Vaš pravni kompas 

  • Solidarna odgovornost narucioca i izvodaca radova

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #895  by comodore
 
SOLIDARNA ODGOVORNOST NARUČIOCA I IZVOĐAČA RADOVA
Zakon o obligacionim odnosima

čl. 173, 206 i 207

Ako je utvrđeno da je do nastanka štete tužiteljima došlo usljed različitih, nezavisnih radnji - propustom naručioca radova i izostankom radnje činjenja izvođača radova, te ako je utvrđeno da isključenjem bilo čijeg uticaja do štete ne bi došlo, oni odgovaraju solidarno ako se njihovi udjeli u prouzrokovanoj šteti ne mogu utvrditi.

Obrazloženje:

"Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud nalazi da su tužiteljima za štetu odgovorni prvo i drugotuženi iz razloga što sistem etažnog grijanja u stanu vlasnika J. S. od strane izvođača radova nije bio izveden u skladu sa Glavnim projektom-tehničkim rješenjem unutrašnje gasne instalacije urađenim od strane "E. I." S., pa je s pozivom na odredbe člana 173. i 174. u vezi sa članom 207. Zakona o obligacionim odnosima (ZOO) odlučio kao u izreci svoje presude. Prvostepeni sud izvodi pravni zaključak o odgovornosti prvotuženog, da kao imaoc opasne stvari, odgovara za štetu jer nije ispunio preuzete obaveze iz dobivene saglasnosti trećetuženog (na projektna rješenja dovoda i upotrebe gasa), odnosno nije prije izvođenja radova pribavio od nadležnog organa dozvolu za izvođenje radova, prema kojima je, kao odobrenoj dokumentaciji, trebao da "S." prijavi početak i završetak radova, nije za izvedene radove zatražio komisijski tehnički pregled i nije tražio i dobio upotrebnu dozvolu za izvedene radove. U odnosu na drugotuženog, kao izvođača radova, prvostepeni sud je našao da ovaj tuženi nije izveo sistem etažnog grijanja u skladu sa Glavnim projektom (tehničkim rješenjem) unutrašnje gasne instalacije, odnosno nije izveo prirodnu ventilaciju u kupatilu u smislu postavljanja rešetke na vratima, kao ventilacionog otvora, što je za direktnu posljedicu imalo štetni događaj, tj. smrt kćerke tužitelja prouzrokovan trovanjem ugljen monoksidom. U odnosu na trećetuženog prvostepeni sud je usvajajući prigovor nedostatka pasivne legitimacije ovog tuženog, odbio zahtjev tužitelja iz razloga što je utvrđeno da prvotuženi nije ispunio naprijed nabrojane obaveze iz dobivene saglasnosti trećetuženog na projektna rješenja dovoda i upotrebe gasa.

Iz navedenih razloga prvostepeni sud je obavezao prvo i drugotuženog da tužiteljima solidarno isplate štetu u skladu sa odredbama člana 185. i člana 201. ZOO u visini dosuđene materijalne štete (ocjenom priloženih računa) i nematerijalne štete u skladu sa Orijentacionim kriterijima Vrhovnog suda F BiH, koja se revizijama ne dovodi u pitanje.

Drugostepeni sud kroz razloge svoje odluke prihvata činjenične i pravne zaključke prvostepenog suda zbog čega odbija žalbe prvo i drugotuženog i potvrđuje prvostepenu presudu.

Odluka drugostepenog suda je zasnovana na zakonu.

Pravno je neutemeljen prigovor revizije tuženih da je odluka o usvajanju zahtjeva u odnosu na ove tužene, zasnovana na pogrešnoj primjeni materijalnog prava. S tim u vezi, nižestepeni sudovi su u obrazloženjima svojih presuda pravilnom primjenom materijalnog prava obavezali prvotuženog, kao imaoca opasne stvari i kao naručioca radova, odnosno investitora, a drugotuženog kao izvođača radova, da tužiteljima naknade prouzrokovanu štetu. Prvotuženi je propustio da u skladu sa preuzetim obavezama od trećetuženog, prema odobrenoj dokumentaciji iz dobivene saglasnosti na projektna rješenja (dovoda i upotrebe gasa) prije izvođenja radova od nadležnog organa pribavi dozvolu za izvođenje radova, da prijavi "S." početak i završetak radova, a posebno što za izvedene radove nije zatražio komisijski tehnički pregled i nije tražio i dobio upotrebnu dozvolu za izvedene radove. Upravo u ovim posljednje navedenim propustima "leži" odgovornost prvotuženog i on se mogao ekskulpirati (osloboditi od odgovornosti za nastalu štetu po članu 177. ZOO) samo u slučaju da je postupio u skladu sa preuzetim obavezama i da je trećetuženi primio i odobrio preuzete radove bez ugrađene ventilacione rešetke. No, prvotuženi nije tako postupio pa je njegova odgovornost od strane nižestepenih sudova pravilno zasnovana na odredbama 173. i 174. ZOO. Iz navedenih razloga odbijaju se svi revizijski prigovori ovog tuženog isticani u smislu da je on neuko lice zbog čega je angažovao "certificiranu" firmu i da nije mogao predvidjeti da do štetnog događaja može doći.

Solidarna odgovornost drugotuženog zasniva se na odredbi člana 207. ZOO, što pravilno primjećuju i nižestepeni sudovi. Naime, ovaj tuženi je kao ugovorni izvođač radova na gasnim instalacijama koje se uključuju u gasni sistem kojim upravlja trećetuženi "S.", stekao pravo da može izvoditi radove na izgradnji i održavanju dijelova gasnog sistema (ugovor iz 2002. godine). Međutim, u konkretnom slučaju ovaj tuženi je propustio da u sistemu etažnog grijanja u stanu prvotuženog izvede sve radove u skladu sa Glavnim projektom - tehničkim rješenjem unutrašnje gasne instalacije urađenim od strane "E. I." S. odnosno da u vrata kupatila ugradi ventilacioni sistem. Prednje neovisno od tvrdnje ovog tuženog da se ne radi o mašinskim već o stolarskim radovima (vještak N. M. se na zapisnik prvostepenog suda izjasnio suprotno rekavši da se radi o mašinskim radovima) i što izrada ventilacionog otvora nije bilo sadržana u ponudi koju je ovaj dao prvotuženom, pa bi manjkavost ponude u tom smislu, mogla eventualno biti od uticaja samo na odnos ovih tuženih, kao ugovornih strana, a ne i na tužitelje, kao treća lica.

U konkretnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji u pogledu odgovornosti prvo i drugotuženog u toku postupka utvrđene su sve pretpostavke, kao i postojanje uzročne veze (kauzalni nexus) između štetne radnje i štete, na način da je šteta nastala kao posljedica štetne radnje oba tužena, te da je ponašanje oba tužena presudno uticalo na nastanak ove nesreće. Kako je, dakle utvrđeno da je do nastanka štete tužiteljima došlo nezavisnim radnjama prvotuženog (njegovim propustima) i drugotuženog (izostankom radnje činjenja), i kako je utvrđeno da isključenjem bilo čijeg uticaja do štete ne bi došlo, štetnici odgovaraju solidarno jer se njihovi udjeli u prouzrokovanoj šteti nisu mogli utvrditi (206. ZOO).

Pošto se radi o šteti počinjenoj trećim licima, pitanje vremena trajanja odgovornosti izvođača radova, koje problematizira revizija drugotuženog, po shvatanju ovog suda u konkretnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji nije bilo od uticaja.

Iz navedenih razloga pravno su neutemeljeni prigovori revizija tuženih da je odluka o usvajanju zahtjeva u odnosu na njih zasnovana na pogrešnoj primjeni materijalnog prava."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 65 0 P 140631 16 Rev od 13.12.2018. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum