Vaš pravni kompas 

  • Oporezivanje kamate koja se isplacuje nerezidentu

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #743  by AntunHun
 
OPOREZIVANjE KAMATE KOJA SE ISPLAĆUJE NEREZIDENTU
Zakon o porezu na dobit

član 52 stav 2

Isplatilac kamate stranom pravnom licu je dužan da obezbijedi potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda - nerezidenta, koja je izdata od nadležnog organa države korisnika prihoda i koja nije starija od godinu dana, da bi takav prihod mogao da se oporezuje i u Republici Srpskoj, s tim da u tom slučaju kamata ne smije prelaziti iznos od 7 procenata bruto iznosa kamata.

"Banka je podnijela zahtjev za mišljenje vezano za poreski tretman isplate kamate stranom pravnom licu, rezidentu Republike Slovenije, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) i relevantnim odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja BiH i Republike Slovenije i to sljedećih vrsta prihoda: zatezna kamata, interkalarna kamata - kamata koja se plaća na neiskorišćeni dio kredita od dana sklapanja Ugovora o kreditu, naknada za obradu kreditnog zahtjeva i naknada za prijevremenu otplatu kredita.

Shodno odredbi člana 3. tačka 5) Zakona poreski obveznik u Republici Srpskoj je nerezident za prihod, odnosno dobit ostvarenu iz izvora u Republici Srpskoj.

Odredbom člana 44. stav 1. Zakona regulisano je da se porez po odbitku obračunava i plaća pri isplati prihoda nerezidentu primjenom stope 10% na iznos prihoda nerezidenta, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Članom 45. stav 1. tačka 2) Zakona propisano je da se porez po odbitku plaća na isplate kamata.

Odredbom člana 52. stav 1. Zakona propisano je da, ukoliko se prihod nerezidenta ostvaren u Republici Srpskoj, prema odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, oporezuje samo u državi nerezidenta, isplatilac prihoda - rezident Republike Srpske dužan je da pribavi Potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda - nerezidenta koja je izdata od nadležnog organa države korisnika prihoda, ne stariju od godinu dana. Stavom 2. istog člana regulisano je da ukoliko se na prihod nerezidenta ostvaren u Republici Srpskoj primjenjuje niža ili ista poreska stopa u odnosu na stope navedene u članu 44. ovog zakona, zasnovana na ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, isplatilac prihoda - rezident Republike Srpske dužan je da obezbijedi Poreskoj upravi, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, i ovjerenu izjavu o prihodu i korisniku prihoda na obrascu koji propisuje ministar.

Članom 11. stav 1. Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu ("Sl. glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 13/2006 - dalje: Sporazum) propisano je da se kamata koja nastaje u državi ugovornici, a isplaćuje se rezidentu druge države ugovornice može oporezovati u toj drugoj državi (što bi se u ovom slučaju odnosilo na Republiku Sloveniju).

U stavu 2. istog člana propisano je da se kamate takođe mogu oporezovati u državi ugovornici u kojoj nastaju i u skladu sa zakonima te države (u ovom slučaju BiH odnosno Republika Srpska) ali, ako je stvarni vlasnik kamate rezident druge države ugovornice, tako utvrđen porez ne može prelaziti 7 procenata bruto iznosa kamata. Stavom 3. istog člana propisano je da izraz "kamata" u ovom članu označava prihod od potraživanja duga svake vrste..., a takođe i da se zatezna kamata ne smatra kamatom u smislu ovog člana.

Iz prednjeg proizilazi da u skladu sa Sporazumom pravo da oporezuje kamate ima Bosna i Hercegovina/ Republika Srpska, pa se prilikom isplate kamate primjenjuje stopa 7% uz obavezu da isplatilac obezbijedi dokaze iz člana 52. stav 2. Zakona."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1466/19 od 7.5.2019. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum