Vaš pravni kompas 

  • Sukob nadleznosti izmedju suda FBiH i RS

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #688  by comodore
 
Sukob nadleznosti izmedju suda FBiH i RSZa rješavanje sukoba nadležnosti izmedju suda s područja Federacije Bosne i Hercegovine i suda s područja Republike Srpske u predmetu zahtjeva tužitelja za izvršenje presude Višeg suda u Banjoj Luci kojim je poništen upravni akt, a u izvršenju presude nije donesen novi, nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.Iz obrazloženja:

Zahtjevom od 20.08.1992.godine i od 08.10.2001.godine tužitelj je od Okružnog suda u Banjoj Luci i Županijskog/Kantonalnog suda u Livnu zatražio izvršenje presude Višeg suda u Banjoj Luci, broj U-168/91 od 21.05.1992.godine, kojim je uvažena žalba tužitelja podnesena protiv akta broj: 06/7-126-3/91 od 31.08.1991.godine, tuženog Izvršnog odbora Skupštine opštine Glamoč i navedeni osporeni akt poništen iz razloga, kako to proizilazi iz

obrazloženja navedene presude, što je osporeni akt nezakonit i nepravilan, pa je tuženom organu naloženo da u ponovnom postupku odluči o žalbi tužitelja, koju je podnio protiv prvostepenog rješenja Opštinskog sekretarijata za poslove uprave Glamoč broj: 06/7-126- 3/91 od 27.05.1991.godine, a kojim je odlučeno da tužitelju prestaje radni odnos na radnom mjestu matičara u Opštinskom sekretarijatu za poslove uprave Opštine Glamoč, s pravom na penziju u smislu Zakona o državnoj upravi.

Okružni sud u Banjoj Luci, svojim rješenjem broj U-168/91 od 05.07.2000.godine, oglasio se stvarno nenadležnim za rješavanje o zahtjevu tužitelja za izvršenje navedene presude i predmet dostavio Županijskom/Kantonalnom sudu u Livnu na nadležni postupak.

Županijski/Kantonalni sud u Livnu, dopisom broj U-7/01 od 03.12.2003.godine, dostavio je ovom sudu predmet radi rješavanja sukoba nadležnosti, jer i taj sud smatra da nije nadležan za rješavanje o zahtjevu tužitelja.

Rješavajući o sukobu nadležnosti izmedju navedenih entitetskih sudova, ovaj sud je, primjenom odredbe člana 14 stav 2 tačka c. Zakona o sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 29/00, 16/02, 15/02, 24/02, 3/03 i 37/03), odlučio kao u dispozitivu rješenja iz slijedećih razloga:

Radi ispunjenja obaveza utvrdjenih u članu II 2, 3, 4 i 6 i članu III 1 c) Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi s pravnom pomoći u gradjanskim, krivičnim i upravnim stvarima izmedju entiteta Bosne i Hercegovine, dana 20.05.1998.godine, potpisivanjem od strane ministara pravde Federacije BiH i Republike Srpske, zaključen je Memorandum o razumijevanju o regulisanju poslova pravne pomoći izmedju institucija Federacije BiH i Republike Srpske („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/98). Tačkom V Memoranduma regulisano je pitanje razmjene sudskih i upravnih spisa, pa su se entiteti obavezali da će izvršiti razmjenu spisa i to završene sudske i upravne spise dostaviti sudovima drugog entiteta (pravosnažno okončane predmete i predmete u kojima su odluke poništene). Slijedi, dakle, da je u smislu Memoranduma o razumijevanju, u konkretnom slučaju, predmet tužitelja sa zahtjevom za izvršenje navedene presude, u okviru ugovorene razmjene, trebalo ustupiti na odlučivanje Županijskom/Kantonalnom sudu u Livnu, jer se organi uprave koji su odlučivali u ovoj upravnoj stvari nalaze na području Federacije BiH, odnosno navedenog kantonalnog suda, a radi se o predmetu u kojem je odluka poništena.

Iz navedenih razloga, Županijski/Kantonalni sud u Livnu nadležan je da rješava o zahtjevu tužitelja za izvršenje presude Višeg suda u Banjoj Luci broj U-168/91 od 21.05.1992.godine, jer se radi o zahtjevu stranke za izvršenje presude kojom je poništen upravni akt (zahtjev je podnesen u smislu člana 63 Zakona o upravnim sporovima – „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 12/94, odnosno člana 66 Zakona o upravnim sporovima – „Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99). Zahtjev je tužitelj podnio iz razloga što nadležni organ Opštine Glamoč, koji se nalazi na području Federacije BiH, nije donio novi upravni akt u izvršenju presude suda, a kojom je raniji upravni akt tog organa poništen.

(Rješenje Suda Bosne i Hercegovine broj Ur-17/03 od 19.12.2003.godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum