Vaš pravni kompas 

  • Troskovi postupka kod potrazivanja naknade za rad u upravnom odboru

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #842  by AntunHun
 
TROŠKOVI POSTUPKA KOD POTRAŽIVANjA NAKNADE ZA RAD U UPRAVNOM ODBORU
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata

Tar. br. 2.

Potraživanje naknade za rad u upravnom odboru se ne može poistovijetiti sa potraživanjem plate i drugih primanja po osnovu radnog odnosa jer se pravo na pomenutu naknadu zasniva na članstvu tužitelja u upravnom odboru prvotuženog, pa kako se u ovoj situaciji ne radi o radnom sporu troškovi postupka se obračunavaju prema vrijednosti predmeta spora.

Obrazloženje:

"Nasuprot navodima revizije, drugostepeni sud nije prilikom obračuna visine dosuđenih troškova parničnog postupka pogrešno primijenio Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/05, dalje: Tarifa). U konkretnom slučaju nije bilo mjesta primjeni Tarifnog broja 3. Tarife jer se ovdje ne radi o radnom sporu, bez obzira što je predmet tehničkom greškom zaveden u sudski upisnik kao radni spor. Naime, potraživanje naknade za rad u Upravnom odboru se ne može poistovjetiti sa potraživanjem plate i drugih primanja po osnovu radnog odnosa jer pravo na pomenutu naknadu ne potiče iz ugovora o radu nego se zasniva na članstvu tužitelja u Upravnom odboru prvotuženog. U smislu odredbi Zakona o radu, radni sporovi su sporovi u kojima je radnik tužitelj, a njegov poslodavac tuženi. U ovom slučaju tuženi nisu bili poslodavci tužitelja niti je tužitelj bio u radnom odnosu kod tuženih pa nema sumnje da su se troškovi postupka imali obračunati u skladu sa Tarifnim brojem 2. Tarife tj. prema vrijednosti predmeta spora, kako je to i učinio drugostepeni sud. Uostalom, i zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora se temeljio na Tarifnom broju 2. Tarife.

Radi svega navedenog reviziju je valjalo odbiti kao neosnovanu i riješiti kao u izreci (član 248. ZPP).

Po ocjeni ovoga suda, troškovi tuženih za sastav odgovora na reviziju nisu bili potrebni za vođenje ove parnice pa im iz tog razloga nisu dosuđeni (član 387. u vezi sa članom 397. stav 1. ZPP)."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 Rs 075955 17 Rev 2 od 21.9.2017. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum