Vaš pravni kompas 

  • Oporezivanje usluga rezidenta drzave sa kojom BiH ima ugovor

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #736  by AntunHun
 
OPOREZIVANjE USLUGA REZIDENTA DRŽAVE SA KOJOM BOSNA I HERCEGOVINA IMA ZAKLjUČEN UGOVOR O IZBJEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA
Odluka o ratifikaciji Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

član 22 stav 1

Ukoliko nerezident vrši pružanje tehničkih usluga u Republici Srpskoj, te ukoliko navedene usluge, tj. radovi ne traju duže od dvanaest mjeseci, u skladu sa međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina zaključila, dijelovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira gdje nastaju, oporezuju se samo u toj državi.

"Poreski obveznik je zatražio dopunu mišljenja broj... od 24.01.2019. godine u vezi primjene odredaba Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017) i međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U upitu se navodi da za potrebe izvođenja remontnih radova, pripreme i nastavka remontnih radova i sl. planira da angažuje nerezidentna pravna lica iz sljedećih država: Srbija,..., te da će planirani radovi trajati okvirno do dva mjeseca. U vezi sa naprijed navedenim, traži se mišljenje koje se odnosi na poreski tretman plaćanja stranim pravnim licima za pomenute usluge prema odredbama međunarodnog ugovora.

(...)

... ukoliko je ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drugačije uređeno oporezivanje naprijed navedenih usluga, primjenjuju se odredbe međunarodnog uvovora. U odnosu na postavljeno pitanje, BiH ima zaključene ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Srbijom,... odnosno na snazi su kako slijedi: Ugovor između BiH i Srbije i Crne Gore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 5/2005),...

... stalno mjesto poslovanja je uređeno tako da je trajanje radova za koje je obavezno postojanje stalnog mjesta poslovanja duže od 12 mjeseci.... Kako predmetni radovi traju, prema navodima iz zahtjeva, okvirno do dva mjeseca, znači da se primjenjuje član 22. navedenih ugovora kojima je regulisano da dijelovi dohotka rezidenta države ugovornice, bez obzira gdje nastaju, o kojima se ne govori u prethodnim članovima (tih) ugovora oporezuju se samo u toj državi (u Srbiji i Crnoj Gori,...)..."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1659/19(2) od 7.5.2019. godine )

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum