Vaš pravni kompas 

  • Opcinska izborna komisija nema stranacku legitimaciju

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #686  by comodore
 
Općinska izborna komisija nema stranačku legitimaciju

Općinska izborna komisija nema stranačku legitimaciju za izjavljivanje žalbe protiv odluke Izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom se njena odluka poništava i nalaže joj da otkloni počinjene nepravilnosti u primjeni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pravila i propisa Izborne komisije Bosne i Hercegovine, pa izjavljenu žalbu treba odbaciti kao nedopuštenu.Iz obrazloženja:

„Sud je prethodno ispitao da li postoje procesno-pravni uslovi za meritorno rješavanje žalbe, te je našao da ne postoje, jer žaliteljici nedostaje stranačka legitimacija za žalbu iz slijedećih razloga:

Odredbom člana 78. Zakona o upravnim sporovima BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 19/02) propisano je da žalbu iz člana 76. i 77. tog zakona ( u tim članovima navedeno je protiv kojih se odluka Izborne komisije Bosne i Hercegovine i Izbornog povjerenstva, te Brčko Distrikta BiH, može izjaviti žalba i ko o žalbi odlučuje) može uložiti svaka osoba, politička stranka ili koalicija čije je pravo, utemeljeno Izbornim zakonom i propisima koji donosi Izborna komisija Bosne i Hercegovine na temelju zakona, povrijeđeno ili koja ima određen pravni interes. Iste odredbe sadržane su i u članu 6.2 i 6.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04), kojim je propisano da ( radi zaštite izbornog prava) svaka osoba, politička stranka ili koalicija koja ima pravni interes ili čije je pravo, ustanovljeno tim zakonom, povrijđeno može uložti prigovor ( žalbu).

Odlukom koju je donijela Izborna komisija Bosne i Hercegovine, a kojom je odlučivala o zakonitosti odluke žaliteljice, te je poništila, nije povrijeđeno nikakvo pravo žaliteljice, kao Općinske izborne komisije ustanovljeno Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, ni propisima koje donosi Izborna komisija Bosne i Hercegovine na temelju zakona, niti žaliteljica ima pravni interes zasnovan na zakonu. Odlukama koje donose općinske izborne komisije u skladu sa svojom stvarnom i mjesnom nadležnošću nikada se ne rješava o njihovom izbornom pravu ili pravnom interesu zasnovanom na zakonu, nego o pravu ili pravnom interesu stranaka u izbornom postupku, a općinske izborne komisije su samo donosioci odluka.

Iz izloženog slijedi da žaliteljici nedostaje stranačka legitimacija za žalbu, pa se njena žalba ukazuje nedopuštenom, radi čega ju je ovaj sud odbacio primjenom člana 81. stav 1. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine.

( Rješenje Apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-15/04. od 28.09.2004.godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum