Vaš pravni kompas 

  • Tê te v. France (aplikacija br. 59636/16) od 26.03.2020. g

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1339  by comodore
 
Tê te v. France (aplikacija br. 59636/16) od 26.03.2020. godine

U današnjoj presudi Vijeća Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je zaključio da je postojalo:

kršenje člana 10. (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U ovom se predmetu aplikant žalio na svoju osudu za zlonamjerno širenje neistina zbog otvorenog pisma koje je napisao predsjedniku Francuske agencije za financijska tržišta (AMF), u kojem je optužio Olympique Lyonnais Group („Grupa OL“) i njezinog izvršnog direktora za pružanje lažnih i pogrešnih informacija tokom javne emisije dionica kompanije. Emisija je imala za cilj omogućiti izgradnju novog nogometnog stadiona poznatog kao "OL Land" u predgrađu Lyona.

Sud je posebno primijetio da domaći sudovi nisu propisno ispitali da li je miješanje države u pravo g. Têtea na slobodu izražavanja bilo nužno. Također je primijetio da AMF nije poduzeo nikakve radnje kao odgovor na otvoreno pismo i da protiv izvršnog direktora OL Grupe nije pokrenut nikakav postupak. Štoviše, g. Tête pisao je o općem problemu, u kontekstu političkih i predizbornih aktivnosti. Sud je također primijetio činjenicu da su izrečene sankcije krivične prirode.

Slijedom toga, Sud je utvrdio da miješanje u aplikantova pravo na slobodu izražavanja nije bilo srazmjerno legitimnom cilju kojem je težilo (naime, zaštita ugleda ili prava drugih, u ovom slučaju zaštita izvršnog direktora OL Grupe) i da razlozi navedeni u odlukama domaćih sudova nisu bili dovoljni da opravdaju takvo miješanje.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum