Vaš pravni kompas 

  • Zahtjev za vandredno preispitivanje sudske odluke

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1116  by comodore
 
Članovi 45. i 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima

ZAHTJEVOM ZA VANREDNO PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE KAO VANREDNIM PRAVNIM LIJEKOM NE MOŽE SE POBIJATI RJEŠENJE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH, KOJIM JE ODBAČEN ZAHTJEV TUŽITELJA ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA, PA SE TAKAV ZAHTJEV ODBACUJE KAO NEDOZVOLJEN.

Iz obrazloženja:

Članom 45. Zakona o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 2/98) bilo je propisano da protiv pravosnažne sudske odluke najvišeg suda kantona, kao i protiv odluke vijeća Vrhovnog suda Federacije donesene u upravnom sporu, stranka može Vrhovnom sudu Federacije podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. Članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/00 ) ova zakonska odredba je dopunjena i izmjenjena utoliko što su iza riječi "kantona" dodane riječi "donesene u upravnom sporu", a riječi "u upravnom sporu" zamijenjene su riječima "po žalbi", pa nakon ovih izmjena i dopuna član 45. glasi: "Protiv pravosnažne sudske odluke najvišeg suda kantona-županije donesene u upravnom sporu, kao i protiv odluke vijeća Vrhovnog suda Federacije donesene po žalbi, stranka može, Vrhovnom sudu Federacije podnijeti zahtijev za vanredno preispitivanje sudske odluke". Dakle, nakon stupanja na snagu navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (stupio na snagu 23.3.2000. godine) stranka može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje samo protiv onih odluka Vrhovnog

suda Federacije koje su donesene po žalbi, a ne i protiv onih koje su donesene u upravnom sporu.

Kako je tužitelj podnio zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja Vrhovnog suda Federacije donesenog u upravnom sporu, kojim je njegov zahtjev za odgodu izvršenja upravnog rješenja, a ne po žalbi, i to dana 22.9.2004. godine kada je navedeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima već bio na snazi, to je njegov zahtjev nedozvoljen, pa ga je ovaj sud odbacio primjenom člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima. (Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Uvl-30/04 od 6.10.2004.g.)

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum