Vaš pravni kompas 

  • Promjena prezimena u Bosni i Hercegovini

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #673  by comodore
 
Promjena prezimena u Bosni i Hercegovini

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA:
- Zakon o ličnom imenu, član 15. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 7/12);

- Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 54. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15.);

- Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH ("Službene novine FBiH" broj 37/12 i 80/14)

- Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/09 i 43/13 i 66/18)

- Zakon o matičnim knjigama Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 58/11)

VI. POSTUPAK PROMJENE LICNOG IMENA U BOSNI I HERCEGOVINI

Clan 14.
Zahtjev za promjenu licnog imena mora sadržavati licno ime koje se traži
Uz zahtjev za promjenu licnog imena prilaže se:
1) Izvod iz maticne knjige rodenih i Uvjerenje o drfavljanstvu za podnosioca zahtjeva;
2) izvodi iz maticnih knjiga u kojima je upisana cinjenica cija je promjena predmet postupka;
3) fotokopija licne karte;
4) uvjerenje o mjestu prebivalista;
5) uvjerenje nadlefnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivicni postupak;
6) uvjerenje nadlefnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza.

Izuzetno, ako se u imenu i prezimenu u Izvodu iz maticne knjige rodenih inozemnog organa ne nalaze slova koja postoje u slufbenim jezicima i pismima Federacije (c, c, df, s, f i dr.), a stranka želi da se ime i prezime upise prema pravilima naseg jezika i pisma - u tom slucaju podnosi se zahtjev za promjenu imena i prezimena prema pravilima naseg jezika i pisma uz ko- ji se prilaže:
1) ovjerena izjava o promjeni licnog imena prema pravili-
ma slufbenog jezika ili pisma Federacije i
2) Izvod iz maticne knjige rodenih i Uvjerenje o drfavljan-
stvu za podnosioca zahtjeva.

Clan 15.
O zahtjevu za promjenu licnog imena rjesava kantonalno ministarstvo unutrasnjih poslova prema mjestu prebivalista podnosioca zahtjeva.
Zahtjev za promjenu licnog imena mofe se podnijeti i pu- tem punomocnika.
Ukoliko se zahtjev podnosi putem punomocnika uz za- htjev se mora prilofiti izjava podnosioca zahtjeva kojom se iz- jasnjava o imenu kojim se ubuduce u pravnom saobracaju feli koristiti.
Izjava iz stava 3. ovog clana mora biti ovjerena od nadle- fnog organa.
O rjesavanju zahtjeva iz stava 1. ovog clana u vezi sa pita- njima koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slufbene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

Clan 16.
Promjena licnog imena ili samo imena ili samo prezimena nece se odobriti licu protiv kojeg se vodi krivicni postupak, ili licu koje je osudeno za krivicno djelo dok kazna nije izvrsena, ili dok traju pravne posljedice osude, licu za kojim je raspisa- na medunarodna potraga, kao ni licu za koje se utvrdi da je za- htjev podnijelo radi izbjegavanja obaveza utvrdenih aktom na- dlefnih organa.
Radi utvrdivanja cinjenica iz stava 1. ovog clana nadlefni organ koji vodi postupak po slufbenoj dufnosti vrsi odgovara- juce provjere u svojim slufbenim evidencijama i u evidencija- ma koje vode tufilastava, kao i provjeru putem Interpola.

Clan 17.
Rjesenje o promjeni licnog imena dostavlja se odmah po pravomocnosti maticaru koji vodi maticne knjige za lice koje je izvrsilo promjenu licnog imena, maticaru koji vodi maticne knjige u koje je upisana cinjenica rodenja za dijete lica koje je izvrsilo promjenu licnog imena, organu koji vodi evidencije o gradanima koje se vode na osnovu upisa u maticnu knjigu ro- denih i drugim organima nadlefnim za vodenje evidencija o gradanima koje se vode prema prosebnim propisima, a uklju- cuju podatak koji je u postupku promijenjen u skladu sa ovim zakonom.
Lice kojem je odobrena promjena licnog imena ne mofe podnijeti novi zahtjev za promjenu licnog imena u roku od pet godina od dana izvrsenog upisa promijenjenog licnog imena u maticne knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drugacije pro- pisano.
Lice koje je promijenilo licno ime ili samo ime ili samo prezime dufno je u roku od 15 dana od dana izvrsenog upisa promjene u maticne knjige podnijeti zahtjev za zamjenu licnih isprava (licna karta, putna isprava, vozacka dozvola i druge is- prave) nadlefnom organu.
Ukoliko lice koje je promijenilo licno ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u roku utvrdenom u stavu 3.

Clan 18.
Protiv rjesenja donesenog u postupku promjene licnog imena kao i rjesenja iz clana 17. ovog zakona mofe se izjaviti falba Federalnom ministarstvu unutrasnjih poslova (u dalj- njem tekstu: Federalno ministarstvo) u roku od 15 dana od da- na prijema rjesenja.

Zahtjev za promjenu ličnog imena mora sadržavati lično ime koje se traži. Postoji i rubrika o opisu razloga zašto lice podnosi zahtjev za promjenu ličnog imena, međutim ona se ispunjava detaljno samo prilikom detaljnih elaboracija u kompliciranim slučajevima.

Kada se radi o razlozima za promjenu prezimena, u oko 80 posto slučajeva se radi o vraćanju djevojačkog prezimena iz razloga isteka roka od šest mjeseci nakon pravosnažnosti presude o razvodu braka (jer se unutar prvih šest mjeseci od pravosnažnosti presude o razvodu braka prezime može vratiti na ono koje je korišteno prije sklapanja braka, pisanom izjavom datom pred matičarem u mjestu rođenja, a istekom roka od šest mjeseci, samo u postupku promjene prezimena pred nadležnim MUP-om), u oko pet posto slučajeva mlađi punoljetnici oba spola podnose zahtjeve za promjenu imena iz njima staromodnih imena u tzv. moderna imena ili zbog promjene samo jednog slova u imenu obično specifičnog za engleski alfabet (x,y,q ili w), u oko deset posto slučajeva lica podnose zahtjeve za promjenu prezimena radi usklađivanja prezimena s prezimenom roditelja (Kovačević u Kovač itd...), a u oko deset posto slučajeva lica se ne izjašnjavaju detaljno, te kao razlog navode lična želja i slično.

Postupak zamjene ličnog imena, ili samo imena ili samo prezimena, podrazumijeva obraćanje nadležnom organu (Odjeljenju za administraciju) sa zahtjevom za promjenu imena i sljedećim prilozima:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige vjenčanih za lica koja su sklopila brak;

- uvjerenje nadležnog poreznog organa (porezne ispostave) da lice nema neizmirenih poreznih obaveza prema Federaciji Bosne i Hercegovine;

- uvjerenje nadležnog carinskog organa (UIO) da lice nema neizmirenih obaveza po osnovu carine i indirektnih poreza, te 8 KM takse.

- ovjerena kopija važeće lične karte;

- uvjerenje o prebivalištu;

- uvjerenje nadležnog suda iz mjesta prebivališta da se protiv lica ne vodi krivični postupak;


Postupanje po navedenom zahtjevu traje oko mjesec dana ili duže, jer je potrebno izvršiti dodatne provjere čiji cilj je dokazivanje da lice koje je podnosilac zahtjeva ne mijenja lično ime radi izbjegavanja zakonom predviđenih obaveza.

Nakon udovoljavanja zahtjevu, podnosiocu zahtjeva će biti uručeno rješenje o promjeni ličnog imena, a za postupanje po navedenom rješenju, tj. promjenu svih dokumenata, podnosilac zahtjeva ima rok od 15 dana, kao što je predviđeno članom 17. stav 3. navedenog zakona.

TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje o državljanstvu BiH Matični ured Original ili ovjerena kopija –
Izvodi iz matičnih knjiga u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka (tj. izvod iz matične knjige vjenčanih i izvodi iz matičnih knjiga rođenih za djecu lica koje vrši promjenu ) Matični ured Original ili ovjerena kopija –
Lična karta MUP Kopija –
Uvjerenje o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak Općinski sud Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih obaveza Poreska uprava FBiH, odnosno nadležna poreska ispostava Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje nadležnog organa da nema neizmirenih carinskih obaveza Uprava za indirektno/neizravno oprezivanje, Regionalni centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija –
Punomoć Izjavu ovjerava: općinski organ, sud, notar ili DKP BiH (ambasada ili konzulat BiH u inostranstvu) Original ili ovjerena kopija –
Izjava djeteta data na zapisnik kod matičara (za dijete starije od 10 godina, potreban je njegov pristanak koji daje kod matičara) Matičar Original ili ovjerena kopija –
Drugi dokazi po potrebi (npr. u slučaju razvoda braka) Organi koji vode službene evidencije i sl. Original ili ovjerena kopija –

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok rješavanja 60 dana.

OBAVJEŠTENJE Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.

VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina za izvršenje, a za izvršena trajno

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum