Vaš pravni kompas 

  • Primjena na predugovor pravila koje se odnose na ugovor

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #477  by comodore
 
PRIMJENA NA PREDUGOVOR PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA UGOVOR
Zakon o obligacionim odnosima

član 132

Na predugovor koji ima sve elemente ugovora o kupoprodaji se primjenjuju odredbe člana 132. Zakona o obligacionim odnosima kojim je regulirano da u slučaju raskida ugovora strana koja izvrši ugovor potpuno i djelomično ima pravo da joj se vrati ono što je dala.

Obrazloženje:

"Na osnovu provedenih dokaza prvostepeni sud je utvrdio da je tužiteljica zaključila preduugovor 17.12.1990.godine sa M. H. M. kojim predugovorom je ugovorila kupovinu jednog poslovnog prostora i garaže u Zanatskom centru K. u S.. Ovaj predugovor ima sve elemente ugovora o kupoprodaji i na osnovu ovog predugovora tužiteljica je na račun M. H. uplatila dio kupoprodajne cijene uplatila 44.111,00 DEM što odgovara iznosu od 44.111,00 KM. Na osnovu uvida u ugovor o ustupanju prvostepeni sud je utvrdio da je tužiteljica 06.11.2001.godine zaključila sa B. d.o.o. I. i M. H. M. ugovor o ustupanju svog predugovora. Ocjenom ovog ugovora o ustupanju prvostepeni sud je pravilno zaključio da je isti zaključen u skladu sa članom145. Zakona o obligacionim odnosima.

Pravilno prvostepeni sud utvrđuje da među parničnim strankama nije sporna visina postavljenog tužbenog zahtjeva jer je ista sačinjena prema spisku kupaca sa podacima iz predugovora i sa uplaćenim iznosima na ime kupoprodajne cijene.

Prvostepeni sud pravilno zaključuje da je tužiteljica kupac i udružilac sredstava po predugovoru 06.11.2001.godine regulisala svoj pravni odnos sa B. d.o.o. I. i M. H M.. Tužiteljica je dala pristanak da se prava iz prava i obaveze iz predgovora sa M. H. M. prenose na B. d.o.o. I.. Prema tome ugovorom o ustupanju B. d.o.o. I. je preuzeo prava i obaveze prema tužiteljici kao prijemnik dok je M. H. M. ustupilac prava i obaveza prema tužiteljici kao kupcu.

Na osnovu provedenih dokaza i to uvida u rješenje Kantonalnog ministarstva prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je Ministarstvo Kantona S. odbilo da izda urbanističku saglasnost za gradnju objekta u kojem bi se sagradio poslovni prostor za tužiteljicu i garaža. Žalitelj B. d.o.o. S. u žalbi navodi da je Ministarstvo Kantona S. odbilo da izda urbanističku saglasnost kojim je izmjenjen projekat. Prema tome navodi žalbe koji se odnose na pogrešno tumačenje prvostepenog suda ugovora o ustupanju su potpuno neosnovani i iz razloga što se članom 7. ugovora o ustupanju predugovora prijemnik "B." d.o.o. I. obavezao regulisati odnose sa nadležnim institucijama vezane za realizaciju ovog projekta. Samim tim što B. d.o.o. S. od nadležnog Kantonalnog ministarstva nije dobilo urbanističku saglasnost za izgradnju projekta u kojem bi se izgradile poslovni prostor i garaže tužiteljici, tuženi B. d.o.o. I. nije ispunio svoje obaveze o iz ugovora o ustupanju čime su se ispunili uvjeti za raskid i ugovora o ustupanju predugovora kako je to pravilno zaključio prvostepeni sud.

Prvostepeni sud pravilno zaključuje da se u ovoj pravnoj stvari primjenjuje član 132. stav 2 ZOO kojim je regulirano da ako jedna strana izvršila ugovor potpuno i djelomično ima pravo da joj se vrati ono što je dala. Tužiteljica je isplatila na ime kupoprodajne cijene M. H. M. iznos od 44.111,00 KM pa ima pravo da joj po osnovu ugovora o ustupanju predugovora B. d.o.o. I. vrati uplaćeni iznos na ime kupoprodajne cijene.B. d.o.o. I. je na osnovu ugovora o ustupanju imao pravo naplatiti od M. H. M. iznos koji je tužiteljica uplatila na ime kupoprodajne cijene.

Neosnovani su navodi žalbe B. d.o.o. I. da se član 132. ZOO se odnosi na kupoprodajni ugovor a ne na predugovor koji je tužiteljica zaključila sa M. H. M. a koji je prenesen ugovorom o ustupanju predugovora na B. d.o.o. I.. Pravilno prvostepeni sud primjenjuje čl.132. st.2. ZOO jer se po mišljenju ovog vijeća ovaj predugovor u svojiim elementima u cijelosti može smatrati kupoprodajnim ugovorom jer sadrži sve bitne elemente ugovora o kupoprodaji. Ovaj predugovor sadrži kupca i prodavca, predmet ugovora, kupoprodajnu cijenu i sačinjen je u pismenom obliku i potpisan od strane ugovarača. Ovaj predugovor po mišljenju vijeća ovog suda se u cijelosti mogu primjeniti odredbe člana 132. ZOO koje se odnose na kupoprodajni ugovor.

Članom 132. stav 5. regulirano da je strana koja vraća novac dužna je platiti zateznu kamatu od dana kada je isplatu primila pa je primjenom ovog stava ovaj sud žalbu tužiteljice uvažio i prvostepenu presudu preinačio u dijelu koji se odnosi na zakonske zatezne kamate."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 P 048764 10 Gž od 9.6.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum