Vaš pravni kompas 

  • Status prihoda i rashoda kod igara na srecu

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #700  by comodore
 
STATUS PRIHODA I RASHODA KOD IGARA NA SREĆU
Zakon o igrama na sreću

član 104 stav 1

Uplate igrača u igrama na sreću predstavljaju prihode u bilansu uspjeha priređivača igara na sreću, dok se sve isplate dobitaka igračima igara na sreću posmatraju kao rashodi u bilansu uspjeha, te se na osnovu navedenih parametara utvrđuju rezultati u obračunskom periodu, a porez na dobitke od igara na sreću obračunava priređivač i odbija ga od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka dobitniku.

"Mišljenje u vezi sa pitanjem da li je porez na dobitak, plaćen u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019 - dalje: Zakon) poreski priznat, odnosno da li pravno lice (priređivač nagradne igre) koje je platilo porez na dobitak u skladu sa članom 103. tog istog zakona, navedeni trošak plaćenog poreza na dobitak, u poreskom bilansu, može da iskaže kao poreski priznat rashod.

Porez na dobitke od igara na sreću je uređen u čl. 101. do 104. Zakona, pa je, između ostalog, vezano za način plaćanja poreza, propisano da porez na dobitke obračunava priređivač i odbija ga od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka dobitniku, te da se porez na dobitke plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Prema MRS 18 – Prihodi, paragraf 7. i 8. prihod je bruto priliv ekonomskih koristi tokom datog perioda koji nastaje iz redovnih aktivnosti entiteta pri čemu taj priliv rezultira povećanjem kapitala koji ne predstavlja porast po osnovu doprinosa učesnika u kapitalu. Prihod uključuje samo bruto priliv ekonomskih koristi koje je entitet primio ili potražuje za svoj račun. Iznosi koji su prikupljeni za račun trećih strana kao što su porez na promet, porez na robu i usluge porez na dodatu vrijednost nisu ekonomske koristi koji pritiču u entitet i ne rezultuju uvećanjem kapitala. Dalje, paragraf 10. govori o tom da se prihod odmjerava po fer vrijednosti primljene i potraživane naknade, uzimajući u obzir iznos bilo kakvih trgovinskih popusta i količinskih rabata koje je taj entitet odobrio.

Okvir za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja govori o tome da se prihodi priznaju u bilansu uspjeha kad nastane porast budućih ekonomskih koristi, koji se odnosi na uvećanje imovine ili umanjenje obaveza i može pouzdano da se izmjeri. S druge strane rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kad nastane smanjenje budućih ekonomskih koristi, koje se odnosi na smanjenje imovine ili na povećanje obaveza i može pouzdano da se izmjeri. Dalje, rashodi se priznaju u bilansu uspjeha na osnovu direktne veze između nastalih troškova i zarade od određenih stavki prihoda (proces povezivanja ili sučeljavanja troškova sa prihodima).

Uzimajući u obzir gore navedeno, prihodi se priznaju na bruto osnovi, kao bruto priliv ekonomskih koristi (nakon odbitka svih oblika popusta i količinskih rabata), tako da iznos uplata od strane igrača, koji se odnose na djelatnost igara na sreću, treba priznati kao prihod u bilansu uspjeha. S druge strane, sve isplate, tj. iznos isplaćenih dobitaka igračima, uključujući i plaćeni porez na dobitke od igara na sreću, koje je priređivač obračunao i odbio od svakog dobitka, se priznaje kao rashod u bilansu uspjeha (a ne kao umanjenje ili storno prihoda), s obzirom da se radi o smanjenju ekonomskih koristi za dato društvo u odnosu na iznos uplaćenih tiketa, koji su prethodno priznati kao prihod u bilansu uspjeha.

Iako po svojoj prirodi priređivanje igara na sreću, predstavlja specifičnu djelatnost, iznos uplata koji učesnicima daju pravo na učestvovanje u datim igrama na sreću, prema računovodstvenim propisima predstavljaju prihode, koji se sučeljavaju sa pripadajućim rashodima po osnovu isplaćenih dobitaka, kao i sa drugim vrstama rashoda, da bi se utvrdio rezultat u obračunskom periodu."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1220/19 od 8.4.2019. godine)


https://advokat-prnjavorac.com/porezno-pravo-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum