Vaš pravni kompas 

  • Porez po odbitku na prihode nerezidenta za tehnicke usluge

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #729  by AntunHun
 
POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA ZA TEHNIČKE USLUGE
Zakon o porezu na dobit

član 47 stav 1

Za tehničke usluge koje pruža nerezident poreskom obvezniku iz Republike Srpske, a koje traju okvirno dva mjeseca, vrši se odbijanje poreza od prihoda nerezidenta i navedeni porez se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske.

"Poreski obveznik je zatražio dopunu mišljenja broj... od 24.01.2019. godine u vezi primjene odredaba Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon)... o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U upitu se navodi da za potrebe izvođenja remontnih radova, pripreme i nastavka remontnih radova i sl. planira da angažuje nerezidentna pravna lica iz sljedećih država: Srbija, Rumunija, Njemačka, Panama, te da će planirani radovi trajati okvirno do dva mjeseca. U vezi sa naprijed navedenim, traži se mišljenje koje se odnosi na poreski tretman plaćanja stranim pravnim licima za pomenute usluge prema odredbama međunarodnog ugovora.

Odredbom člana 44. Zakona propisano je da se porez po odbitku obračunava i plaća pri isplati prihoda nerezidentu primjenom stope 10% na iznos prihoda nerezidenta, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno. Porez po odbitku plaća se na sljedeće isplate nerezidentu: dividende i udjeli u dobiti, kamate, naknade po osnovu autorskog prava i srodnih prava i prava intelektualne svojine, za izvođenje estradnog, zabavnog, umjetničkog ili sportskog programa u Republici Srpskoj, za stručne, naučne, tehničke i obrazovne usluge, za osiguranje ili reosiguranje rizika u Republici Srpskoj, telekominikacione usluge, te isplate za zakup pokretne imovine.

Prema odredbi, dakle, člana 45. tačka 5) Zakona, porez po odbitku plaća se na isplate nerezidentu za stručne, naučne, tehničke i obrazovne usluge (istraživanje tržišta, reklama i promocija, rukovođenje, konsalting, poresko i poslovno savjetovanje, revizorske, računovodstvene, pravne usluge, edukaciju i druge slične usluge).

Takođe, članom 9. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017) propisano je da se tehničkim uslugama smatraju usluge iz oblasti građevinarstva, arhitekture, elektrotehnike, mašinstva i informacionih tehnologija, instalacije ili postavke opreme, nadzora, obuke, tehničke podrške, popravke, servisa, remonta, zatim IT podrška i održavanje IT infrastrukture, održavanje kompjuterskih baza podataka, ukoliko te tehničke usluge nisu obuhvaćene kroz stalno mjesto poslovanja iz čl. 40. i 41. Zakona.

Dakle, usluge koje su predmet ovog upita, a koje će trajati okvirno do dva mjeseca, imaju karakter tehničkih usluga, te ukoliko poreski obveznik iz Republike Srpske vrši isplatu nerezidentu za stručne, odnosno tehničke usluge, dužan je, u skladu sa članom 47. stav 1. Zakona, da odbije porez od prihoda nerezidenta i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske..."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1659/19(1) od 7.5.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum