Vaš pravni kompas 

  • Oslobodanje od polaganja strucnog ispita

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #543  by comodore
 
OSLOBAĐANjE OD POLAGANjA STRUČNOG ISPITA
Uredba o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske

član 26 tačka e)

Lice sa 20 godina radnog iskustva na poslovima svoje stručne spreme se izjednačava sa onim licima koja su položila stručni ispit za rad u upravi Republike Srpske.

Obrazloženje:

"Pravilno je pobijanom presudom odbijena tužba izjavljena protiv osporenog akta od 27.03.2014. godine kojim su za članove Odbora za žalbe Opštinske uprave F. izabrani M.Ć., Lj.V.1. i V.V.2, jer je procedura izbora istih izvršena u skladu sa odredbama članova 148b. i 148v. Zakona o lokalnoj samoupravi, u vezi sa odredbama člana 8. do 12. Zakona. Konkretno, formirana je od strane tužene rješenjem od 30.01.2014. godine Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe, koja je nakon objavljenog javnog konkursa razmotrila sve prijave i obavila intervju sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, te sačinila rang-listu dana 25.03.2014. godine na kojoj su prva tri mjesta zauzeli M.Ć. sa 25 bodova, Lj.V.1 sa 24 boda i V.V.2 sa 22 boda, koji su konačno na sjednici tužene od 27.03.2014. godine imenovani za članove Odbora za žalbe, jer su sve trojica dobila većinu glasova odbornika.

(...)

Takođe bez osnova je navod zahtjeva da izabrani član Odbora za žalbe Lj.V. ne ispunjava uslov iz konkursa propisan članom 148v. stav 1. tačka 3. Zakona o lokalnoj samoupravi, budući da je on uz prijavu na konkurs dostavio rješenje Agencije …broj... od 03.02.2014. godine iz kojeg proizilazi da je oslobođen od polaganja stručnog ispita za rad u upravi RS sa visokom stručnom spremom. Ovo rješenje je donio pomenuti nadležni organ na osnovu odredbe člana 26. tačka e) Uredbe koja propisuje da stručni ispit ne polaže lice koje ima najmanje 20 godina radnog iskustva na poslovima stručne spreme za koju se traži oslobađanje od polaganja stručnog ispita. U ovom slučaju to je stručna sprema diplomirani pravnik što je Lj.V. po zanimanju, pri čemu se to oslobađanje od polaganja stručnog ispita ne odnosi na njegovo sadašnje radno mjesto i poslove koje obavlja, kako to tvrdi tužiteljica, jer to tumačenje objektivno nema nikakvog smisla, niti ima uporište u pomenutoj odredbi Uredbe koja lica sa 20 godina radnog iskustva na poslovima svoje stručne spreme izjednačava sa onim koji su položili stručni ispit za rad u upravi Republike Srpske, što je sve pravilno zaključio i nižestepeni sud.

Kod takvog stanja stvari po ocjeni ovog suda u pobijanoj presudi nije ostvaren nijedan razlog njene nezakonitosti propisan u odredbi člana 35. stav 2. ZUS pa se zahtjev tužiteljice odbija, a na osnovu člana 40. stav 1. istog zakona.

Obzirom da je zahtjev za vanredno preispitivanje odbijen, tužiteljica nema pravo na naknadu troškova postupka, pa se stavom 2. izreke ove presude zahtjev za nadoknadu istih odbija kao neosnovan, na osnovu odredbe člana 49. i 49.a) ZUS."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 15 0 U 002136 16 Uvp 2 od 8.5.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum