Vaš pravni kompas 

  • Primjer rješenja o zaključenju stečajnog postupka:

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1252  by legalis
 
Primjer rješenja o zaključenju stečajnog postupka:


Općinski sud u Sarajevu, sudija XY, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom XY, (adresa), van ročišta, 26.4.2018. godine donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom u stečajnom postupku nad (naziv i adresa preduzeća), zbog nedostatka stečajne mase, shodno članu 132. Zakona o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Razrješava se dužnosti stečajni upravnik (ime, prezime i adresa stečajnog upravnika).


3. Ovo rješenje objaviće se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i na oglasnoj tabli ovog suda.

4. Po pravosnažnosti ovog rješenja isto će se dostaviti Odjeljenju za registar ovog suda, kome se nalaže brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra

5. Obavještavaju se stečajni dužnik i stečajni upravnik da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 15 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Obrazloženje

Rješenjem ovog suda, broj: (broj rješenja), od 27.2.2018. godine, otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravnog lica (naziv i adresa preduzeća), i za stečajnog upravnika imenovan je (ime, prezime i adresa upravnika). Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj (broj Službenih novina), od XX. Sud je 19.4.2018. godine održao ispitno i izvještajno ročište, na kojem je stečajni upravnik Sudu podnio izvještaj o podnesenim prijavama potraživanja stečajnih povjerilaca, te je Sud isti prihvatio. Ukupna prijavljena potraživanja povjerilaca prema stečajnom dužniku iznose XX KM, od čega su utvrđena i priznata potraživanja u iznosu od

68

XX KM, a osporena potraživanja u iznosu od XX KM, i to u viši isplatni red priznato je prijavljeno potraživanje u iznosu od XX KM, a u opći isplatni red prijavljena su potraživanja u iznosu od XX KM, od čega su priznata potraživanja u iznosu od XX KM, a osporeno potraživanje u iznosu od XX KM. Stečajni upravnik je također predložio, s obzirom da stečajni dužnik (naziv preduzeća) nema ni stalne ni tekuće imovine iz koje bi se u potpunosti izmirile obaveze povjerilaca, da se shodno članu 132. Zakona o stečaju zaključi postupak stečaja te da se, nakon pravosnažnosti Rješenja o zaključenju, preduzeće briše iz sudskog registra.
Na osnovu svega navedenog, Sud je, shodno članu 132., a u vezi sa čl. 13. i 43. Zakona o stečaju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj (broj Službenog glasnika), od (datum). (godine), odlučio kao u izreci.


Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od osam dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” putem ovog suda. Žalba se podnosi u dva primjerka.

(Broj rješenja)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum