kada je za to ovlašćen po važećim zakonima Bosne i Hercegovine i donosi druga akta u skladu sa svojim ovlašćenjima, te preduzima ostale mjere u okviru ovlašćenja Agencije u cilju izvršenja mandata Agencije.

3. Sva imenovanja i smjene u Agenciji (uključujući i funkcije direktora, zamjenike direktora i rukovodioca Ekspoziture) vrše se u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 12/02).

4. Direktor Agencije ima dva zamjenika direktora, koji ga zamjenjuju u slučaju njegove sprečenosti da obavlja tu funkciju.

5. Rukovodilac Ekspoziture Brčko je odgovoran za rad Ekspoziture Brčko, a za svoj rad odgovara direktoru.

6. Direktor, njegovi zamjenici i rukovodilac Ekspoziture imenuju se na period od četiri godine ukoliko nije drugačije utvrđeno Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 10

U konsultacijama sa zamjenicima direktora, direktor Agencije u roku od 60 dana od dolaska na dužnost donosi akte o unutrašnjoj organizaciji Agencije i podnosi iste Savjetu ministara na usvajanje.

V - STATISTIČKI PROGRAM BOSNE I HERCEGOVINE

Član 11

Program će biti usklađen sa međunarodnim i evropskim standardima i uključivaće zbir statističkih podataka o svim vladinim organizacijama i tijelima u sklopu Programa.

Član 12

1. Za svaku planiranu statističku aktivnost u Programu se utvrđuju sljedeći elementi: (i) ciljevi, (ii) statističke jedinice koje se obrađuju, (iii) organizacije koje prikupljaju podatke, (iv) podaci koji se prikupljaju, (v) kratak opis metodologije koja će se koristiti, (vi) učestalost prikupljanja podataka, (vii) nivo opterećenosti statističkih jedinica, (viii) rokovi za distribuciju rezultata i (ix) troškovi osoblja i ostali rashodi, sa naznakom u kojoj se mjeri aktivnosti mogu finansirati iz postojećih sredstava, uključujući i donacije.

2. Program koji sadrži elemente utvrđene u prethodnom stavu se izrađuje za četiri jednogodišnja ciklusa, sa relevantnim detaljima propisanim za svaku godinu.

Član 13

1. Nacrt Programa priprema Agencija nakon konsultacija sa entitetskim zavodima.

2. Nacrt Programa pripremljen u skladu sa prethodnim stavom se podnosi Savjetu za statistiku Agencije u skladu sa odredbama Poglavlja VI ovog zakona.

3. Nakon što Savjet za statistiku razmotri nacrt Programa, Agencija podnosi nacrt Programa i mišljenja i komentare Savjeta za statistiku Savjetu ministara na usvajanje, ako to Savjet ministara smatra neophodnim.

4. Nacrt Programa usvojen od strane Savjeta ministara se smatra Programom. Bez obzira na prethodno navedeno, nacrt Programa se smatra konačnim nakon isteka roka od tri (3) mjeseca od njegove prezentacije Savjetu ministara, a Savjet ministara ga može mijenjati.

5. Program se objavljuje u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

6. Materijalne izmjene Programa (sa izuzetkom dijela koji se odnosi na plan rada) se vrše nakon konsultacija sa entitetskim zavodima i u skladu sa odredbama ovog člana, uključujući i objavljivanje u prethodno navedenim službenim glasilima.

Član 14

1. U planu rada se detaljno izlažu predložene statističke aktivnosti za sve budžetske godine, uključujući projekcije troškova vezanih za statističke aktivnosti (kao i operativne troškove Savjeta), izvore finansiranja (ako postoje) i prihode za koje će se dobiti saglasnost od državnih organa u budžetske svrhe.

2. Svake godine Agencija uz konsultacije sa entitetskim zavodima priprema svoj nacrt plana rada Programa za budžetsku godinu.

3. Agencija nacrt plana rada pripremljenog u skladu sa odredbama iz prethodnih stavova podnosi Savjetu za statistiku u skladu sa odredbama Poglavlja VI ovog zakona.

4. Nakon što Savjet za statistiku razmotri nacrt plana rada, Agencija nacrt, zajedno sa komentarima odnosno mišljenjima Savjeta za statistiku, dostavlja Ministarstvu trezora državnih institucija u svrhu daljih budžetskih procedura u skladu sa važećim zakonima. Bez obzira na prethodnu odredbu, Agencija je ovlaštena predočiti plan rada nadležnim državnim organima nakon isteka roka od 15 dana od prezentacije nacrta Savjetu za statistiku.

5. Nacrt plana rada se smatra konačnim planom rada Agencije kada dobije saglasnost nadležnih državnih organa.

VI - SAVJET ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 15

1. Ovim zakonom osniva se Savjet za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet).

2. Savjet se sastaje najmanje dva puta godišnje. Savjet daje mišljenje u vezi sa pripremom i realizacijom Programa, funkcionisanjem i daljim razvojem statistike Bosne i Hercegovine, a posebno izvršava sljedeđe poslove i zadatke:

a) daje preporuke Agenciji u vezi sa nacrtom Programa i plana rada i daje mišljenja o Programu i planu rada (uključujući i troškove) koje Agencija dostavlja nadležnim državnim organima u skladu sa ovim zakonom,

b) prati rad Agencije i daje preporuke Savjetu ministara o sredstvima koja su Agenciji neophodna za ispunjavanje zadataka iz plana rada i Programa,

c) pomaže saradnju između nadležnih organa u cilju postizanja najvišeg mogućeg kvaliteta statistike koji zadovoljava potrebe korisnika na svim nivoima,

d) daje savjete u vezi sa poštivanjem standarda Agencije od strane nadležnih organa i državnih tijela. Standardi Agencije se usklađuju sa međunarodnim standardima, uključujući mjere koje se smatraju neophodnim za obezbjeđivanje zaštite statističkih jedinica u skladu sa ovim zakonom.

Član 16

1. Savjet po službenoj dužnosti sačinjavaju sljedeća lica: (i) direktor Agencije i njegov zamjenik, direktori entitetskih zavoda, i (iii) rukovodilac Ekspoziture Brčko i svi drugi rukovodioci ekspozitura koje Agencija može osnovati u skladu sa ovim zakonom, (iv) guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (odnosno njegov predstavnik) i (v) ministar trezora zajedničkih institucija (odnosno njegov predstavnik). Savjet takođe sačinjavaju tri člana iz reda davalaca i korisnika podataka koji su priznati radnici u oblastima statistike, ekonomskih nauka odnosno biznisa. Ova tri člana imenuje Savjet ministara na prijedlog ministra civilnih poslova i komunikacija na period od najviše četiri godine. Na prijedlog Agencije, ministar trezora zajedničkih institucija saziva prvi sastanak Savjeta.

2. Na prvom sastanku se bira predsjedavajući, koji predsjedava radom Savjeta i saziva sastanke Savjeta.

Član 17

Savjet donosi Pravilnik o radu.

VII - ODNOS IZMEĐU ENTITETSKIH ZAVODA I AGENCIJE

Član 18

1. Entiteti takođe obezbjeđuju da nadležna tijela entiteta po potrebi stave Agenciji na raspolaganje statističke podatke koji su neophodni da bi Bosna i Hercegovina izvršila svoje obaveze iz Ustava Bosne i Hercegovine, uključujući obaveze iz člana III.I. i člana III.5 (a) Ustava Bosne i Hercegovine, u skladu sa Programom.

2. Agencija je obavezna da podatke dostavljene u skladu sa ovom odredbom tretira kao povjerljive podatke u smislu ovog zakona. Entitetski zavodi prikupljaju, odnosno obrađuju i dostavljaju Agenciji statističke podatke koje Agencija smatra neophodnim za statistiku Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona, u utvrđenom roku i bez postavljanja uslova (uključujući uslove vezane za plaćanje i naknade). Utvrđeni rok mora biti razuman i dogovoren sa davaocima, kako bi se ispunili uslovi iz Programa. U slučajevima kada utvrdi da je to neophodno za statistiku Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona, Agencija može zahtijevati od entitetskih zavoda da dostave podatke koji se smatraju povjerljivim u skladu sa entitetskim zakonima i drugim propisima.

3. Prilikom prikupljanja i obrade statističkih podataka Bosne i Hercegovine, entitetski zavodi primjenjuju standarde i praksu Agencije, te dostavljaju podatke u skladu sa uslovima koje postavlja Agencija. Navedeni standardi i praksa moraju biti usklađeni sa međunarodnom praksom i standardima, te obezbjeđivati ustavne slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine. Bez obzira na prethodne odredbe, svi statistički podaci prikupljeni, odnosno obrađeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, se koriste na način koji obezbjeđuje i štiti ustavne slobode svih pojedinaca, kao i ostala prava propisana zakonima Bosne i Hercegovine.

4. Entiteti preduzimaju maksimalne napore kako bi obezbijedili da entitetska statistika, bez obzira da li ona spada u statistiku Bosne i Hercegovine, bude prikupljena, obrađena i kompilirana od strane entitetskih zavoda u skladu sa standardima, metodologijom, praksom i smjernicama Agencije.

5. Entiteti imaju pravo učestvovati u dogovorima vezanim za raspojelu donacija u skladu sa članom 8. (2) (b) ovog zakona.

VIII - PRINCIPI I TEHNIČKA AUTONOMIJA

Član 19

1. Da bi se obezbijedio kvalitet statističkih podataka Bosne i Hercegovine i očuvalo povjerenje javnosti u te podatke, organizacija i realizacija Programa i svih drugih statističkih aktivnosti na koje se odnosi ovaj zakon vršiće se u skladu sa principima pouzdanosti, objektivnosti, relevantnosti, važnosti, statističke povjerljivosti i transparentnosti.

2. Statistika Bosne i Hercegovine ima za cilj da što objektivnije prikaže stvarno stanje, da distribuira podatke korisnicima na neutralan i nepristrasan način, da se usredsredi na pojave koje su bitne za organe koji donose odluke i da ispoštuje pravo građana na pristup javnim informacijama, uzimajući u obzir odnos koji postoji između troškova i opterećenja, s jedne strane, i prednosti, s druge strane.

3. Povjerljivi podaci prikupljeni u statističke svrhe ne smiju se koristiti u druge svrhe, osim ako to nije propisano drugačije ovim zakonom.

4. Javnosti su dostupne informacije koje su potrebne za procjenu kvaliteta statističkih podataka Bosne i Hercegovine, posebno metoda koji su korišteni za izradu podataka, te načina na koji su ti principi ispoštovani.

5. Tokom prikupljanja statističkih podataka iz statističkih jedinica, standardi Agencije moraju utvrditi: (i) elemente koji se trebaju dostaviti statističkim jedinicama u vrijeme prikupljanja podataka, (ii) da li statističke jedinice imaju obavezu da dostave podatke i (iii) kazne (ukoliko postoje) koje se primjenjuju u slučaju nedostavljanja podataka.

6. Nadležni organi informišu sve statističke jedinice da će se prikupljeni podaci (osim ako nije drugačije propisano važećim zakonima) koristiti samo u statističke svrhe, a podaci koji se smatraju povjerljivim podacima u smislu ovog zakona ostaju povjerljivi.

Član 20

1. Prilikom realizacije Programa, osoblje Agencije i entitetskih zavoda neće tražiti ili primati uputstva od vlasti, drugih državnih organa, političkih stranaka ili drugih interesnih grupa, posebno prilikom selekcije izvora podataka, statističkih metoda i procedura, u vezi sa sadržajem, formom i vremenom distribucije, i u vezi sa zaštitom povjerljivosti statističkih podataka.

2. Organi vlasti i druge grupe iz stava 1. ovog člana se obavezuju da će poštovati principe utvrđene ovim zakonom i da neće vršiti uticaj na osoblje statističkih organa prilikom obavljanja njihovih zadataka.

IX - SREDSTVA ZA FINANSIRANjE RADA AGENCIJE

Član 21

1. Sredstva potrebna za finansiranje rada Agencije i Savjeta za statistiku Bosne i Hercegovine se obezbjeđuju iz budžeta institucija BiH.

2. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima (uključujući Zakon o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 27/00)) Agencija korisnicima može naplaćivati svoje usluge, te može zadržati dio ili cjelokupan iznos sredstava prikupljenih na ovaj način za finansiranje svojih aktivnosti odobrenih u budžetu.

X - GODIŠNjI IZVJEŠTAJ

Član 22

U roku od tri mjeseca od isteka kalendarske godine, direktor Agencije podnosi godišnji izvještaj Savjetu ministara. Između ostalog, godišnji izvještaj sadrži podatke o: (i) stepenu realizacije Programa i plana rada, (ii) dobijenim rezultatima statističkih istraživanja, (iii) svim problemima u realizaciji Programa i plana rada i (iv) stepenu poštivanja standarda i metodologije Agencije. Agencija objavljuje izvještaj nakon što Savjet ministara razmotri izvještaj, a najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka godine.

XI - POVJERLjIVOST STATISTIČKIH PODATAKA I ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Član 23

1. Podaci koji su prikupljeni, obrađeni i pohranjeni u svrhu izrade statističkih podataka Bosne i Hercegovine smatraju se povjerljivim ako je putem tih podataka moguće neposredno ili posredno identifikovati statističke jedinice, čime se otkrivaju pojedinačni podaci.

2. Statistička jedinica se neposredno identifikuje putem naziva i adrese, odnosno putem zvanično dodijeljenog ili opštepoznatog identifikacijskog broja.

3. Posredna identifikacija je mogućnost utvrđivanja identiteta statističke jedinice putem dedukcije na osnovu podataka koji nisu navedeni u stavu 2. ovog člana. Da bi se utvrdilo da li se statistička jedinica može posredno identifikovati, uzeće se u obzir sve mjere koje se na razuman način mogu koristiti da bi se identifikovala pomenuta statistička jedinica.

Član 24

Izuzetno od odredbe iz člana 6. stav 2., povjerljivi podaci se koriste isključivo za izradu statistike u skladu sa odredbama ovog zakona, osim ukoliko ispitanici nisu jasno dali svoju saglasnost da se podaci koriste za neke druge potrebe i svrhe.

Član 25

1. Agencija ima obavezu da podatke dostavljene u skladu sa ovom odredbom tretira kao povjerljive podatke u smislu ovog zakona. Prenos podataka između entitetskih zavoda i Agencije ne podliježe ograničenjima u vezi sa povjerljivošću podataka ukoliko je taj prenos neophodan za izradu statističkih podataka Bosne i Hercegovine. Ova odredba se ni na koji način ne odnosi na regulisanje prenosa podataka između entiteta.

2. Entitetski zavodi su obavezni da dostavljaju Agenciji sve podatke koje Agencija smatra potrebnim za izradu statističkih podataka Bosne i Hercegovine u smislu ovog zakona. Entitetski zavodi su obavezni da Agenciji dostave povjerljive podatke ako Agencija smatra da je to potrebno za unapređenje podataka i kvalitet koji statistički podaci Bosne i Hercegovine moraju zadovoljiti.

Član 26

1. Statistički podaci Bosne i Hercegovine se ne smiju dostavljati korisnicima ukoliko sadrže ili otkrivaju povjerljive podatke. Grupe se sastoje od najmanje tri jedinice, a udio jedne jedinice u grupi ne smije preći 85%.

2. Odstupanja od stava 1. se odnose na podatke o ekonomskoj situaciji prikupljene od preduzeća i drugih privrednih subjekata, kao i podatke o okolišu. Ovi podaci mogu se distribuirati, čak i ako rezultati ne zadovoljavaju grupne uslove iz stava 1. ovog člana, kada Agencija utvrdi da je to neophodno kako bi se obezbijedili bitni osnovni podaci i pod uslovom da statistički program predviđa distribuciju takvih podataka.

Član 27

Prilikom prikupljanja, obrade, dostave i distribucije statističkih podataka Bosne i Hercegovine, nadležni organi, uključujući organe na entitetskom nivou, preduzimaju sve mjere organizacione, regulatorne, administrativne i tehničke prirode koje su potrebne da se zaštiti povjerljivost podataka od nedozvoljenog pristupa, objavljivanja i korišćenja.

Član 28

Lica koja prilikom obavljanja svojih poslova imaju pristup povjerljivim podacima moraju se pridržavati odredbi ovog zakona i nakon što prestanu obavljati svoje funkcije.

Član 29

1. Prilikom obavljanja svojih zadataka utvrđenih ovim zakonom, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine djeluje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01).

2. Bez obzira na odredbu stava 1. ovog člana, Agencija nije obavezna obavještavati Komisiju za zaštitu podataka prije početka obrade podataka prema članu 28. Zakona o zaštiti ličnih podataka. Međutim, Agencija Komisiji podnosi šestomjesečne izvještaje o svojim aktivnostima.

3. Agencija može obrađivati posebne kategorije podataka utvrđene Zakonom o zaštiti ličnih podataka kada je to potrebno za obavljanje zadataka Agencije prema ovom zakonu.

XII - KRIVIČNE ODREDBE

Član 30

1. Lica koja prilikom obavljanja svojih zadataka imaju pristup povjerljivim podacima i koja na nezakonit način i svjesno otkriju neki povjerljivi podatak smatraju se krivim za djela kažnjiva novčanom kaznom čiji iznos ne prelazi 5.000 KM ili zatvorskom kaznom u maksimalnom trajanju od dvije godine, odnosno kombinovanom novčanom i zatvorskom kaznom.

2. Sud Bosne i Hercegovine je nadležan za odlučivanje o djelima iz stava 1. ovog člana.

Član 31

1. Statistička jedinica (izuzev entitetskih zavoda) koja na pismeni zahtjev Agencije svjesno daje pogrešne ili netačne podatke koji su neophodni za ispunjavanje Programa, smatra se krivom za djela kažnjiva novčanom kaznom čiji iznos ne prelazi 5.000 KM ili zatvorskom kaznom u maksimalnom trajanju od dvije godine, odnosno kombinovanom novčanom i zatvorskom kaznom.

2. Sud Bosne i Hercegovine je nadležan za odlučivanje o djelima iz stava 1. ovog člana.

Član 32

Statistička jedinica (izuzev entitetskih zavoda) koja bez opravdanog razloga odbija dati odgovor ili ne pruža odgovor na pismeni zahtjev Agencije u vezi sa ispunjavanjem Programa, smatra se krivom za djela kažnjiva novčanom kaznom čiji iznos ne prelazi 1.000 KM. Ova odredba ni na koji način ne odstupa od ustavnih sloboda zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine.

XIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

1. U skladu sa odredbama člana 5. ovog zakona, Biro za statistiku Brčko Distrikta će se reorganizovati u skladu sa zakonom u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona (prelazni period). Bez obzira na gore navedeno, Biro za statistiku Brčko Distrikta će se u smislu ovog zakona smatrati reorganizovanim na dan 1. januara 2004. godine.

2. Najkasnije u roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona, Brčko Distrikt i Agencija će započeti zvanične pregovore o svim pitanjima koja se tiču integracije Biroa u Agenciju, uključujući izdavanje statističkih brojeva, prikupljanje podataka koji nisu obavezni prema statističkom programu Bosne i Hercegovine, ali su bitni za Vladu Brčko Distrikta i uslove za rad postojećih službenika Biroa.

3. Za vrijeme prelaznog perioda, Biro nastavlja obavljati sve sadašnje funkcije utvrđene u zakonima Brčko Distrikta, a Vlada Brčko Distrikta ostaje odgovorna za sve troškove Biroa. Nakon integracije Biroa u Agenciju, država Bosna i Hercegovina biće odgovorna za finansiranje Ekspoziture Brčko.

Član 34

U vezi sa tijelom koje se reorganizuje u skladu sa članom 5.(2) ovog zakona, Agencija preuzima poslove, opremu, finansijska sredstva i osoblje u mjeri u kojoj je to preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objaviće se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum