Vaš pravni kompas 

  • Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije broj: 04-07-6-1156-4/2019

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #561  by comodore
 
Broj: 04-07-6-1156-4/2019
Datum: 08.05.2019. godine


Prvostepena disciplinska Komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sastavu: sudija Selim Karamehić kao predsjedavajući Komisije, tužiteljica Jadranka Lokmić-Misirača i sutkinja Katica Artuković, kao članovi Komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti, Broj: UDT DD 008102 19 od 25.04.2019. godine, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i .........., sudije .........., na osnovu člana 60. stav 3. a u vezi sa članom 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br.: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 96. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18) na sjednici održanoj dana 08.05.2019. godine, donijela je slijedeću:


O D L U K U

Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, Broj: UDT DD 008102 19 od 25.04.2019. godine, zaključen između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ……….., sudije ……., pa se utvrđuje da je tuženi ........,

O d g o v o r a n

Što je:

I. postupajući u predmetu broj 57 0 Ps 093560 12 Ip, nakon što je 05.08.2013. godine zaprimljen prigovor izvršenika na rješenje o izvršenju, te je tuženi, zaključcima od 28.10.2013. godine i 28.05.2014. godine, pozvao tražioca izvršenja da uredi prijedlog za izvršenje, i nakon što je 05.06.2014. godine zaprimljen podnesak tražioca izvršenja, propustio da odluči o prigovoru izvršenika sve do 18.03.2019. godine, kada je UDT izvršio posljednji uvid u spis, te nakon što je sudu 07.11.2017. godine dostavljena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP- 2186/16 od 11.10.2017. godine, kojom je utvrđena povreda prava stranaka na suđenje u razumnom roku i u kojoj je konstatovano da ……… nije ponudio prihvatljivo obrazloženje za dugo trajanje postupka, kojom je takođe naloženo …………da odmah preduzme odgovarajuće mjere i u roku od najkasnije šest mjeseci obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja odluke, propustio da u ostavljenom roku obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama, odnosno sve do 12.06.2018. godine, kada je dostavio traženu informaciju predsjedniku suda,

dakle,

tuženi je suprotno članu 15 ZIP-a RS, kojim je propisan rok od 15 dana od dana ispunjavanja uslova da se o prigovoru odluči, propustio da odluči o prigovoru izvršenika u periodu od najmanje četiri godine i devet mjeseci, odnosno neopravdano odugovlačio postupak izvršenja, te pored toga što je odlukom Ustavnog suda BiH, koja je konačna i obavezujuća i predstavlja prioritet u radu redovnih sudova, naloženo ……… da odmah preduzme odgovarajuće mjere radi okončanja izvršnog postupka i da u roku od najkasnije šest mjeseci obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja odluke, propustio da u ostavljenom roku obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama, odnosno propustio postupiti po odluci Ustavnog suda BiH.
II. postupajući u predmetu broj 57 0 Ip 108229 14 Ip, nakon što je 20.12.2016. godine donio rješenje o dosudi pokretnih stvari, propustio da odluči o zahtjevu tražioca izvršenja za izuzeće dosuđenih pokretnih stvari od 15.05.2017. godine, odnosno propustio da preduzima dalje radnje u predmetu u cilju okončanja izvršnog postupka sve do 18.07.2018. godine, kada je donio rješenje o mjesnoj nenadležnosti.
Dakle,
tuženi je neopravdano odugovlačio postupak izvršenja suprotno članu 5 ZIP-a RS, kojim je propisano da je sud dužan u postupku izvršenja postupati hitno, te propustio odlučiti o zahtjevu tražioca izvršenja, odnosno propustio da preduzima dalje radnje u predmetu u vremenskom periodu od jedne godine i sedam mjeseci.
Nemarnim postupanjem u tački I i nepažljivim postupanjem u tački II Sporazuma, tuženi je počinio disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8 Zakona o VSTV BiH:“ nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“

Tuženi je postupanjem, koje mu se stavlja na teret disciplinskom tužbom, prekršio i odredbe Kodeksa sudijske etike („Službeni glasnik BiH“, broj: 13/06 i 24/15) i to:

5. Stručnost i odgovornost prema poslu
Sudija održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno.
5.5 Sudija obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku.

pa se tuženom u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH izriče disciplinska mjera iz člana 58. stav 1) tačka b) Zakona:

Javna opomena

O b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca) je dana 19.03.2019. godine, podnio disciplinsku tužbu, Broj: UDT DD 008102 19 protiv ........, sudije .............., zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“, u kojoj je predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tuženog i izricanje odgovarajuće disciplinske mjere za počinjeni disciplinski prekršaj, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH.

U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 06.05.2019. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum) u disciplinskom predmetu broj: 04-07-6-1156-3/2019 zaključen dana 03.05.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tuženog ........, sudije ................

Navedenim Sporazumom, tuženi je dobrovoljno priznao i prihvatio odgovornost za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ iz disciplinske tužbe, broj: UDT DD 008102 19 od 19.03.2019. godine, koji je počinjen na način opisan u Sporazumu. U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženom, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrekne disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tačka b) Zakona o VSTV-u BiH i to Javna opomena.

Prilikom predlaganja disciplinske mjere, stranke su, rukovodeći se principom proporcionalnosti iz člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te uzimajući u obzir kriterije propisane Smjernicama, cijenile broj i težinu učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice, stepen odgovornosti tuženog, okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj učinjen, dosadašnji rad i ponašanje tuženog, te druge relevantne okolnosti.

U pogledu olakšavajućih okolnosti na strani tuženog, cijenjena je činjenica da je tuženi sudija sa dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu (od 2006. godine), da protiv tuženog ranije nije vođen disciplinski postupak, da je u periodu obuhvaćenim disciplinskom tužbom bio zadužen većim brojem predmeta ( na dan 01.01.2014. godine tuženi je bio zadužen sa 793 predmeta, na dan 01.01.2015. godine sa 871 predmetom, na dan 01.01.2016. godine sa 1210 predmeta i na dan 01.01.2017. godine tuženi je bio zadužen sa 1018 predmeta), da je ostvario veoma dobre radne rezultate (ostvarena orijentacijska norma u 2014. godini je 242,62 %, ostvarena orijentacijska norma u 2015. godini je 293,14 %, ostvarena orijentacijska norma u 2016. godini je 287,99 % i ostvarena orijentacijska norma u 2017. godini je 122,78 %), da je za navedeni period ocijenjen visokim ocjenama, da je u toku istrage i nakon pokretanja disciplinskog postupka u potpunosti i iskreno sarađivao sa Uredom, te izrazio žaljenje i kajanje zbog počinjenog prekršaja.

Stranke smatraju da ne postoje naročite otežavajuće okolnosti na strani tuženog.

Razmatrajući podneseni prijedlog sporazuma, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu disciplinskog prekršaja, zatim njegove posljedice, stepen odgovornosti tuženog, kao i olakšavajuće okolnosti pod kojima je tuženi počinio navedeni disciplinski prekršaj, zaključila da je predložena disciplinska mjera, Javna opomena, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenog disciplinskog prekršaja za koji su se tuženi tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.Predsjedavajući Prvostepene disciplinske komisije

MP Selim Karamehić, sudija


Izvor: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum