Vaš pravni kompas 

  • Prisilno provodenje testa urina pomocu katetera s ciljem pribavljanja dokaza

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #916  by comodore
 
Prisilno provođenje testa urina pomoću katetera s ciljem pribavljanja dokaza.

R.S. v. Hungary,

Aplikant je nakon lišenja slobode prisiljen na test urina pomoću katetera pod sumnjom da je bio pod uticajem alkohola ili droge tokom vožnje.
- Primjenjivost člana 3. prema predmetu Bouyid v. Belgium [GC], br. 23380/09, paragraf 86 presude, ECHR 2015, paragrafi
34-35 presude i pojam "ljudskog dostojanstva".

- Zabrana nečovječnog i ponižavajućeg postupanja: procjena uplitanja u fizički integritet osobe izvršena s ciljem pribavljanja dokaza koji bi se mogli dobiti drugim putem (uzorak krvi): paragraf 58 i paragraf 72 presude. Usporedite sa predmetom Jalloh v. Germany [GC], br. 54810/00, paragrafi 70-71 presude, ECHR 2006-IX.
Utvrđena povreda člana 3. Konvencije.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum