Vaš pravni kompas 

  • Odluka prvostepene disciplinske komisije o prihvatanju sporazuma broj: 04-07-6-745-5/2019

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #563  by comodore
 
Prvostepena disciplinska komisija za sudije
Broj: 04-07-6-745-5/2019
Sarajevo, 13.3.2019. godine

Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sastavu: sutkinja Violanda Šubarić, kao predsjedavajuća komisije, sudija Luka Borovčanin i tužilac Slavo Lakić, kao članovi komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužene S.Dž., sutkinje Općinskog suda u ..., na osnovu člana 60. stav 1. tačka a) i člana 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), u vezi sa Kodeksom sudijske etike Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 13/06 i 24/15), na sjednici održanoj dana 13.3.2019. godine, donijela je slijedeću:


O D L U K U

Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, broj: UDT DD 008860 19 od 8.3.2019. godine, zaključen između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužene S.Dž., sutkinje Općinskog suda u ..., pa se utvrđuje da je tužena S.Dž.,


O d g o v o r n a


što je,

kao postupajuća sudija u predmetu Općinskog suda u ..., broj: 65 0 P 753345 16 P, iniciranom po tužbi tužioca D.S. protiv tužene Općine ... radi poništenja ugovora o zakupu poslovnih prostorija u Ulici S.H.M. broj 1. u ... (tzv. „...“) i isplate novčanih sredstava, nakon što je ispitala tužbu i poduzela procesne radnje koje prethode održavanju pripremnog ročišta, zbog čega joj je moralo biti poznato ko su stranke u sudskom postupku, šta je predmet spora i kakve procesne zahtjeve stranke ističu, svjesna postojanja obaveze da se kao sudija treba ponašati na način da održava i unaprijeđuje povjerenje javnosti i stranaka u svoju nepristrasnost, u dane: 3.8., 13.8., 14.8. i 4.9.2016. godine, posjetila navedeni ugostiteljski objekat u privatnoj režiji i u društvu prijatelja, nakon čega su na društvenoj mreži „Facebook“ javno objavljene fotografije tužene sa prijateljima i statusi sadržaja: „S.Dž. se osjeća fantastično ... u ...“ i „S.Dž. se osjeća ludo... u ...“, čime je po donošenju presude kojom je u potpunosti usvojila tužbeni zahtjev tužioca, kod suprotne strane u sudskom postupku, izazvala sumnju u svoju nepristrasnost i integritet.

Dakle, više puta u privatnom aranžmanu sa prijateljima, kao gost posjećivala ugostiteljski objekat koji je istovremeno bio predmet spora u postupku u kojem je tužena postupala kao sudija, o čemu su na društvenoj mreži „Facebook“ objavljene fotografije kao i statusi kojim je tužena javno izražavala svoje zadovoljstvo i ugodu prilikom posjeta navedenom ugostiteljskom objektu, čime je kod stranke u postupku koja je po presudi tužene izgubila spor u navedenoj pravnoj stvari, stvorila percepciju o svom pristrasnom postupanju u predmetu i nedostatku integriteta, odnosno, ponašanjem izvan suda naštetila ugledu funkcije koju obavlja, čime je počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 22. („ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije“) Zakona o VSTV-u BiH.

Pored disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 22. Zakona o VSTV-u BiH, tužena je istovremeno, postupajući na naprijed opisani način, prekršila i odredbe Kodeksa sudijske etike, i to,

2. Nepristrasnost
2.1. Sudija se ponaša u sudu i van suda na način da održava i unapređuje povjerenje javnosti i stranaka u nepristrasnost tog sudije i pravosuđa u cjelini.
2.2. Sudija se ponaša, u svojim privatnim i službenim poslovima, na takav način da prilike u kojim bi bilo neophodno izuzeti ga iz sudskog postupka, svede na najmanju moguću mjeru.

4. Integritet i dolično ponašanje
4.1. Sudija, kao predmet stalnog nadzora javnosti, slobodno i voljno prihvata ograničenja koja mu nameće funkcija koju obavlja,

pa se tuženoj na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tač. (b) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, koje je VSTV BiH, usvojio dana, 8.7.2016. godine, izriče disciplinska mjera


JAVNA OPOMENAO b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca, UDT) je dana 14.2.2019. godine, podnio disciplinsku tužbu, broj: UDT DD 008860 19, protiv tužene S.Dž., sutkinje Općinskog suda u ..., zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 22. („ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije“) Zakona o VSTV-u BiH, te povrede odredaba 2., 2.1, 2.2, 4. i 4.1 Kodeksa sudijske etike, u kojoj je predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tužene i izricanje jedne ili više disciplinskih mjera iz člana 58. Zakona o VSTV-u BiH.

U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 8.3.2019. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum), zaključen dana 8.3.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tužene S.Dž., sutkinje Općinskog suda u ...

Navedenim Sporazumom, tužena je dobrovoljno prihvatila odgovornost za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 22. Zakona o VSTV-u BiH i povrede odredaba 2., 2.1, 2.2, 4. i 4.1 Kodeksa sudijske etike, počinjene na način opisan u disciplinskoj tužbi, broj: UDT DD 008860 19 od 14.2.2019. godine.

U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženoj, u skladu sa čl. 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH, te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, koje je Vijeće usvojilo, dana 8.7.2016. godine (u daljem tekstu: Smjernice), izrekne disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tač. (b) Zakona o VSTV-u BiH, javna opomena.

Prilikom predlaganja disciplinske mjere stranke su, rukovodeći se principom proporcionalnosti iz člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te uzimajući u obzir kriterije propisane Smjernicama, kao i dosadašnju disciplinsku praksu, cijenile broj i težinu učinjenih disciplinskih prekršaja, posljedice, posebne okolnosti pod kojim je disciplinski prekršaj počinjen, dosadašnji rad i ponašanje tužene, te druge relevantne okolnosti.
U pogledu olakšavajućih okolnosti na strani tužene, cijenjena je činjenica da je tužena disciplinski prekršaj počinila iz nehata; da je tužena sudija sa dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu (od 2003. godine); da protiv tužene ranije nije vođen disciplinski postupak; da ju je pokretanje disciplinskog postupka veoma pogodilo; da je u toku istrage i po pokretanju postupka u potpunosti i iskreno sarađivala sa UDT-om, te izrazila žaljenje i kajanje zbog počinjenog disciplinskog prekršaja.
U pogledu otežavajućih okolnosti, cijenjena je okolnost da je disciplinski prekršaj počinjen javnim objavljivanjem statusa široj javnosti, odnosno putem društvene mreže, te da je tužena svojim postupanjem izazvala sumnju u svoj integritet i u svoju nepristrasnost pri postupanju i odlučivanju u konkretnom sudskom predmetu.
Prilikom sporazumijevanja o disciplinskoj mjeri, cijenjena je i dosadašnja disciplinska praksa VSTV-a BiH u pogledu broja i vrste izrečenih disciplinskih mjera kao i drugih specifičnih okolnosti u sličnim slučajevima u kojim je utvrđena disciplinska odgovornost sudija i tužilaca.

Iz Sporazuma nesumnjivo proističe da je između stranaka u disciplinskom postupku postignuta saglasnost o utvrđivanju disciplinske odgovornosti tužene za počinjeni disciplinski prekršaj i kršenje Kodeksa sudijske etike, kao i saglasnost u pogledu disciplinske mjere koja se ima izreći, na način, kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Razmatrajući podneseni Sporazum, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu počinjenog disciplinskog prekršaja, njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, imajući u vidu kršenje Kodeksa sudijske etike od strane tužene, zatim olakšavajuće i otežavajuće okolnosti pod kojima je tužena počinila navedeni disciplinski prekršaj, kao i kriterije propisane navedenim Smjernicama, zaključila da je predložena disciplinska mjera, javna opomena, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenog disciplinskog prekršaja za koji se tužena tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

Predsjedavajuća Prvostepene disciplinske komisije

Violanda Šubarić, sudija


Izvor: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum