Vaš pravni kompas 

  • Pravo na zakonsku zateznu kamatu

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #727  by AntunHun
 
PRAVO NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU
Zakon o obligacionim odnosima

član 277

Kada sud tužitelju dosudi naknade koje se odnose na rad za vrijeme državnih praznika, za prekovremene sate i noćni rad, njemu na dosuđene iznose pripada i zakonska zatezna kamata.

Obrazloženje:

"Prvostepeni sud je pravilno tužitelju dosudio naknade za ishranu za utuženi period primjenom člana 31 Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i za svoju odluku u tom pravcu dao je dovoljno jasne i iscrpne razloge koje i ovaj sud prihvata kao svoje kao i obračun zakonskih zateznih kamata na dosuđene iznose primjenom člana 277 Zakona o obligacionim odnosima. Iz prednjeg razloga nisu osnovani žalbeni navodi tuženog da tužitelju pripada naknada za topli obrok od 1. 8. do 31.12. 2009. godine prema Sporazumu o načinu isplate plaća i naknada za ovaj period, a kojim je određena naknada za topli obrok u visini od 5,50 KM.Pravilno prvostepeni sud u obrazloženju svoje odluke ističe da navedeni Sporazum nije osnov za obračun navedene naknade već može biti samo osnov za potpisivanje Aneksa Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kao i da akti doneseni na nivou kantona ne mogu mijenjati odredbe kolektivnog ugovora. Sve dok se odredbe Kolektivnog ugovora ne promijene Aneksom na što ukazuje član 2 st.1 Zakona o načinu ostvarenja ušteda u FBiH tužitelju pripadaju prava utvrđena Kolektivnim ugovorom.

Prvostepeni sud je pravilno tužitelju dosudio naknade koje se odnose na rad za vrijeme državnih praznika, za prekovremene sate i noćni rad i za svoju odluku o pravu tužitelja na ime povećanja plaće po navedenim osnovama dao je dovoljno jasne i iscrpne razloge koje i ovaj sud prihvata kao svoje, kako se ne bi nepotrebno ponavljalo i na koje žalitelja upućuje. U odnosu na dosuđenu naknadu na ime povećanja plaće za rad noću i rad u vrijeme državnih praznika u postupku je utvrđeno da im se navedeni rad plaća kao redovan rad, tako da je tužitelju od strane vještaka obračunato samo povećanje plaće po navedenim osnovama kako to pravilno i prihvata prvostepeni sud primjenom člana 27 Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH a u vezi sa članom 71 Zakona o radu.

Tužitelju na dosuđene iznose pripada zakonska zatezna kamata primjenom člana 277 Zakona o obligacionim odnosima odnosno od dospijeća svakog pojedinačnog mjesečnog iznosa uz naznaku da naknada za rad noću, rad u dane praznika, prekovremeni rad dospijeva protekom mjeseca na koji se odnosi. Prvostepeni sud je dosudio zakonsku zateznu kamatu za prekovremeni rad kako su tužitelji tražili od dana isticanja mjesečnih i periodičnih iznosa, pa nije bilo mjesta za preinačenje presude u dijelu zakonske zatezne kamate jer je sud o zakonskim zateznim kamatama u ovom dijelu odlučio u granicama traženog, te je žalba tuženog u odnosu na dosuđene kamate neosnovana iz naprijed navedenih razloga."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 Rs 032816 11 Rsž od 20.10.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum