Vaš pravni kompas 

  • Ugovor o cesiji

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1163  by sudija
 
Ugovor o cesiji

____________________________________________________________

UGOVOR O CESIJIsklopljen između:USTUPITELJ (CEDENT): “GRADNJA” d.d. Zagreb, Bogovićeva 15DUŽNIK (CESUS): SAŠA MAROVIĆ, Mesnička 18, Zagreb, JMBG 1111964335009PREUZIMATELJ (CESIONAR): “RUDARING” d.o.o. Zagreb, Kupska 19Članak 1.

Ovim ugovorom reguliraju se međusobne obveze odnosno potraživanja između CEDENTA I CESIONARA tako da CEDENT, “Gradnja” d.d. svoje potraživanje od CESUSA po kupoprodajnom ugovoru br. 274/99 u iznosu od 93072,02 EUR ustupa CESIONARU, a ovaj ga prihvaća i time podmiruje svoja potraživanja od CEDENTA po ugovoru o isporuci materijala br. 5/99 , sukcesivno prema isporučenoj i fakturiranoj robi.Članak 2.

Iznos iz prethodnog članka ovog ugovora CESUS će uplatiti CESIONARU u korist žiro računa broj —————— u protuvrijednosti Kn prema EUR po srednjem tečaju NBH.Članak 3.

Ugovorne strane će izmijeniti specifikacije o međusobnim potraživanjima koja će se zatvarati ovom cesijom.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu tek po prvoj isporučenoj i fakturiranoj količini materijala od strane CESIONARA CEDENTU, po ugovoru o isporuci materijala br. 5/99., a nakon isporučene cjelokupne količine materijala po istom ugovoru smatrat će se da je izvršena obveza plaćanja kupoprodajne cijene od strane kupca, ovdje CESUSA, po kupoprodajnom ugovoru br. 274/99.Članak 5.

U slučaju spora bit će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest /6/ istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva /2/.Zagreb, _________ godine.CEDENT: CESUS: CESIONAR:

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum