Vaš pravni kompas 

  • Poreski tretman amortizacije u slucaju gradenja postrojenja

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #869  by AntunHun
 
PORESKI TRETMAN AMORTIZACIJE U SLUČAJU GRAĐENjA POSTROJENjA NA ZEMLjIŠTU DRUGOG VLASNIKA
Zakon o porezu na dobit

član 12a stav 3

Ne može se koristiti poreska olakšica - umanjenje poreske obaveze po osnovu amortizacije za izgradnju postrojenja na zemljištu koje nije vlasništvo društva koje je izgradilo postrojenje.

"Privredno društvo je dostavilo zahtjev za mišljenje o poreskom tretmanu amortizacije i umanjenju poreske osnovice u slučaju kada je poreski obveznik vlastitim sredstvima izgradio postrojenje na zemljištu čiji je vlasnik drugo privredno društvo - članica grupe u kojoj se nalazi i poreski obveznik. Poreski obveznik se bavi proizvodnom djelatnošću, ulaganje koje je izvršio u postrojenja vodi u svojim poslovnim knjigama, dokse zemljište i postojeći objekat vode na tom drugom pravnom licu. Postavljeno je pitanje da li obveznik može amortizovati navedena ulaganja u postrojenje koje vodi u svojim knjigama i da li može iskoristiti ulaganja za svrhe primjene člana 26. Zakona o porezu na dobit, odnosno korišćenja poreske olakšice koja se sastoji u smanjenju poreske obaveze.

Članom 12. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da se rashodi amortizacije stalnih sredstava priznaju na godišnjem nivou prilikom obračuna poreske osnovice i to primjenom proporcionalne metode na pojedinačna sredstva prema sljedećim amortizacionim stopama na grupe sredstava:

1) nepokretnosti i postrojenja - 3% i

2) nematerijalna sredstva, osim softvera - 10%.

Stavom 2. istog člana propisano je da osnovicu amortizacije stalnih sredstava iz stava 1. istog člana predstavlja njihova nabavna vrijednost koja je utvrđena u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Članom 12a stav 3. Zakona propisano je da je amortizacija poreski priznat rashod samo za sredstva koja su u vlasništvu poreskog obveznika, a izuzetno i ukoliko je poreski obveznik sredstva nabavio putem finansijskog lizinga, amortizacija tih sredstava se priznaje njihovom korisniku.

Slijedom naprijed navedenog, ukoliko sredstva nisu u vlasništvu poreskog obveznika, amortizacija obračunata na ta sredstva nije poreski priznat rashod."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-913/18(1) od 28.11.2018. godine )

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum