Vaš pravni kompas 

  • Ugovor o posredovanju

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1158  by sudija
 
Ugovor o posredovanju

Ovaj ugovor dana____________2018.godine zaključuju:Preduzeće „Falcon nekretnine“ d.o.o, Beograd, ul. Džona Kenedija 32, upisano u Registar posrednika pod brojem 282, matični broj 20427736, PIB 105629420, koga zastupa Slavica Cimbaljević, direktor, kao POSREDNIK (u daljem tekstu Posrednik),

i

________________________________, JMBG _____________________,iz_____________________, ul. _________________________ br._________kao NALOGODAVAC (u daljem tekstu Nalogodavac)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA I NALOGODAVCA, vezanih za posredovanje pri prodaji sledeće nepokretnosti – STAN/KUĆA/POSLOVNI PROSTOR/GARAŽA/LOKAL/PLAC/INDUSTRIJSKI OBJEKAT koja se nalazi u ______________, ul.__________________________ br. ____stan br.____, po strukturi______ površine ______m2, sagrađene na katastarskoj parceli br. ____________, upisane u List nepokretnosti broj __________ KO ____________________ knjižno/vanknjižno vlasništvo NALOGODAVCA, a pod uslovima i na način definisan ovim Ugovorom.

NALOGODAVAC određuje, kao početnu, cenu u iznosu od _____________ evra po kojoj POSREDNIK može da vrši oglašavanje i prodaju nepokretnosti iz člana 1. ovog Ugovora za koju nalogodavac jemči POSREDNIKU da nije veća od cene po kojoj predmetnu nepokretnost nude drugi posrednici ili NALOGODAVAC sam. Cena se tokom procesa prodaje može menjati pismeno ili usmeno i biće validna cena potpisana na Predugovoru/Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti.

Član 2

Obaveze posrednika

POSREDNIK se obavezuje da sa pažnjom dobrog privrednika preduzme sve potrebne radnje u cilju efikasne prodaje nepokretnosti NALOGODAVCA, a posebno da će:

– nastojati da nađe i dovede u vezu s NALOGODAVCEM lice radi zaključivanja posla koji je predmet ovog Ugovora;

– dati NALOGODAVCU objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima

– izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti, te upozoriti NALOGODAVCA na postojanje eventualnih tereta, ograničenja ili smetnji pri prometu,

– vršiti oglašavanje i obezbediti odgovarajuću marketinšku prezentaciju predmetne nepokretnosti te omogućiti potencijalnim kupcima pregled nepokretnosti;

– posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja Ugovora;

– čuvati podatke o ličnosti NALOGODAVCA

– obaveštavati NALOGODAVCA o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate

– i drugo predviđeno Opštim uslovima poslovanja posrednika i Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.Član 3.

Obaveze nalogodavca

NALOGODAVAC potpisivanjem ovog Ugovora, poverava prodaju svoje nepokretnosti POSREDNIKU i preuzima sledeće obaveze:

– da POSREDNIKU prezentuje svu dokumentaciju kojom dokazuje svoje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nepokretnosti,

– da precizno saopšti POSREDNIKU svoje uslove prodaje i blagovremeno obaveštava POSREDNIKA o svakoj izmeni cene,

– da omogući POSREDNIKU da licima zainteresovanim za eventualnu kupovinu prezentuje predmetnu nepokretnost, kao i da, u cilju što uspešnije realizacije prodaje, sarađuje sa POSREDNIKOM po svakom pitanju, odnosno da svojim radnjama ne ometa POSREDNIKA u obavljanju ugovorenog posla,

– da za obavljenu uslugu isplati POSREDNIKU proviziju u visini od 2%, od ugovorene cene nepokretnosti prilikom zaključenja Predugovora /Ugovora, ukoliko je cena nepokretnosti ispod 25.000evra, provizija je fiksna i iznosi 500evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS,

– i drugo predviđeno Opštim uslovima poslovanja posrednika i Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.U slučaju da NALOGODAVAC postupi suprotno stavu 1. ovog člana, POSREDNIK ima pravo na naknadu stvarne štete koju mu je NALOGODAVAC svojim radnjama pričinio (troškovi oglašavanja, angažovanja agenta i sl.).

NALOGODAVAC nije dužan pristupiti pregovorima niti zaključenju Predugovora /Ugovora sa licem sa kojim ga je POSREDNIK doveo u vezu.

U slučaju da NALOGODAVAC bez prisustva i znanja POSREDNIKA, ili posredstvom drugog posrednika, za vreme trajanja ovog Ugovora i u roku od 1 meseca po prestanku ovog Ugovora, zaključi Predugovor ili Ugovor kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti iz člana 1. ovog Ugovora, sa potencijalnim kupcem sa kojim ga je POSREDNIK doveo u vezu, ili sa njim povezanim licima, dužan je da POSREDNIKU nadoknadi pričinjenu štetu u visini ugovorene provizije (2% od ugovorene cene, minimalno 500evra). Ova odredba se ima tumačiti u smislu ugovorne kazne pa se visina štete koju je POSREDNIK pretrpeo u slučaju spora neće posebno dokazivati.

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 12 meseci a može biti produžen saglasnošću ugovornih strana.

U slučaju da se pojavi potreba za vršenjem dodatnih usluga od strane POSREDNIKA po nalogu NALOGODAVCA, vrstu usluga i visini naknade za izvršene usluge će ugovorne strane posebno dogovoriti.

Na sve što nije detaljno regulisano ovim Ugovorom primeniće se Opšti uslovi poslovanja posrednika, i Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.Član 5.

U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim putem nadležan je Osnovni Sud u Beogradu.

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan primerak.NALOGODAVAC: ZA POSREDNIKA:

____________________________ ____________________________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum