Vaš pravni kompas 

  • Srednjorocni plan rada VSTV BiH od 2019 do 2021g

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #241  by matrix
 
SREDNJOROČNI PLAN RADA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE
20. septembra 2018. godine

S A D R Ž A J


UVOD
1. STRATEŠKI OKVIR
2. MANDAT, VIZIJA I MISIJA VSTS-A BIH
2.1. MANDAT VSTS-A BIH
2.2. VIZIJA VSTS-A BIH
2.3. MISIJA VSTS-A BIH
3. ANALIZA OKRUŽENJA
3.1. ORGANIZACIONA STRUKTURA
3.2. LJUDSKI POTENCIJALI
3.3. IZVORI FINANSIRANJA
3.4. UČESNICI I PARTNERI
3.5. SWOT ANALIZA
4. OSNOVNA PROGRAMSKA OPREDJELJENJA
4.1. SREDNJOROČNI CILJ
4.2. SPECIFIČNI CILJ
4.3. PROGRAMI I PROJEKTI
5. OKVIR ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA
5.1. POKAZATELJI SPROVOĐENJA
5.2. PRAĆENJE SPROVOĐENJA
6. IZVJEŠTAVANJE

PRILOG 1: AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA VSTS-A BIH ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE
PRILOG 2: PREGLED RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA
Na osnovu člana 6. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 26. – 27. septembra 2018. godine usvojio

SREDNJOROČNI PLAN RADA
Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine
za period od 2019. do 2021. godine


UVOD

Vijeće ministara BiH (VM BiH) je 23. jula 2014. godine donijelo Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH (Odluka) , kojom je propisan postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u svim institucijama BiH. Provođenjem ove Odluke treba se osigurati komplementarnost postupka strateškog planiranja i optimalna alokacija resursa, unaprijediti postupak praćenja realizacije planova i izvještavanja o izvršenju dodijeljenih sredstava, te uspostaviti usklađen sistem planiranja i finansiranja rada svih institucija na nivou BiH.
Postupak je obavezujući za sve budžetske korisnike, kako za institucije u sastavu VM-a BiH tako i za institucije BiH, čiji se strateški planovi i planovi rada ne usklađuje sa Srednjoročnim programom rada VM-a BiH. Srednjoročni plan rada institucija u BiH, koji ne proizlazi iz Srednjoročnog programa rada VM-a BiH, proizlazi iz relevantnog strateškog okvira odnosno strateškog plana za institucije koje ga imaju.
U skladu s Odlukom pripremljeno je Uputstvo o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH , koje sadrži detaljne upute i propisuje format i elemente za pripremu srednjoročnih planova rada u institucijama BiH.
VSTS BiH je u prethodnim periodima, kao i ostale institucije na nivou BiH, pripremio tri srednjoročna plana rada koja su se odnosila na period od 2016. do 2018. godine, od 2017. do 2019. godine i od 2018. do 2020. godine. Kao ključni uslov za njihovu realizaciju utvrđena je realna procjena troškova programa i projekata . Najveći dio potrebnih sredstava osigurava se iz budžeta institucija BiH i zbog toga je izrada Srednjoročnog plana usklađena s procesom izrade budžeta. Pored budžetskih sredstava izvori za realizaciju Srednjoročnog plana rada su i donatorska i kreditna sredstva, pa stoga Srednjoročni plan rada treba uključiti i programe koji se realizuju u okviru projekata koje finansiraju donatori. Svake tri godine će biti organizovana eksterna evaluacija za praćenje po pokazateljima, čime će se povećati odgovornost institucija za rezultate.
Srednjoročni plan rada VSTS-a BiH za period od 2019. do 2021. godine je prije usvajanja bio objavljen na web-stranici VSTS-a BiH kako bi se omogućilo provođenje javnih konsultacija.


1. STRATEŠKI OKVIR

BiH je u okviru reformskih procesa preuzela brojne obaveze, uključujući i one koje se odnose na učvršćivanje vladavine prava, u čijem ispunjavanju VSTS BiH ima ključnu ulogu. Stoga su prilikom pripreme ovog dokumenta u obzir uzete sve obaveze koje proizlaze iz relevantnih strateških dokumenata:
1. Strategija za reformu sektora pravde u BiH za period 2014. – 2018. , koja obuhvata pet oblasti od kojih je odgovornost VSTS-a BiH utvrđena za sljedeće četiri:
a) Pravosuđe, sa utvrđenim dugoročnim prioritetom: Dalje jačati i održavati nezavisnost, odgovornost, efikasnost, profesionalnost i usklađenost pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava u BiH,
b) Pristup pravdi, sa utvrđenim dugoročnim prioritetom: Unaprijediti sistem međunarodne pravne pomoći i uspostaviti, jačati i održavati sisteme i postupke kojima se garantuje jednak pristup pravdi u BiH,
c) Podršku ekonomskom razvoju, sa utvrđenim dugoročnim prioritetom: Definisati i provesti mjere kojima će sektor pravde u BiH doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za održiv ekonomski razvoj u BiH,
d) Koordinisan, dobro rukovođen i odgovoran sektor, sa utvrđenim dugoročnim prioritetom: Koordinisati i učiniti djelotvornijim uloge i odgovornosti najvažnijih institucija u sektoru pravde u BiH sa ciljem postizanja efektivnijeg, otvorenijeg i odgovornijeg sistema pravde u BiH,
2. Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina , koja naglašava opredijeljenost BiH da se najsloženiji predmeti ratnih zločina procesuiraju pred Sudom BiH i Tužilaštvom BiH, a da se predmeti koji se ocijene kao manje složeni procesuiraju pred kantonalnim i okružnim sudovima i entitetskim tužilaštvima i pred pravosuđem Brčko distrikta BIH. Sa obzirom da je rok od sedam godina za procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina predviđen ovom Strategijom istekao u decembru 2015. godine, Savjet ministara BiH je 12. aprila 2017. godine donio Odluku o formiranju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina ,
3. Srednjoročna strategija za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca za period od 2017. – 2020. godine ,
4. Strategija za borbu protiv korupcije za period od 2015. do 2019. godine ,
5. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) ,
6. Preporuke Evropske komisije,
7. Strateški okvir za BiH .

2. MANDAT, VIZIJA I MISIJA VSTS-A BIH

2.1. MANDAT VSTS-A BIH

VSTS BiH je, u skladu s članom 17. Zakona o VSTS-u BiH, nadležan za:
(1) imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko distrikt BiH, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine;

(2) imenuje glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u sva tužilaštva na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko distrikt BiH;

(3) daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz ovog stava Vijeće, prije davanja prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;

(4) prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima;

(5) odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima;

(6) odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika, dodatnih sudija i tužilaca;

(7) nadzire stručno usavršavanje sudija i tužilaca i savjetuje entitetske centre za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudnu komisiju Brčko distrikta BiH u vezi sa usvajanjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;

(8) određuje minimalan obim stručnog usavršavanja koji svaki sudija i tužilac mora ostvariti u toku godine;

(9) određuje početnu obuku za osobe koje su izabrane za sudije ili tužioce i nadzire ostvarivanje takve obuke;

(10) odobrava godišnji izvještaj upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH u dijelu koji se odnosi na početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca;

(11) odlučuje o pitanjima nespojivosti drugih dužnosti koje sudije i tužioci obavljaju sa dužnostima sudija i tužilaca;

(12) odlučuje o privremenom upućivanju sudija i tužilaca u drugi sud ili tužilaštvo;

(13) odlučuje o odsustvima sudija i tužilaca;

(14) učestvuje, prema vlastitoj ocjeni, u procesu izrade godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva;

(15) daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa godišnjim budžetom predloženim od strane državnih tijela i/ili vlada za sudove i tužilaštva;

(16) daje i iznosi, prema vlastitoj ocjeni, prijedloge za izmjenu budžeta predloženih od strane državnih organa i/ili vlada i/ili Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH nadležnim zakonodavnim organima;

(17) prikuplja i analizira izvještaje, kao i potrebne informacije o budžetu i prihodima za sudove i tužilaštva kako bi se obezbijedili statistički podaci za efikasan rad sudova i tužilaštava;

(18) zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;

(19) učestvuje u izradi nacrta i odobrava Pravilnike o poslovanju za sudove i tužilaštva u Bosni i Hercegovini;

(20) nadgleda i savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i postupcima u vezi sa budžetom, upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom pogledu;

(21) pokreće, nadgleda i koordinira projekte koji se odnose na poboljšanje pitanja vezanih za upravljanje sudovima i tužilaštvima, uključujući traženje finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora;
(22) utvrđuje kriterije za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca;
(23) utvrđuje kriterije za rad sudova i tužilaštava i pokreće istrage koje se odnose na postupanje u oblasti uprave ili finansija;
(24) vodi, koordinira i nadgleda korištenje informacione tehnologije u sudovima i tužilaštvima da bi se u tom pogledu postigla i održala uniformnost u sudovima i tužilaštvima u cijeloj zemlji. Sudovi i tužilaštva mogu uvoditi automatizirane sisteme praćenja i registracije predmeta ili slične sisteme uključujući sisteme podrške i pohranjivanja podataka, samo uz prethodno odobrenje Savjeta;

(25) utvrđuje broj sudija, tužilaca i zamjenikâ glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, tijelom nadležnim za budžet, i nadležnim ministarstvom pravde;

(26) prikuplja informacije i vodi dokumentaciju o profesionalnom statusu sudija i tužilaca, uključujući datum njihovog imenovanja i prestanka funkcije, statističke podatke koji se odnose na njihove radne rezultate, te ostale informacije koje Savjet smatra bitnim za rad predsjednika sudova, glavnih tužilaca i zamjenika glavnih tužilaca, sudija i tužilaca;

(27) daje mišljenje o pritužbama koje podnese sudija ili tužilac koji smatra da su njegova prava utvrđena ovim ili drugim zakonom, ili njegova nezavisnost, ugroženi;

(28) daje mišljenje o nacrtima zakona, propisa i o važnim pitanjima koja mogu uticati na pravosuđe, pokreće postupak usvajanja zakona i drugih propisa i daje smjernice sudovima i tužilaštvima iz nadležnosti Savjeta;

(29) objavljuje etičke kodekse sudija i tužilaca;

(30) vrši druga ovlaštenja utvrđena ovim ili nekim drugim zakonom.

2.2. VIZIJA VSTS-A BIH

Vizija VSTS-a BiH je da kontinuirano doprinosi učvršćivanju vladavine prava u BiH.

2.3. MISIJA VSTS-A BIH

Misija VSTS-a BiH je da osiguravanjem nezavisnog, nepristranog, profesionalnog i efikasnog pravosuđa u BiH omogući jednak pristup pravdi i jednakost svih (građana) pred zakonom.

3. ANALIZA OKRUŽENJA

3.1. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organizaciona struktura VSTS-a BiH na dan 31. decembra 2017. godine:
3.2. LJUDSKI POTENCIJALI

Na dan 31. decembra 2017. godine u VSTS-u BiH je bilo 134 zaposlenih, od kojih se 77 finansira iz budžeta VSTS-a BiH , a 57 je angažovano na realizaciji projektnih aktivnosti i financira se iz donatorskih sredstava.
Na osnovu mjera uštede u budžetu institucija BiH, iskazanih u pismu namjere za zaključivanje stand-by aranžmana upućenog Međunarodnom monetarnom fondu, na temelju kojeg se zapošljavanje u institucijama BiH ograničava na nivou iz 2009. godine, maksimalno odobreni broj zaposlenih u VSTS-u BiH je 84.
Kako bi se u danim okvirima ojačali organizacijski kapaciteti i osigurala optimizacija radnih procesa, potrebno je adekvatno i kontinuirano usklađivanje unutarnje organizacione strukture sa promjenama u okruženju.
Nadalje, poboljšanje obrazovne strukture zaposlenih i njihov stručni razvoj, usmjeravanje karijera zaposlenih, kao i razvijanje mjera koje zaposlene potiču na napredovanje u karijeri samo su neke od mjera koje mogu osigurati unapređenje efikasnosti i kvaliteta radnog učinka.

3.3. IZVORI FINANSIRANJA

Realizacija ciljeva, programa i projekata utvrđenih ovim Srednjoročnim planom rada iziskuje značajna novčana sredstva.
Budžet VSTS-a BiH je odobren u skladu sa mjerama štednje u budžetu institucija BiH, iskazanim u pismu namjere za zaključivanje stand-by aranžmana upućenog Međunarodnom monetarnom fondu. Iz budžeta VSTS-a BiH se sufinansira „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacionog i informacionog sistema”.
Sa obzirom na to da budžet VSTS-a BiH nije dovoljan za realizaciju svih projekata utvrđenih Srednjoročnim planom rada, VSTS se u velikoj mjeri oslanja na finansijsku podršku međunarodnih organizacija i donatora. U skladu sa članom 15. stav 9. Zakona o VSTS-u BiH „Savjet može primati sredstva od međunarodnih donatora za operativni budžet Savjeta kao i za posebne projekte reforme pravosuđa izvan operativnog budžeta Savjeta. Sredstva se uplaćuju na poseban račun, otvoren kod Centralne banke BiH. Sredstva se troše po nalogu direktora Sekretarijata, u skladu sa propisima o izvršenju donatorskih sredstava koje donosi Savjet i u skladu sa uslovima ugovora o donacijama potpisanim sa donatorom.”

3.4. UČESNICI I PARTNERI

Srednjoročni ciljevi, programi i projekti sadržani u ovom Srednjoročnom planu rada u znatnoj mjeri su određeni strateškim ciljem BiH, ulaskom u Evropsku uniju, što pretpostavlja ispunjavanje brojnih obaveza u predpristupnom periodu. Stoga su u posljednjim krugovima proširenja Evropske unije pregovori o prijemu nove članice i otvarani i zatvarani poglavljem koje se odnosi na vladavinu prava i funkcionisanje pravosuđa.
Imajući u vidu obim i kompleksnost obaveza koje BiH kao potencijalna članica mora ispuniti na tom putu, za ostvarenje ciljeva, programa i projekata utvrđenih ovim Srednjoročnim planom rada neophodno je osigurati visok stepen usklađenosti i koordinisanosti svih nadležnih institucija, te ostalih partnera u BiH.
Kao učesnici i partneri u ovom procesu se pojavljuju:
 sudovi i tužilaštva na svim nivoima u BiH,
 tijela zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH,
 entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, strukovna/ profesionalna udruženja,
 organizacije civilnog društva i građani,
 mediji, te
 Evropska unija, međunarodne organizacije i donatori.3.5. SWOT ANALIZA

Radi razumijevanja konteksta u kojem se razvija Srednjoročni plan rada i stvaraju osnove za definisanje programa i projekata, urađena je analiza unutrašnjeg stanja i okruženja u kojem VSTS BiH radi.

Snage VSTS-a BiH
Resursi: Motivisan i stručan kadar
Osigurano stabilno finansiranje za izvršavanje nadležnosti VSTS-a BiH iz više izvora
Kvalitetni materijalno-tehnički uslovi rada
Organizacija: Dobra koordinacija i komunikacija sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama
Fleksibilnost institucije i sposobnost brzog prilagođavanja potrebama pravosuđa
Jak sistem internih kontrola
Rezultati rada: Blagovremena realizacija aktivnosti, u skladu sa zakonskim obavezama i propisanim procedurama, i visok stepen postizanja planiranih rezultata
Kontinuiran doprinos ostvarenju ciljeva definisanih strateškim dokumentima u domenu pravosuđa
Osigurani adekvatni materijalno-tehnički uslovi za rad brojnih pravosudnih institucija
Kontinuirano učešće VSTS-a BiH u procesu pripreme i usvajanja budžeta pravosudnih institucija

Slabosti VSTS-a BiH
Resursi: Nedovoljna kadrovska popunjenost Sekretarijata VSTS-a BiH i KDT-a
Kadrovski se institucija velikim dijelom oslanja na projekte ograničenog trajanja (cca 40% zaposlenih čini „projektno osoblje“)
Nepostojanje plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenih
Organizacija: Kompleksnost organizacione strukture institucije
Nepotpuno razvijen sistem interne razmjene informacija vezanih za rad pojedinačnih organizacionih jedinica
Rezultati rada: Nedovoljna usaglašenost zakona u pogledu upravljanja u pravosuđu u BiH
Neblagovremeno dostavljanje materijala članovima Savjeta

Prilike VSTS-a BiH
Političke: Dostupnost instrumenata pomoći u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji
Kontinuiran dijalog sa predstavnicima Evropske unije
Podrška međunarodnih organizacija
Ekonomske: Redovno finansiranje VSTS-a BiH iz budžeta BiH
Mogućnost pristupa donatorskim sredstvima
Socijalne i društvene: Unapređenje pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom
Pružanje informacija o disciplinskim postupcima koji se vode protiv nosilaca pravosudnih funkcija
Uspostavljanje partnerskih odnosa sa organizacijama civilnog društva
Tehnološke: Uspostavljen jedinstveni pravosudni informacioni sistem i njegovo kontinuirano unapređenje
Dalja informatizacija pravosuđa u smjeru elektronskog poslovanja i komunikacije suda i stranaka u postupku
Dostupnost sudske prakse i ostalih relevantnih pravnih informacija za nosioce pravosudnih funkcija
Pravne: Učešće u pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u BiH sa ciljem poboljšanja prilika u pravosuđu
Mogućnost učešća u radu radnih grupa za pripremu nacrta zakona, propisa i rješavanja drugih pitanja od značaja za pravosuđe
Nedovoljno razvijen sistem ujednačavanja sudske prakse

Prijetnje VSTS-u BiH
Političke: Nepostojanje političkog konsenzusa oko statusa i nadležnosti VSTS-a BiH
Neusklađenost propisa na različitim nivoima vlasti u BiH
Neusvajanje strateških dokumenata kao uzrok nedostupnosti pojedinih fondova / donatorskih sredstava
Ekonomske: Nedovoljna finansijska sredstva iz budžeta za finansiranje ukupnog rada VSTS-a BiH/ neophodnost donatorskih sredstava
Uticaj mjera štednje na kadrovsku politiku
Socijalne i društvene: Nepovjerenje javnosti uslijed nedovoljnog stepena efikasnosti pravosuđa, kao i neujednačene sudske prakse
Nezadovoljstvo javnosti izraženo kroz socijalne nemire
Prijetnje sigurnosti nosiocima pravosudnih funkcija
Tehnološke: Nepostojanje strategije za razvoj informacionog društva na nivou BiH
Ovisnost o donatorskim sredstvima za održavanje informacijone infrastrukture u pravosudnim institucijama, uslijed nedostatnosti redovnog finansiranja
Neprovođenje Zakona o elektronskom potpisu i Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu
Pravne: Mogućnost izmjene postojećeg pravnog okvira koja može uticati na smanjenje nezavisnosti pravosuđa i nadležnosti VSTS-a BiH
Sporost u donošenju propisa i nepostojanje odgovarajućih podzakonskih akata
Neusaglašenost sudske prakse
Nedovoljne ovlasti VSTS-a BiH i pravosudnih institucija u domenu financiranja pravosuđa
Nepostojanje metodologije koja bi omogućila sistematsko kreiranje, održavanje i prenos institucionalnih znanja4. OSNOVNA PROGRAMSKA OPREDJELJENJA

Osnovna opredjeljenja institucije izražavaju se u definisanim ciljevima, jednom srednjoročnom, koji je zajednički za sve institucije u sektoru pravde, i jednom specifičnom cilju, koji izražava specifičan doprinos VSTS-a BiH u postizanju zajedničkog srednjoročnog cilja. Postizanje specifičnog cilja osigurava se provođenjem odgovarajućih programa i projekata. Ciljevi na svim nivoima trebaju ispunjavati sljedeće kriterije: specifičnost/ određenost, mjerljivost, ostvarivost, realno planiranje u odnosu na resurse i vremenska ograničenost.

4.1. SREDNJOROČNI CILJ VSTS-a BiH

Unapređenje odgovornosti, nezavisnosti, efikasnosti i kvaliteta u sektoru pravde u BiH.

4.2. SPECIFIČNI CILJ VSTS-a BiH

Unapređenje nezavisnosti, efikasnosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH.

4.3. PROGRAMI I PROJEKTI VSTS-a BiH

Programi predstavljaju instrument za postizanje ciljeva, a razrađuju se u okviru jednog ili više projekata, koji predstavljaju grupu srodnih aktivnosti. Za njihovu provedbu može biti zadužena jedna ili više organizacionih jedinica.

Specifični cilj: Unapređenje nezavisnosti, efikasnosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH
Program Projekti
Pružanje podrške pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija (NPF-a) 1. Jačanje efikasnosti, transparentnosti i kvaliteta rada sudova i tužilaštava
2. Jačanje i primjena mehanizama odgovornosti NPF-a


5. OKVIR ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA

5.1. POKAZATELJI SPROVOĐENJA

Kod pripreme Srednjoročnog plana rada u obzir su uzeti pokazatelji sadržani u Planu sprovođenja Strateškog plana VSTS-a BiH za period od 2014. do 2018. godine, koji uključuju i pokazatelje koje su razvile Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Svjetska banka u okviru Projekta Evropske unije za jačanje kapaciteta za praćenje i evaluaciju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, na osnovu kojih će se mjeriti uspješnost sprovođenja.
Na nivou srednjoročnog i specifičnog cilja utvrđuju se pokazatelji uspjeha, dok se na nivou programa i projekata utvrđuju pokazatelji rezultata .
Pokazatelji se mjere na temelju raspoloživih podataka, a izražavaju se procentualno, brojčano ili opisno.

POKAZATELJI USPJEHA

Srednjoročni cilj: Unapređenje odgovornosti, nezavisnosti, efikasnosti i kvaliteta u sektoru pravde u BiH
Pokazatelj uspjeha Početna vrijednost 2018. Očekivana vrijednost 2021.
1. Prosječna vrijednost kolektivnog kvaliteta odluka sudova u BiH u skladu sa mjerljivim kriterijima VSTS-a 88,00% 90,00%
2. Prosječna vrijednost kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštava u BiH u skladu sa mjerljivim kriterijima VSTS-a 95,00% 95,00%

Specifični cilj: Unapređenje nezavisnosti, efikasnosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH
Pokazatelj uspjeha Početna vrijednost 2018. Očekivana vrijednost 2021.
3. Prosječna vrijednost kolektivne norme u sudovima 113,00% 119,00%
4. Prosječna vrijednost kolektivne norme u tužilaštvima 109,00% 115,00%

POKAZATELJI REZULTATA

Specifični cilj: Unapređenje nezavisnosti, efikasnosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH
Programi Pokazatelj rezultata Početna vrijednost 2018. Očekivana vrijednost 2021.
Pružanje podrške pravosudnim institucijama i jačanje odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija (NPF-a) 5. Postotak popunjenosti sistematizovanih pozicija NPF-a 95% 97%
6. Postotak riješenih predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (stopa rješavanja) 107% 110%
7. Očekivano vrijeme rješavanja predmeta u sudovima, izuzevši komunalne predmete (DT) 289 dana 272 dana
8. Prosječno trajanje svih neriješenih predmeta, izuzevši komunalne predmete 470 dana 458 dana
9. Postotak smanjenja broja neriješenih komunalnih predmeta 2% 5%
10. Prosječna starost neriješenih prijava u tužilaštvima, izuzevši KTN i KTA predmete 383 dana 353 dana
11. Prosječna starost neriješenih istraga u tužilaštvima, izuzevši KTN predmete 666 dana 606 dana
12. Postotak riješenih prijava u tužilaštvima u odnosu na broj zaprimljenih prijava, izuzevši KTN i KTA predmete 104% 107%
13. Postotak riješenih istraga u tužilaštvima u odnosu na broj naređenih istraga, izuzevši KTN predmete 104% 107%
14. Postotak NPF-a u sudovima/tužilaštvima koji su prema mjerljivim kriterijima VSTS-a u postupku ocjenjivanja dobili maksimalan broj bodova za kvalitet odluka 46% 46%
15. Postotak smanjenja broja neriješenih KTRZ predmeta u tužilaštvima u odnosu na polaznu osnovu od 769 KTRZ predmeta registrovanih na dan 1.1.2018. godine 0% 15%
16. Kontinuirano održavanje transparentnosti rada VSTS-a i pravosudnih institucija 100% 100%
17. Omjer predmeta u kojima je utvrđena disciplinska odgovornost u odnosu na broj pokrenutih disciplinskih postupaka 75% 75%
18. Postotak pravosudnih institucija u kojima je usvojen plan integriteta 0% 100%
19. Postotak NPF-a čiji finansijski izvještaji su uneseni i prate se kroz sistem za elektronsko podnošenje, registrovanje, obradu i praćenje finansijskih izvještaja 0% 100%

5.2. PRAĆENJE SPROVOĐENJA

Najvažniji element praćenja provedbe predstavlja prikupljanje informacija o napretku koji je ostvaren u odnosu na pokazatelje definisane Srednjoročnim planom rada VSTS-a BiH. To pretpostavlja aktivnu saradnju Savjeta, Sekretarijata VSTS-a i KDT-a, te adekvatnu i blagovremenu razmjenu informacija između odgovornih organizacionih jedinica VSTS-a BiH.6. IZVJEŠTAVANJE

Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH utvrđena je obaveza institucija BiH da o provedbi izvještavaju, i to putem redovnih godišnjih izvještaja. Izvještaji će se pripremati u utvrđenom formatu i obuhvatat će period od prethodne tri godine. Institucije BiH su dužne Izvještaj o sprovođenju Srednjoročnog plana rada dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH najkasnije do 15. februara tekuće godine.
Pored toga, institucije BiH su dužne svake tri godine pripremiti izvještaj o ocjeni sprovođenja Srednjoročnog plana rada institucije BiH i dostaviti ga Ministarstvu finansija i trezora BiH najkasnije do 1. maja . Ocjenu vrši interno tijelo u okviru institucija BiH ili eksterna organizacija.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum