Vaš pravni kompas 

  • Oslobadanje obaveze solidarnih duznika

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #732  by AntunHun
 
OSLOBAĐANjE OBAVEZE SOLIDARNIH DUŽNIKA
Zakon o obligacionim odnosima

član 414 stav 1 i 1004 stav 3

Kada povjerilac namiri u potpunosti svoje potraživanje od bilo kog solidarnog dužnika, gasi se obaveza i ostalih solidarnih dužnika, jer se u tom slučaju oni oslobađaju obaveze.

Obrazloženje:

"Predmet spora je zahtjev tužitelja da se tuženi (kao solidarni jemac) obaveže da mu, na ime vraćanja kredita, isplati iznos od 86.373,51 KM, sa pripadajućom zateznom kamatom i troškovima spora.

U postupku koji je prethodio donošenju odluke koja se pobija revizijom, nižestepeni sudovi su, na osnovu nespornih navoda parničnih stranaka i rezultata dokaznog postupka utvrdili: da je pravni prednik tužitelja, V. a.d. B.L. kao kreditor, dana 04.12.2008. godine, sa korisnikom kredita, M.C., zaključio Ugovor za hipotekarni kredit broj:..., na iznos od 70.000,00 KM, sa rokom otplate od 180 mjeseci i efektivnom kamatnom stopom od 10,80%; da je taj kredit obezbjeđen administrativnom zabranom na platu korisnika kredita i sa njegove 2 bjanko mjenice; da je u istu svrhu tuženi (kao i drugi jemac M.G. koji nije tužen u ovom postupku) sa kreditorom i korisnikom kredita zaključio Ugovor o solidarnom jemstvu broj:..., kojim se obavezao da će, ako korisnik kredita iz bilo kog razloga ne započne ili prestane da vraća predmetni kredit on ispuniti njegove obaveze; da je vraćanje kredita obezbjeđeno i konstituisanjem hipoteke na nekretninama korisnika kredita, upisanim u z.k.ul. broj... KO D., čija vrijednost je procjenjena, od strane ovlaštenog sudskog vještaka, građevinskog inženjera Z.P., na iznos od 99.197,00 KM, što je navedeno i u naprijed opisanom Ugovoru o hipotekarnom kreditu, te polisom osiguranja tih nekretnina koja je vinkulirana u korist kreditora; da je tužitelj poslednjom opomenom pred tužbu od 24.02.2014. godine pozvao tuženog, kao solidarnog jemca, da isplati dospjeli dug; da ga je obavještenjem broj:... od 13.05.2014. godine obavijestio o jednostranom raskidu Ugovora; te da je tužbom od 17.10.2014. godine, pokrenuo ovaj spor. Nije sporno da je u izvršnom postupku vođenom pod poslovnim brojem: 84 0 I... I po prijedlogu tužitelja kao tražioca izvršenja, protiv izvršenika M.C. (korisnika kredita i hipotekarnog dužnika) doneseno rješenje o dosudi i namirenju od 05.02.2016. godine kojim je naloženo izvršeniku da tužitelju preda u posjed nekretnine na kojima je zasnovana hipoteka, čija vrijednost je procjenjena na iznos od 99.197,00 KM i koje je tužitelj kupio u tom izvršnom postupku, putem usmenog javnog nadmetanja dana 22.01.2016. godine, za iznos od 9.022,00 KM.

Kod takvog stanja stvari, budući da je tužitelj (kao tražilac izvršenja i vjerovnik iz Ugovora o hipotekarnom kreditu, čije vraćanje traži, od tuženog kao solidarnog jemca), na naprijed opisani način - kupovinom u postupku usmenog i javnog nadmetanja i rješenjem o dosudi i namirenju, postao sopstvenik nekretnine (kojom je njegovo potraživanje, na osnovu založnog prava, bilo obezbjeđeno) čija je procjenjena vrijednost (99.197,00 KM) veća od njegovog potraživanja (86.373,51 KM) - ima se smatrarti da je njegovo potraživanje, po predmetnom kreditu, u cjelini namireno. Ovo i pod uslovom da je založena nekretnina iz nekog razloga oštećena (požarom, koji spominje tuženi, a tužitelj se nije izjasnio), jer je tužitelj, kako je utvrđeno tokom postupka i saglasno odredbama zaključenog Ugovora o hipotekarnom kreditu, korisnik polise kojom su te nekretnine osigurane za takav slučaj, pa se kao njihov sopstvenik može namiriti iz osigurane sume. Zato je, suprotno zaključku nižestepenih sudova, zahtjev tužitelja, usmjeren prema tuženom, kao jednom od solidarnih dužnika - neosnovan.

Tuženi, kako pravilno obrazlažu nižestepeni sudovi, jeste u ovom slučaju solidarni jemac i saglasno odredbi člana 1004. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj: 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, te "Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04 - u daljem tekstu: ZOO) odgovara povjeriocu (tužitelju) na isti način i pod istim uslovima kako odgovara i korisnik kredita (M.C.), i to za cijelu obavezu glavnog dužnika, a povjeriocu je ostavljeno na volju da bira da li će ispunjenje obaveze zahtjevati od glavnog dužnika, od jemca ili pak od obojice istovremeno. Međutim, solidarna odgovornost više solidarnih dužnika, u smislu odredbe člana 414. stav 1. ZOO, prestaje kad jedan od solidarnih dužnika ispuni obavezu u cjelini, jer se u tom slučaju ostali solidarni dužnici oslobađaju obaveze.

Dakle, kako je tužitelj na naprijed opisani način namirio svoje potraživanje od drugog solidarnog dužnika (korisnika kredita), ugasila se obaveza i ostalih solidarnih dužnika, pa tako i tuženog kao jednog od njih.

Kod naprijed iznesenih razloga, ostala pravna pitanja, kojima su se bavili nižestepeni sudovi i o kojima se izjašnjava tuženi u žalbi i reviziji (tužitelj nije odgovorio na ove pravne ljekove), nisu od uticaja na rješenje ovog spora."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 84 0 I 044992 17 Rev od 1.6.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum