Vaš pravni kompas 

  • S.W. protiv Engleske

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1648  by comodore
 
S.W. v. the United Kingdom (br. 87/18), 22.6.2021. Povreda člana 8. EK
Povreda člana 13. u vezi sa članom 8. EK

Aplikantica je S.W., britanska državljanka, rođena 1968. godine. Živi u St Albansu (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Bila je socijalna radnica i u jednom postupku pred Porodičnim sudom koji se ticao navodnog seksualnog zlostavljanja djece je postupala kao vještak. Postupajući sudija u predmetu je odbio navode o seksualnom zlostavljanju, a u donesenoj presudi iznio je niz kritika na račun aplikanticinog vještačenja i optužio je za povredu profesionalnih obaveza. Presudu je dostavio tadašnjem aplikanticinom poslodavcu, te drugim relevantnim tijelima i profesionalnim udruženjima, nakon čega joj je raskinut ugovor o radu.

Aplikantica je o ovim negativnim nalazima postupajućeg sudije saznala dva dana prije donošenja finalne presude, kada je postupajući sudija, na kraju ročišta, usmeno objavio presudu. Nakon usmene objave presude, ali prije nego što je ista finalizirana, postupajući sudija Porodičnog suda održao je niz ročišta kako bi adresirao podneske aplikantice u vezi određenih aspekata presude, uključujući zahtjev aplikantice da joj se u pisanom otpravku presude obezbjedi anonimnost. U konačnici, a kao rezultat aplikanticinih podnesaka, učinjene su određene izmjene teksta presude, ali su negativni nalazi u odnosu na aplikanticu ostali, kao i odluka da se u presudi objavi njeno ime i prezime.

Pozivajući se na član 8. (pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života), član 13. (pravo na djelotvorni pravni lijek) i član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje), aplikantica se posebno žali da nije dobila obavijest o zaključcima Porodičnog suda sve do usmene objave presude, te da joj nacionalni sudovi nisu mogli dodijeliti odštetu zbog navodne povrede njenog prava na poštovanje privatnog života.


Evropski sud je, između ostalog, istakao da se uputama sudije da se njegovi negativni nalazi dostave lokalnim vlastima i relevantnim strukovnim tijelima, a da aplikantici ne pruži priliku da se upozna s istim tokom rasprave, na nezakonit i nesrazmjeran način umiješalo u njeno pravo na poštivanje njenog privatnog života prema članu 8. Konvencije. Stoga je došlo do kršenja te odredbe.

U pogledu člana 13. Evropski sud je, između ostalog, istakao da iako je Apelacijski sud jasno smatrao da je postupak sudije "očito nepravedan do stepena koji u potpunosti nije ispunio osnovne zahtjeve pravičnosti utvrđene članom 8. i / ili običajnim pravom", advokat je ipak savjetovao aplikanticu da zahtjev za naknadu štete neće imati stvarne izglede za uspjeh, jer je malo vjerojatno da će utvrditi odsutnost dobre vjere kod sudije; činjenica koju je Vlada izričito prihvatila. Sud ne vidi nijedan razlog za odstupanje od ove procjene i stoga prihvaća da zahtjev za naknadu štete ne bi bio uspješan. Sud je prihvatio da aplikantica nije imala pristup djelotvornom pravnom lijeku na nacionalnom nivou koji bi mogao riješiti suštinu njene žalbe na član 8. i na osnovu kojeg bi mogla dobiti odgovarajuću pomoć. Stoga je došlo do kršenja člana 13. Konvencije, u vezi s članom 8.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum