Vaš pravni kompas 

  • Pravno shvatanje o pitanju prava sudija i tužilaca na naknadu prevoznih troškova

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1614  by AntunHun
 
Pravno shvatanje o pitanju prava sudija i tužilaca na naknadu prevoznih troškova, glasi:1. „Sudije i tužioci koji svakodnevno putuju na posao i sa posla imaju pravo na naknadu troškova koje su imali po tom osnovu, ali tužena strana može biti obavezana na naknadu samo onih troškova koji su dospjeli do zaključenja glavne rasprave. Ukoliko se tužbenim zahtjevom traži isplata budućih troškova prevoza, takav zahtjev se ima odbiti kao neosnovan.

2. Pravo na naknadu troškova prevoza nemaju sudije i tužioci čije je boravište u sjedištu suda odnosno tužilaštva i koji ne putuju svaki dan na posao i sa posla već samo u toku vikenda putuju u mjesto u kojem imaju prijavljeno prebivalište. Svrha ovih troškova nije dolazak na posao radi obavljanja dužnosti sudije odnosno tužioca pa to nisu neophodni i nezaobilazni troškovi već troškovi koji nisu u vezi sa obavljanjem navedene dužnosti. Slijedom toga, zahtjev za naknadu tih troškova se ima odbiti kao neosnovan“.(Pravno shvatanje Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici održanoj 28.02.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum