Vaš pravni kompas 

  • Pravne posljedice nepristupan tuzitelja na pripremno rociste

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1498  by sudija
 
PRAVNE POSLjEDICE NEPRISTUPANjA TUŽITELjA NA PRIPREMNO ROČIŠTE
Zakon o parničnom postupku

član 84 stav 1

Ako na pripremno ročište ne pristupi tužitelj koji je o ročištu uredno obaviješten i upozoren na posljedice eventualnog nedolaska, tužba se smatra povučenom ukoliko za taj izostanak ne postoje opravdani razlozi.

Obrazloženje:

"Odredbom člana 84. stav 1. ZPP propisano je da, ako na pripremno ročište ne dođe tužitelj, a uredno je pozvan, tužba će se smatrati povučenom, osim ako tuženi ne zahtijeva da se ročište održi.

U konkretnom slučaju, na pripremno ročište zakazano za dan 31.10.2016. godine nije pristupio tužitelj, a o ročištu je uredno obaviješten i upozoren na posljedice eventualnog nedolaska.

Tuženi se, predlažući sudu da donese rješenje da se tužba smatra povučenom usprotivio održavanju ročišta u odsutnosti tužitelja čime su, i po ocjeni ovoga suda, bila ispunjena oba kumulativno propisana uslova iz člana 84. stav 1. ZPP za donošenje rješenja, da se tužba smatra povučenom.

Činjenica da je advokat D. S. pristupila na pripremno ročište i obavijestila prvostepeni sud o nedolasku tužitelja na ročište "zbog bolesti" navodeći da je to saznala od njegove porodice i da nije mogao, do ročišta dostaviti dokaz, nije od značaja za pravilnost pobijanog rješenja jer tužitelj nije dokazao postojanje opravdanog razloga za njegov izostanak sa ročišta, kako to pravilno zaključuju nižestepeni sudovi.

Na ovakav zaključak nije od uticaja ni nalaz ljekara izdat 9.11.2016. godine od strane Zdravstvene ustanove D. koji je tužitelj dostavio uz žalbu, koji (ima karakter novog dokaza) je pravilno ocijenio drugostepeni sud i za svoju odluku je dao valjane, logične i razložne razloge, koje u svemu, kao pravilne prihvata i ovaj revizioni sud.

Naime, postojanje opravdanih razloga za nepristupanje na ročište (među kojima može biti i bolest), sud cijeni u svakom konkretnom slučaju, zavisi od okolnosti tog slučaja. Takve okolnosti se ne pretpostavljaju, nego se dokazuju, pri čemu je teret dokazivanja na stranci koja je izostala, a dokazna snaga dokaza o izostanku sa ročišta, je u ocjeni suda. Kako se, prema pomenutom nalazu ljekara, kod tužitelja kritičnog dana nije radilo o iznenadnoj bolesti koja bi ga spriječila da pristupi na ročište, sa preporukom o mirovanju, nego o zdravstvenim problemima tužitelja od unazad 5 godina koji su konstatovani na osnovu njegovog kazivanja i to nakon pripremnog ročišta, a iz istog ne proizlazi da tužitelj navedenog dana, zbog bolesti, nije mogao pristupiti na pripremno ročište, revizionim navodima se ne dovodi u sumnju pravilnost pobijanog rješenja.

Pokretanje parničnog postupka je u dispoziciji tužitelja, a njegova pasivnost u odnosu na parnicu koju je pokrenuo, sankcionisana je propisivanjem (članom 84. stav 1. ZPP) prezumcije, da je tužitelj povukao tužbu ukoliko bez opravdanih razloga izostane sa tog ročišta, kakav je ovdje slučaj.

Iz navedenih razloga a na osnovu odredbe člana 248. ZPP u vezi sa članom 254. stav 1. i stav 4. istog zakona, odlučeno je kao u izreci."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 72 0 P 028201 18 Rev od 2.10.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum