Vaš pravni kompas 

  • Odluka Vrhovnog suda 65 0 St 396174 19 Spp

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #42  by legalis
 
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 65 0 St 396174 19 Spp
Sarajevo, 22.03.2019. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 08.02.2019. godine, na osnovu odredbe člana 61c. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15-dalje ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj 22.03.2019. godine donio je:


O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornih pravnih pitanja broj: 65 0 St 396174 13 St od 08.02.2019. godine koja glase:

1. Da li podnošenje tužbe od strane stranke u postupku protiv postupajućeg sudije u predmetu, radi radnji koje je poduzeo, može biti valjan pravni osnov za isključenje tog sudije iz daljeg suđenja u tom predmetu, te da li u navedenom slučaju i da formalno počne teći parnični postupak između stranke i sudije, postoji razlog za isključenje.
2. U tom slučaju, odnosno imajući u vidu pravnu prirodu takvog spora (tužba zbog radnji koje je postupajući sudija poduzeo u toku postupka u okviru svojih ovlaštenja) da li će sve radnje koje je poduzeo isključeni sudija, biti ukinute.

O b r a z l o ž e n j e


Općinski sud u Sarajevu uz dopis od 08.02.2019.godine dostavio je ovom sudu predmet broj 65 0 St 396174 13 St radi donošenja odluke o spornim pravnim pitanjima koja glase kao izreci ove odluke.

U kratkom prikazu utvrđenog stanja stvari, prvostepeni sud navodi da je u ovoj pravnoj stvari na osnovu prijedloga stečajnog povjerioca „Šipad Export-Import“ pokrenut stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Šipad DD Sarajevo, a dana 20.12.2018.godine Česko Esad (kako je navedeno u podnesku) kao vlasnik, povjerilac i umješač na strani stečajnog dužnika, podnio je zahtjev za izuzeće sudije Zaimović Hakije iz razloga što je dana 20.12.2018.godine podnio tužbu protiv navedenog sudije (predmet je zaveden pod br. 65 0 P 742861 18 P). Rješenjem predsjednice prvostepenog suda br. 065-0-Su-190000067 od 14.01.2019.godine usvojen je zahtjev umješača Ćesko Esada za isključenje sudije Zaimović Hakije od daljeg postupanja u predmetu 65 0 St 396174 13 St iz razloga predviđenih u čl. 357. st. 1. tč. 4. ZPP, a na identičan način da je postupljeno i u drugim predmetima (65 0 Ps 674775 17 Ps i 65 0 P 612137 16 P).
Dalje se navodi da je u radu privrednog odjeljenja, ali i u ostalim odjeljenjima Općinskog suda u Sarajevu primjećeno da u posljednje vrijeme stranke podnose tužbe protiv postupajućih sudija u predmetima koje vode te sudije (kao npr. 65 0 P 747984 19 P, 65 0 P 742861 18 P, 65 0 P 689591 18 P, 65 0 P 672295 17 P i dr), nakon čega traže isključenje postupajućeg sudije temeljem čl. 357. st.1.tč.4 ZPP, a što je u konkretnom predmetu rezultiralo donošenjem rješenja o isključenju postupajućeg sudije Zaimović Hakije.

Članom 61a. stav (1) Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba za zauzimanje stava o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Članom 61b. stav (1) ZPP propisano je da zahtjev treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, razloge zbog kojih se sud obrača sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja i kao i obavezu suda da uz zahtjev priloži i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c. ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, a prema stavu (2) iste odredbe zahtjev iz stava (1) ovog člana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku.

Kako ZPP propisuje sadržinu takvog zahtjeva, prvostepeni sud je postupio u skladu sa čl.61b.ZPP (dao je prikaz utvrđenog stanja stvari, razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja, i priložio je sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja).

Vrhovni sud Federacije može u smislu čl.61.c ZPP odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev, ili o podnesenom zahtjevu odlučiti na način da ga odbije (čl.61d.ZPP) ili da zauzme stav povodom spornog pravnog pitanja, odnosno da riješi sporno pravno pitanje.

Općinski sud u Sarajevu prvo postavljenim spornim pitanjem traži tumačenje pravnog osnova za postupak isključenja postupajućeg sudije u predmetu o kojem je već predsjednik suda odlučio o isključenju ranije postupajućeg sudije, to proizilazi da nije od značaja za odlučivanje u konkretnom predmetu. Iz navedenih razloga nisu ispunjeni formalni uslovi zahtjeva propisani odredbom čl. 61.a) ZPP za meritorno rješavanje spornog pravnog pitanja kako ga definiše navedena odredba.
U pogledu drugog postavljenog spornog pravnog pitanja koje se odnosi na primjenu čl. 360a.st.1. ZPP, odredba je jasna (nije ukazano na njenu različitu primjenu u praksi) iz kojih razloga nema potrebe za njenim tumačenjem i zauzimanjem pravnog stava ni po ovom pitanju u predmetu postupka.

Iz navedenih razloga Građansko odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH, primjenom odredbe člana 61c. stav (1) ZPP, a u vezi sa odredbom čl.61a. stav (1) ZPP, zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornih pravnih pitanja broj: 65 0 St 396174 13 St odbacio je kao nedozvoljen.

Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo Jevtić s.r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum