Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o racunovodstvu

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #257  by matrix
 
U skladu sa čl. 7. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. _______________ - dalje: Zakon), a na osnovu člana _____ Statuta _______________ (naziv Društva ili drugog pravnog lica), uprava (direktor) donosi:PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVUI OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom uređuju se:

• organizacija sistema knjigovodstva i računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i otkrivanje i sprječavanje pogrešno evidentiranih poslovnih događaja;

• interni računovodstveni kontrolni postupci;

• računovodstvene politike i računovodstvene procjene;

• odgovorna lica za zakonitost i pravilnost nastanka poslovnih događaja, kao i sačinjavanje i kontrola knjigovodstvenih isprava o tim događajima;

• kretanje knjigovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje;

• postupci pripreme, sačinjavanja i prezentacije finansijskih izvještaja;

• postupci prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sačinjavanjem godišnjih izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, poreske i druge potrebe i

• ostala pitanja od značaja za Društvo.

Član 2

U skladu sa kriterijima iz člana 5. Zakona, društvo će po stanju na dan sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja vršiti propisano razvrstavanje, i to obavještenje je pravno lice dužno da dostavi Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge uz godišnje finansijske izvještaje.

Član 3

Računovodstvo je sistem čije funkcionisanje obezbjeđuje informacije o prinosnom, imovinskom i finansijskom položaju, tokovima gotovine, promjenama na vlastitom kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama značajnim za eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja.

Organizacija knjigovodstva i računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na integralnoj primjeni IASi IFRS.

Član 4

Društvo je obavezno sačinjavati knjigovodstvene isprave koje pružaju dovoljne, adekvatne i kompletne dokaze o nastalim poslovnim transakcijama.

Knjigovodstvena isprava mora biti potpuna, istinita, računski tačna i uredna, sačinjena tako da omogućava potpun uvid u vjerodostojnost dokumenta.

Društvo je obavezno čuvati knjigovodstvene isprave, dokumente, poslovne knjige i ostale evidencije i izvještaje u propisanim rokovima.

Član 5

Uprava društva, odnosno ovlašteno lice je odgovorno za organizaciju i funkcionisanje knjigovodstva i računovodstva, u smislu cjelokupne organizacije, nadzora nad funkcionisanjem, obezbjeđenja pristupa informacijama i obezbjeđenja adekvatnih sredstava za rad.

Uprava društva, odnosno ovlašteno lice je dužno osigurati vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih evidencija u poslovnim knjigama isključivo na osnovu adekvatne dokumentacije i po osnovu nastalih poslovnog događaja.

II INTERNI RAČUNOVODSTVENI KONTROLNI POSTUPCI

Član 6

Interni računovodstveni kontrolni postupci podrazumijevaju kontrolu formalne, suštinske i računske ispravnosti knjigovodstvene isprave.

Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave utvrđuje da li je isprava sastavljena u skladu sa važećim propisima, IASi IFRS, ovim Pravilnikom i drugim aktima Društva.

Suštinska kontrola knjigovodstvene isprave utvrđuje da li se poslovna promjena stvarno desila i u obimu kako je naznačeno.

Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva kontrolu matematičkih operacija dijeljenja, množenja, sabiranja i oduzimanja, na osnovu kojih su dobijeni rezultati na ispravi.

Neispravna knjigovodstvena isprava odmah se vraća odgovarajućoj službi, radi otklanjanja nedostataka.

Kontrolu knjigovodstvenih isprava vrši _______________.

Kontrola formalne, suštinske i računske ispravnosti se potvrđuje potpisom osobe koja ju je izvršila (ili: posebnim pečatom sa tekstom: "Izvršena kontrola - ispravno").

Napomena: Lice odgovorno za kontrolu knjigovodstvene isprave može biti i direktor (npr. kod malih pravnih lica), neko drugo zaposleno lice ovlašteno od strane direktora, lica koja rukovode određenim organizacionim jedinicama, službama, odjelima i sl. Na primjer: šef komercijale je odgovoran za ispravnost izlaznih faktura, šef skladišta je odgovoran za ispravnost kalkulacije cijena, glavni blagajnik je odgovoran za ispravnost blagajničkog dnevnika i sl. U članu 20. ovog prijedloga Pravilnika je predviđeno da se sačinjavanje i kretanje dokumenata uredi tabelom, koja se može iskoristiti i za ovaj dio pravilnika.

Član 7

Ispravke u pisanim knjigovodstvenim ispravama se mogu vršiti samo precrtavanjem, i to (po pravilu) od strane osobe koja je izdala knjigovodstvenu ispravu.

Ispravka se potvrđuje potpisom lica koje ju je izvršilo, uz stavljanje datuma ispravke.

Član 8

Knjigovodstvena isprava potvrđene ispravnosti prosljeđuje se knjigovodstvu, na osnovu čega se izdaje nalog za knjiženje i podatak o poslovnoj promjeni se evidentira u poslovne knjige.

III RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCJENE

Član 9

Računovodstvene politike Društva definisane su posebnim Pravilnikom.

IV ODGOVORNA LICA

Član 10

Za organizaciju utvrđivanja zakonitosti i ispravnosti nastanka poslovne promjene, sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava o poslovnoj promjeni odgovorna je uprava društva.

Za knjigovodstvene isprave odgovorna su lica koja rukovode službama koje su te isprave dužne sačinjavati.

Lica odgovorna za sačinjavanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava svojim potpisom u pisanom ili elektronskom obliku potvrđuju da je knjigovodstvena isprava potpuna, istinita, računski tačna i da odražava suštinu poslovnog događaja na koji se odnosi.

Za poslovne knjige odgovoran je rukovodilac računovodstva (odnosno ovlašteno lice u pravnom ili fizičkom licu sa kojim je potpisan Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga).

Za finansijske izvještaje društva odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje društva, upisana u sudski registar.

Napomena: Ukoliko je odgovornost lica propisana Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta ili drugim internim aktom, dovoljno je pozvati se na taj interni akt. Međutim, ukoliko se radi o pravnom licu sa manje od 15 zaposlenih, potrebno je u okviru ovog člana navesti radno mjesto osobe koja je odgovorna za pojedine knjigovodstvene isprave (vidi član 19. ovog Pravilnika).

Član 11

Rukovodilac računovodstva, odnosno osoba koja vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izvještaje i koja je supotpisnik finansijskih izvještaja mora, pored opštih uslova, ispunjavati i sljedeće uslove:

• školska sprema: _______________

• radno iskustvo: _____ godina na poslovima __________

• drugi uslovi: _______________

Član 12

Uprava (direktor) društva može donijeti odluku da se vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja povjeri drugoj pravnoj osobiili poduzetnikuregistriranom za pružanje računovodstvenih usluga, a koja ima uposlena lica.

Ovakav način organizovanja vođenja knjigovodstva i računovodstva se reguliše posebnim Ugovorom o uslužnom obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova.

V KRETANjE KNjIGOVODSTVENIH ISPRAVA, ROKOVI ZA SAČINjAVANjE, DOSTAVLjANjE I KNjIŽENjE DOKUMENATA

Član 13

Knjigovodstvena isprava je pisani dokument u materijalnom ili elektronskom obliku o nastalom poslovnom događaju kojim su obuhvaćeni svi podaci neophodni za knjiženje u poslovnim knjigama, potpisan od lica koja su ovlašćena za sačinjavanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava.

Knjigovodstvene isprave se sačinjavaju na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja, osim onih isprava koje se sačinjavaju u knjigovodstvu pravnog lica.

Foto-kopija knjigovodstvene isprave može biti osnov za knjiženje poslovnog događaja, samo pod uslovom da je na njoj navedeno mjesto čuvanja originalne isprave, sa potpisom odgovornog lica.

Knjigovodstvena isprava primljena u elektronskom obliku smatra se vjerodostojnom, pod uslovom da je potpisana na način utvrđen propisima o elektronskom potpisu Republike.

Kontrolu knjigovodstvenih isprava ne mogu da vrše lica koja su materijalno zadužena za imovinu na koju se isprave odnose.

Lica odgovorna za sačinjavanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava svojim potpisom u pisanom ili elektronskom obliku potvrđuju da je knjigovodstvena isprava potpuna, istinita, računski tačna i da odražava suštinu poslovnog događaja na koji se odnosi.

Odgovorno lice u pravnom licu dužno je da ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave ovjeri svojim potpisom prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige.

Lica koja sačinjavaju interne knjigovodstvene isprave dužna su potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostaviti računovodstvu odmah po izradi, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala.

Lica koja primaju eksterne knjigovodstvene isprave dužna su potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostaviti računovodstvu odmah po prijemu, a najkasnije u roku od tri dana od datuma prijema.

Član 14

Lica koja vode poslovne knjige, poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava, dužna su da knjigovodstvene isprave proknjiže u poslovnim knjigama narednog dana, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.

Član 15

Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom i elektronskom obliku, u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu.

Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle ili registratore u toku poslovne godine, a kompletiraju se nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije.

Član 16

Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama Društva, odnosno organizacionog dijela Društva ili lica kome je povjereno vođenje poslovnih knjiga.

Član 17

Trajno se čuvaju:

- platne liste i analitičke evidencije o platama,

- isprave kojima se dokazuju vlasništvo i vlasnički odnosi na nepokretnostima,

- hartije od vrijednosti i

Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u poslovne knjige čuvaju se najmanje pet godina ili duže, ako su posebnim propisima određeni duži rokovi za čuvanje pojedinih vrsta isprava.

VI PRIPREMA, SAČINjAVANjE I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Član 18

Priprema, sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja se vrši u skladu sa:

• Zakonom o računovodstvu i reviziji i pratećim i provedbenim propisima;

• IAS/IFRS;

• (IAS- za mala i srednja preduzeća)

• pratećim uputstvima, objašnjenjima i smjernicama koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

Član 19

Poslovne knjige se zaključuju nakon svih potrebnih knjiženja, uključujući predzaključna i zaključna knjiženja, a najkasnije do roka za predaju godišnjih finansijskih izvještaja, na dan nastanka statusnih promjena, na dan obustavljanja poslovanja i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Nakon zaključivanja knjiženja i izrade financijskih izvještaja, za glavnu knjigu i pomoćne evidencije se pravi "back in" na eksternom hard-disku.

Društvo je dužno osigurati mogućnost štampanja podataka iz glavne i pomoćnih knjiga u rokovima njihovog čuvanja.

Član 20

Društvo sastavlja i prezentuje finansijske izvještaje za poslovnu godinu, i to za razdoblje do 31. decembra tekuće godine sa uporednim podacima za prethodnu godinu.

Izuzetno, zavisno pravno lice čije matično pravno lice sa sjedištem u inostranstvu ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, uz saglasnost ministra može da sačinjava i prezentuje finansijske izvještaje za period koji je različit od perioda iz stava 1. ovog člana.

Pravno lice kod koga nastanu statusne promjene, odnosno promjene pravne forme, kao i pravno lice nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, pored finansijskih izvještaja iz stava 1. ovog člana sačinjava i prezentuje finansijske izvještaje sačinjene na dan statusne promjene, odnosno na dan promjene pravne forme, kao i na dan otvaranja i zaključenja stečajnog ili likvidacionog postupka.

Poslovne promjene nastale između dana bilansa i dana upisa u registar poslovnih subjekata obuhvataju se u poslovnim knjigama prethodnog pravnog lica ili novog pravnog lica, što se utvrđuje odlukom o statusnoj promjeni.

Član 21

Godišnje finansijske izvještaje čine:

1) Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda,

2) Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period,

3) Bilans tokova gotovine - Izvještaj o tokovima gotovine,

4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i

5) Napomena uz finansijske izvještaje.

Uz godišnji finansijski izvještaj korisnicima finansijskih izvještaja se prezentuju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Republičkog zavoda za statistiku.

Član 22

Finansijske izvještaje pravnog lica ili preduzetnika, koji vodi dvojno knjigovodstvo, potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje upisano u odgovarajući registar i kvalifikovano lice iz člana 13. Zakona.

Član 23

Pojedinačni i izvještaji o izvršenoj reviziji čuvaju se trajno u originalnom obliku.

Član 24

Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe u kojima su imovina, obaveze, sopstveni kapital, prihodi, rashodi i tokovi gotovine matičnog pravnog lica i njegovih zavisnih pravnih lica prezentovani kao da su jedna ekonomska cjelina.

Grupu čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica nad kojima matično pravno lice ostvaruje kontrolu, u skladu sa IAS, odnosno IFRS.

Matična pravna lica imaju obavezu da sačinjavaju, prezentuju, objavljuju i dostavljaju konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa odgovarajućim IAS, odnosno IFRS i odredbama ovog zakona.

Obaveza iz stava 3. ovog člana nastaje u godini u kojoj matično pravno lice ostvari kontrolu nad zavisnim pravnim licem ili više zavisnih pravnih lica, a prestaje dostavljanjem konsolidovanog finansijskog izvještaja za godinu u kojoj matično pravno lice izgubi kontrolu nad svim zavisnim pravnim licima.

VII GODIŠNjI IZVJEŠTAJ O POSLOVANjU

Član 25

Pravna lica su obavezna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera preduzetih na zaštiti životne sredine.

Godišnji izvještaj o poslovanju obavezno sadrži:

1) sve značajne događaje nastale u periodu od završetka poslovne godine do datuma predaje finansijskog izvještaja,

2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravnog lica,

3) najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem,

4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela,

5) informacije o poslovnim segmentima pravnog lica,

6) korišćene finansijske instrumente, ako je to značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnog lica,

7) ciljeve i politike pravnog lica u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i

8) izloženost pravnog lica cjenovnom, kreditnom, tržišnom i valutnom riziku, riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica.

Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku deset godina nakon isteka poslovne godine za koju je sačinjen.

Godišnji izvještaj o poslovanju iz stava 2. ovog člana obavezno se dostavlja u Registar, koji se vodi kod APIF-a, najkasnije do kraja juna tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji finansijski izvještaji se u Registar predaju najkasnije do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 26

Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 10 (deset) godina nakon isteka poslovne godine za koji je sačinjen.

Član 27

Raspoređivanje dobiti i gubitka Društvo vrši u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta i drugih opštih akta i odlukama nadležnog organaDruštva.

Član 28

Ukoliko je društvo razvrstano u velika pravna lica ili lica od javnog interesa, obavezno je svoje godišnje finansijske izvještaje podvrgnuti reviziji.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 29

Tumačenje ovog Pravilnika daje uprava (direktor) Društva, a njegove izmjene i dopune vrše se na način na koji je i donesen.

Član 30

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od _____ godine.Broj:_____ / _____

U __________, __________ godine

https://advokat-prnjavorac.com/porezno-pravo-BiH.htmlDirektor_______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum