Vaš pravni kompas 

  • Pretpostavka pasivne solidarnosti

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #750  by AntunHun
 
PRETPOSTAVKA PASIVNE SOLIDARNOSTI
Zakon o obligacionim odnosima

član 413

Dužnici u djeljivoj obavezi nastaloj ugovorom u privredi odgovaraju povjeriocu solidarno, osim ako su ugovarači izričito otklonili solidarnu odgovornost.

Obrazloženje:

"Odredbama člana 413. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/93, 3/96 i 74/04 - u daljem tekstu: ZOO) je propisano, da kada ima više dužnika u nekoj djeljivoj obavezi nastaloj ugovorom u privredi, oni odgovaraju povjeriocu solidarno, osim ako su ugovarači izričito otklonili solidarnu odgovornost. Za ovako izuzetnu pretpostavku solidarnosti traži se ispunjenje slijedećih uslova: da se radi o pasivnoj solidarnosti, da se radi o djeljivoj, a ne nedjeljivoj obavezi, da se radi o obavezi nastaloj ugovorom, a ne izvan ugovornoj obavezi, da se radi o obavezi nastaloj iz ugovora u privredi i da ovako pretpostavljena odgovornost nije u ugovoru u privredi izričito otklonjena po ugovaračima.

Kada se ima u vidu, shodno priloženoj dokumentaciji u spisu: da je tuženi, M.A. d.o.o. L., narudžbom broj... naručio od tužioca, 15.09.2008. godine 2500 plastičnih gajbi za kupoprodajnu cijenu od 157.500,00 EURA, a 17.09.2008. godine 1000 plastičnih gajbi za kupoprodajnu cijenu od 63.000,00 EURA; da je identičnu narudžbu ispostavio i M. Z.Z. L., tako što je narudžbom broj... naručio od tužioca, 15.09.2008. godine 2500 plastičnih gajbi za kupoprodajnu cijenu od 157.500,00 EURA, a 17.09.2008. godine 1000 plastičnih gajbi za kupoprodajnu cijenu od 63.000,00 EURA; da iz iskazanih potvrda navedenih narudžbi proizilazi, da poručene plastične gajbe, između ostalog, nose print, M.A. d.o.o. L.; da iz iskazane potvrde narudžbe M. Z.Z. L. broj... od 15.09.2008. godine i iskazane potvrde narudžbe M. Z.Z. L. broj... od 17.09.2008. godine, proizilazi, da je adresa isporuke M. ZZ L.; da je potom M. Z.Z. L.izvršila dvije uplate, jednu u iznosu od 78.980,00 EURA, a druga u iznosu od 50.000,00 EURA; da je tužilac do 30.10.2008. godine, na adresu M. Z.Z. L. isporučio ukupno 4199 plastičnih gajbi, pobliže opisanih u narudžbi broj..., ovaj sud nalazi, da je pravilan zaključak nižestepenih sudova, da su M. Z.Z. L. i M.A. d.o.o. L. solidarni sudužnici u smislu odredaba člana 413. ZOO. Ovo stoga, što iz prednjeg jasno proizilazi, da su M. Z.Z. L. i M.A. d.o.o. L. zajednički poručili robu od tužioca po osnovu narudžbenice broj..., na način pobliže opisan u narudžbenici, da se radi o ugovoru u privredi, da se radi o djeljivoj obavezi i da svoju solidarnost ugovarači nisu izričito otklonili.

Stoga se revizijom neosnovano ukazuje, da tuženi, M.A. d.o.o. L. nije pasivno legitimisan u ovom sporu, jer da nije u materijalno-pravnom odnosu sa tužiocem u pogledu zahtjeva iz tužbe, tim prije, što tuženi u toku postupka nije proveo ni jedan dokaz, pa ni na okolnosti, da nije u materijalnoprvnom odnosu sa tužiocem, odnosno da nije pasivno legitimisan.

Kako iz priloženih dokaza, koje je tužilac proveo u toku postupka, (potvrda narudže broj..., ispostavljenih, taksativno navedenih faktura, potvrda o isporuci robe na osnovu tih faktura, te bankovnih izvještaja), jasno proizilazi, da je tužilac isporučio plastične gajbe tuženom, na način pobliže opisan u narudžbenici, a da mu je tuženi za iste ostao dužan 135.557,00 EURA, odnosno 265.126,44 KM, ovaj sud nalazi, da je zahtjev tužioca osnovan, u smislu odredaba člana 124 u vezi sa članom 413. i 414. ZOO.

Obzirom da se reviziom tuženog ne dovodi u pitanje zakonitost i pravilnost odluke drugostepenog suda, te kako ista nije zahvaćena nedostacima na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, valjalo je prinjenom člana 248. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) donijeti odluku kao u izreci ove presude."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 57 0 Ps 091398 17 Rev od 13.12.2018. godine)

https://advokat-prnjavorac.com/obligaciono-pravo.html

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum