Vaš pravni kompas 

  • Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 317. Zakona o parničnom postupku

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1617  by AntunHun
 
Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 317. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13), koje glasi:

„Ako je predmet radnog spora, pored poništenja odluke o otkazu ugovora o radu i vraćanja na posao, i novčano potraživanje na ime izgubljene zarade, uključujući buduća davanja po tom osnovu koja se ponavljaju, vrijednost predmeta spora, kao pretpostavke za dozvoljenost revizije, se određuje sabiranjem tih davanja za period od prestanka radnog odnosa pa do dana izjavljivanja revizije, ali ne više od pet godina. U slučaju da u tužbenom zahtjevu nije preciziran novčani iznos povremenih davanja već samo period za koji se zahtijeva njihova isplata, ima se smatrati da vrijednost novčanog potraživanja nije označena pa, prema tome, ni preko iznosa od 30.000,00 KM“.(Pravno shvatanje Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici održanoj 20.05.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum