Vaš pravni kompas 

  • Sastav vijeća prilikom donošenja presude

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1467  by matrix
 
SASTAV VIJEĆA PRILIKOM DONOŠENjA PRESUDE
Zakon o upravnim sporovima

čl. 26 i 33

U slučaju održavanja usmene rasprave presudu mora donijeti isto vijeće koje je rukovodilo ročištem za glavnu raspravu na kome je ona i zaključena.

Obrazloženje:

"Pobijana presuda je zahvaćena povredama odredaba ZUS u pogledu sastava vijeća i donošenja navedene presude što ima za posljedicu ukidanje te presude i vraćanje predmeta na povono odlučivanje.

Iz podataka spisa upravnog spora proizlazi da je nižestepeni sud održao usmenu raspravu 25. 4. 2017. godine u sastavu sudija V. I. predsjednika vijeća i sudija T. R i B. S. članova vijeća i dana 22. 5. 2017. godine u sastavu sudija V. I. presdsjednika vijeća i sudija T. R i D. R članova vijeća. Na toj raspravi je zaključena rasprava, što podrazumijeva da je to vijeće i donijelo pobijanu presudu, mada spisu nije priložen zapisnik o vijećanju i glasanju, niti se na originalu presude nalazi zabilješka da je odluka donijeta jednoglasno. Međutim, u uvodu presude se navodi da je presudu donijelo vijeće u sastavu sudija T. R, predsjednik vijeća te D. R i V. I. članovi vijeća, a presudu je potpisala sudija T. R

Na osnovu odredbe člana 26. stav 1. ZUS, raspravom rukovodi predsjednik vijeća. O raspravi se vodi zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice i okolnosti, kao i dispozitiv odluke. Zapisnik potpisuje predsjednik vijeća i zapisničar (stav 2.). O vijećanju i glasanju vodi se zapisnik, koji potpisuju članovi vijeća i zapisničar. Vijećanje i glasanje se vrši bez prisustva stranaka (stav 3.).

Odredbom člana 33. stav 1. ZUS je prtopisano da presuda, odnosno rješenje sadrži: naziv suda, broj i datum akta koji se tužbom osporava, uvod koji obuhvata ime i prezime predsjednika vijeća, članova vijeća, odnosno sudije pojedinca i zapisničara, označenje stranaka i njihovih zastupnika, kratko označenje predmeta spora i dan kad je presuda, odnosno rješenje doneseno, izreku i obrazloženje, a stavom 2. ovog člana je regulisano da izvornik presude, odnosno rješenja potpisuju predsjednik vijeća, odnosno sudija pojedinac i zapisničar.

Pošto je nižestepeni sud održao usmenu raspravu u smislu člana 26. ZUS, onda je presudu moralo donijeti isto vijeće koje je rukovodilo ročištem za glavnu raspravu na kome je ona i zaključena. Međutim, kako iz podataka sadržanih na raspravnom zapisniku i podataka navedenih u uvodu presude proizlazi da presudu nije donijelo vijeće koje je rukovodilo ročištem za glavnu raspravu na kome je ona i zaključena to su počinjene povrede odredaba ZUS. Budući da je nižestepeni sud održao usmenu raspravu to je bio u obavezi sačiniti zapisnik o vijećanju i glasanju ili na izvorniku presude staviti zabilješku da je odluka donijeta jednoglasno, kako bi se provjerilo da li je odluka donijeta u skladu sa navedenim odredbama ZUS.

Iz navedenih razloga ovaj sud nalazi da su donošenjem pobijane presude ostvareni razlozi njene nezakonitosti iz odredbe člana 35. stav 2. ZUS, pa se otuda zahtjev tužioca na osnovu odredbe člana 40. stav 1. i 3. tog zakona uvažava, navedena presuda ukida i predmet vraća na novo suđenje u kojem postupku će nižestepeni sud otkloniti povrede postupka na koje je ukazano ovom presudom."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 15 0 U 002023 17 Uvp 2 od 8.2.2018. godine)


https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum