Vaš pravni kompas 

  • Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 216. Zakona o obligacionim odnosima

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1616  by AntunHun
 
Pravno shvatanje o pitanju primjene odredbe člana 216. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89 te „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04), koje glasi:„Ako je povodom revizije tuženog preinačena ili ukinuta pravosnažna presuda na osnovu koje je isplaćena odšteta na ime tjelesnih povreda, narušenog zdravlja ili smrti, tuženi ne može od oštećenog, koji se smatra savjesnim pribaviocem do momenta saznanja za odluku revizionog suda, osnovano zahtijevati povrat isplaćenog iznosa, uključujući zatezne kamate i troškove postupka“.

(Pravno shvatanje Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici održanoj 20.05.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum