Vaš pravni kompas 

  • Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-840-7/2019

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #562  by comodore
 
Prvostepena disciplinska komisija za sudije
Broj: 04-07-6-840-7/2019
Sarajevo, 19.4.2019. godine

Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sastavu: sudija Miodrag Blitvić, kao predsjedavajući komisije, sudija Selim Karamehić i tužiteljica Berina Alihodžić, kao članovi komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tuženog B.M., koga zastupa punomoćnik M.K., advokat iz ..., na osnovu člana 60. stav 1. tačka a) i člana 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), u vezi sa Kodeksom sudijske etike Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 13/06 i 24/15), na sjednici održanoj dana 19.4.2019. godine, donijela je slijedeću:


O D L U K U

Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, broj: UDT DD 009277 19 od 18.4.2019. godine, zaključen između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tuženog B.M., sudije Osnovnog suda u ..., pa se utvrđuje da je tuženi B.M.,


O d g o v o r a n


što je,

I. Postupajući u predmetu, broj: 72 0 K 036914 14 K, nakon što je na ročištu, održanom 28.10.2015. godine, donio rješenje o razdvajanju krivičnog postupka u odnosu na optuženog E.Ž., propustio da izradi pismeni otpravak rješenja i inicira novi K predmet sve do 19.09.2017. godine, čime je tuženi značajno doprinio proteku zakonskih rokova za nastupanje zastarjelosti krivičnog gonjenja, koja je nastupila 22.09.2018. godine.

Dakle, tuženi je u periodu od jedne godine i 11 mjeseci propustio da blagovremeno izradi rješenje o razdvajanju postupka i inicira novi K predmet, čime je nepažljivo obavljao svoju sudijsku dužnost i počinio disciplinski prekršaj iz člana 56 tačka 8. („nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Zakona o VSTV-u BiH).

II. Postupajući u predmetu, broj: 72 0 K 006274 14 Kv 3, nakon što je 22.03.2014. godine donio rješenje kojim se novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora, propustio da inicira izvršenje kazne zatvora sve do 31.03.2016. godine, čime je značajno doprinio proteku zakonskih rokova potrebnih za nastupanje zastarjelosti izvršenja kazne, koja je nastupila 12.05.2016. godine.

III. Postupajući u predmetu, broj: 72 0 K 028853 13 K, nakon što je 29.10.2013. godine, donio presudu, kojom se optuženi oglašava krivim i kojom mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.400,00 KM, koju je bio dužan platiti u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, a koja je postala pravosnažna 07.10.2014. godine, iako optuženi nije platio novčanu kaznu, propustio da pokrene postupak zamjene novčane kazne kaznom zatvora do 03.01.2017. godine, uslijed čega je u predmetu nastupila relativna zastarjelost izvršenja novčane kazne 07.10.2016. godine.

Dakle, nepažljivo postupajući u dva krivična predmeta, propustio da blagovremeno inicira izvršenje krivične sankcije u predmetu broj 72 0 K 006274 14 Kv 3 i to u vremenskom periodu od najmanje jedne godine i sedam mjeseci, te u predmetu broj 72 0 K 028853 17 Kv, propustio pokrenuti postupak zamjene novčane kazne kaznom zatvora u periodu od najmanje dvije godine, a što je suprotno odredbi člana 36 Krivičnog zakona Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 i 37/13) kojim je propisano da ukoliko osuđeni ne plati novčanu kaznu u roku koji je utvrđen presudom, sud će bez odlaganja donijeti odluku da se novčana kazna zamijeni kaznom zatvora, odnosno počinio disciplinski prekršaj iz člana 56 tačka 8. („nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“) Zakona o VSTV-u BiH.

IV. a) Postupajući u predmetu, broj: IP-14/04–G, koji je iniciran 2004. godine, nakon što je 20.10.2014. godine donio rješenje o izvršenju, na koje rješenje je punomoćnik izvršenika 04.11.2014. godine uložio prigovor, propustio dostaviti prigovor na odgovor tražiocima izvršenja sve do 23.03.2017. godine, te propustio odlučiti o prigovoru izvršenika na rješenje o izvršenju u periodu od 03.04.2017. godine, kada je u sudu zaprimljen odgovor tražioca izvršenja na prigovor izvršenika, do 19.11.2018. godine, kada je tuženi donio rješenje kojim se prigovor odbija.
b) Postupajući u istom predmetu, broj: IP-14/04–G, nakon što je 20.10.2014. godine donio rješenje o nastavku izvršnog postupka, rješenje kojim se dozvoljava promjena na strani tražioca izvršenja i rješenje kojim se odbija zahtjev … za stupanje u već pokrenuti izvršni postupak, te nakon što je punomoćnik izvršenika 04.11.2014. godine uložio žalbu na rješenje kojim se dozvoljava promjena na strani tražioca izvršenja i žalbu na rješenje kojim se odbija zahtjev … za stupanje u već pokrenuti izvršni postupak, propustio uputiti žalbe na odgovor suprotnoj stranci sve do 23.03.2017. godine, te propustio dostaviti spis predmeta na odlučivanje drugostepenom sudu u periodu od 03.04.2017. godine, kada je u sudu zaprimljen odgovor tražioca izvršenja na žalbe izvršenika do 21.02.2019. godine, kada je UDT izvršio posljednji uvid u CMS popis spisa predmeta.
c) Takođe, tuženi je u istom predmetu, broj: IP-14/04–G, nakon što je 05.11.2014. godine zaprimljen prigovor trećeg lica na rješenje o izvršenju IP-14/04-G od 20.10.2014. godine, propustio dostaviti prigovor na odgovor tražiocima izvršenja i izvršeniku sve do 28.09.2015. godine, te nije odlučio o prigovoru trećeg lica od 09.10.2015. godine, kada je u sudu zaprimljen odgovor izvršenika na prigovor trećeg lica, do 21.02.2019. godine, kada je UDT izvršio poslednji uvid u CMS popis spisa predmeta.
Dakle, tuženi je neopravdano odugovlačio postupak izvršenja suprotno članu 5 ZIP-a RS, kojim je propisano da je sud dužan u postupku izvršenja postupati hitno, na način da je suprotno odredbi člana 214 Zakona o parničnom postupku RS (ZPP-a), koji se supsidijarno primjenjuje u izvršnom postupku, a kojim je propisano da će primjerak blagovremene, potpune i dozvoljene žalbe prvostepeni sud dostaviti protivnoj stranci odmah, a najdocnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe, propustio dostaviti prigovor i žalbe izvršenika na odgovor tražiocima izvršenja u periodu od najmanje dvije godine i tri mjeseca, a zatim suprotno odredbi člana 215 ZPP-a, kojim je propisano da će po prijemu odgovora na žalbu ili po proteku roka za odgovor na žalbu prvostepeni sud žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnijet, sa svim spisima dostaviti drugostepenom sudu najdocnije u roku od osam dana, propustio dostaviti spis drugostepenom sudu na odlučivanje po žalbama izvršenika u periodu od najmanje jedne godine i deset mjeseci, te suprotno članu 15 ZIP-a RS, kojim je propisan rok od 15 dana od dana ispunjavanja uslova da se o prigovoru odluči, prekoračio rok za odlučivanje o prigovoru izvršenika i trećeg lica, te neopravdano kasnio u donošenju odluke o prigovoru izvršenika u periodu od najmanje jedne godine i 11 mjeseci i prigovoru trećeg lica u periodu od najmanje tri godine, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 56 tačka 10. („neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“) Zakona o VSTV-u BiH.
V. Postupajući u predmetu, broj: 72 0 I 027697 12 I, nakon što je 03.01.2017. godine donio rješenje o dosudi nekretnina, propustio dostaviti navedeno rješenje … upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sve do 19.11.2018. godine, te, i pored urgencije punomoćnika tražioca izvršenja od 10.05.2017. godine, propustio da donese rješenje o namirenju sve do 26.11.2018. godine.
Dakle, tuženi je suprotno odredbi člana 96 ZIP-a RS, kojom je propisano da sud pristupa namirenju tražilaca izvršenja odmah nakon donošenja rješenja o dosudi, neopravdano kasnio u donošenju odluke o namirenju u periodu od najmanje jedne godine i 11 mjeseci, te propustio dostaviti rješenje o dosudi nekretnina broj 72 0 I 027697 12 I od 03.01.2017. godine … upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sve do 19.11.2018. godine, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 56 tačka 10. („neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“) Zakona o VSTV-u BiH.
Pored disciplinskih prekršaja iz člana 56. tač. 8. i 10. Zakona o VSTV-u BiH, tuženi je istovremeno, postupajući na naprijed opisani način, prekršio i odredbe Kodeksa sudijske etike, i to,
5. Stručnost i odgovornost prema poslu: „Sudija održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno“.
5.5. Sudija obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku,

pa se tuženom na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tač. (c) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, koje je VSTV BiH, usvojio dana, 8.7.2016. godine, izriče disciplinska mjera


SMANJENJE PLATE ZA IZNOS OD 15 % NA PERIOD OD TRI MJESECAO b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca, UDT) je dana 22.2.2019. godine, podnio disciplinsku tužbu, broj: UDT DD 009277 19, protiv tuženog B.M., sudije Osnovnog suda u ..., zbog disciplinskih prekršaja iz člana 56. tač. 8. i 10. Zakona o VSTV-u BiH, te povrede odredaba 5. i 5.5 Kodeksa sudijske etike, u kojoj je predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tuženog i izricanje adekvatne disciplinske mjere za počinjeni disciplinski prekršaj.

U odgovoru na tužbu, tuženi je istakao da je njegovo postupanje u predmetima navedenim u disciplinskoj tužbi, bilo uslovljeno preobimnim referatom i velikim brojem predmeta sa kojima je bio zadužen, te da je za vremenski period koji je obuhvaćen disciplinskom tužbom prosječno, u svakom trenutku u radu imao otvorene i ne riješene predmete u broju dovoljnom za tri sudijske norme. Posebno je istakao da je godišnjim rasporedom rada u zadnjih 16 godina uvijek bio raspoređen na poslove sa krivičnim referatom kao šef krivičnog odjeljenja ili šef krivičnog odjeljenja za maloljetnike, te da je samo njegov osnovni krivični referat dovoljan za ostvarivanje godišnje norme. Sve ove godine ostvario je vanredne napore da radi po predmetima sa izvršnog referata jer je u sudu postojao veliki broj izvršenja od gotovo deset hiljada predmeta i nije bilo drugog rješenja osim da sud i njega zaduži sa neriješenim predmetima. Upravo dodatni priliv izvršnih i ostavinskih predmeta je doprinio kašnjenju u njegovom postupanju po nekim predmetima u odnosu na zakonom propisane rokove jer objektivno jedan sudija ne može voditi i upravljati sa brojem predmeta dovoljnom za trojicu sudija i tu mora doći do kašnjenja u postupanju.

U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 18.4.2019. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum), zaključen dana 18.4.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tuženog B.M., sudije Osnovnog suda u ...

Navedenim Sporazumom, tuženi je dobrovoljno prihvatio odgovornost za disciplinske prekršaje iz člana 56. tač. 8. i 10. Zakona o VSTV-u BiH i povrede odredaba 5. i 5.5 Kodeksa sudijske etike, počinjene na način opisan u disciplinskoj tužbi, broj: UDT DD 009277 19 od 22.2.2019. godine.

U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženom, u skladu sa čl. 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH, te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, koje je Vijeće usvojilo, dana 8.7.2016. godine (u daljem tekstu: Smjernice), izrekne disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tač. (c) Zakona o VSTV-u BiH, smanjenje plate za iznos od 15 % na period od tri mjeseca.

Prilikom predlaganja disciplinske mjere stranke su, rukovodeći se principom proporcionalnosti iz člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te uzimajući u obzir kriterije propisane Smjernicama, cijenile broj i težinu počinjenih disciplinskih prekršaja i njihove posljedice, stepen odgovornosti tuženog, okolnosti pod kojima su disciplinski prekršaji počinjeni, dosadašnji rad i ponašanje tuženog, te druge relevantne okolnosti.

U pogledu olakšavajućih okolnosti na strani tuženog, cijenjena je činjenica da je tuženi sudija sa dugogodišnjm iskustvom u pravosuđu (od 2004. godine), da protiv tuženog ranije nije vođen disciplinski postupak, da je u periodu obuhvaćenim disciplinskom tužbom bio zadužen većim brojem predmeta, koji je na dan podnošenja disciplinske tužbe iznosio 1079 predmeta, da je ostvario veoma dobre radne rezultate (2014. godine ostvarena orijentaciona norma 127,31 %, 2015. godine ostvarena orijentaciona norma od 115,34 %, 2016. godine ostvarena orijentaciona norma od 126,67 % i 2017. godine ostvarena orijentaciona norma od 116,62 %), da je za navedeni period ocijenjen visokim ocjenama, da je u toku istrage i nakon pokretanja disciplinskog postupka u potpunosti i iskreno sarađivao sa Uredom, izrazio žaljenje i kajanje zbog počinjenog prekršaja, te činjenica da je stupanjem na pravnu snagu Krivičnog zakona RS došlo do znatnog skraćivanja rokova zastare, što je u određenoj mjeri doprinijelo okončanju postupka donošenjem rješenja o obustavljanju krivičnog postupka.

U pogledu otežavajućih okolnosti, cijenjena je činjenica da je tuženi svojim nepostupanjem značajno doprinio proteku zakonskih rokova potrebnih za nastupanje zastarjelosti krivičnog gonjenja u predmetu, broj: 72 0 K 036914 14 K, te zastarjelosti izvršenja kazne u predmetu, broj: 72 0 K 006274 14 Kv 3 i u predmetu, broj: 72 0 K 028853 13 K.

Iz Sporazuma nesumnjivo proističe da je između stranaka u disciplinskom postupku postignuta saglasnost o utvrđivanju disciplinske odgovornosti tuženog za počinjene disciplinske prekršaje i kršenje Kodeksa sudijske etike, kao i saglasnost u pogledu disciplinske mjere koja se ima izreći, na način, kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Razmatrajući podneseni Sporazum, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu počinjenih disciplinskih prekršaja, njihove posljedice, stepen odgovornosti tuženog, imajući u vidu kršenje Kodeksa sudijske etike od strane tuženog, zatim olakšavajuće i otežavajuće okolnosti pod kojima je tuženi počinio navedene disciplinske prekršaje, kao i kriterije propisane navedenim Smjernicama, zaključila da je predložena disciplinska mjera, smanjenje plate za iznos od 15 % na period od tri mjeseca, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenih disciplinskih prekršaja za koji se tuženi tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

Predsjedavajući Prvostepene disciplinske komisije

Miodrag Blitvić, sudija


Izvor: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum