Vaš pravni kompas 

  • Odluka o prihvatanju sporazuma DM, broj: 04-07-6-3397-6/2018

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #585  by comodore
 
Broj: 04-07-6-3397-6/2018
Datum: 10.12.2018. godine


Prvostepena disciplinska Komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sastavu: sudija Selim Karamehić kao predsjedavajući Komisije, tužilac Mahmut Švraka i sudija Draženko Lugonja, kao članovi Komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti, Broj: UDT-334/18 od 06.12.2018. godine, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i D.M., sudije Okružnog suda u ...., na osnovu člana 60. stav 3. a u vezi sa članom 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br.: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 96. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17 i 41/18) na sjednici održanoj dana 10.12.2018. godine, donijela je slijedeću:


O D L U K U


Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, Broj: UDT-334/18 od 06.12.2018. godine, zaključen između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i D.M., sudije Okružnog suda u …….., te se utvrđuje da je tužena D.M., odgovorna što je postupajući u predmetu Osnovnog suda u …… broj 77 0 K 046237 13 K, nakon što je dana 26.12.2013. godine, donijela rješenje o razdvajanju krivičnog postupka u odnosu na K.Z. i presudu broj 77 0 K 046237 13 K u odnosu na druga dva optužena lica, propustila izdati naredbu za formiranje novog predmeta u odnosu na K.Z., optuženog za produženo krivično djelo Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, propisano članom 283 stav (2) u vezi sa stavom (1) KZ RS, te dana 18.05.2015. godine, arhivirala predmet, koji je ostao arhiviran i nakon 01.06.2017. godine, kada je tuženoj prestao mandat u Osnovnom sudu u .........., čime je tužena značajno doprinijela proteku zakonskih rokova potrebnih za nastupanje zastarjelosti krivičnog gonjenja, koja je u odnosu na optuženog K.Z. nastupila 01.01.2018. godine.

Tužena je dakle, suprotno odredbi člana 20 stav (1) Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (Pravilnik o CMS) propustila izdati naredbu za formiranje novog predmeta za optuženog K.Z., te protivno članu 40 stav (2) istog Pravilnika, arhivirala krivični predmet koji nije pravosnažno okončan, uslijed čega je navedeni predmet bio arhiviran naredne dvije godine njenog obavljanja funkcije u sudu, što je u značajnoj mjeri doprinijelo i kasnijem nastupanju zastarjelosti krivičnog gonjenja u odnosu na jednog optuženog, čime je, nemarno obavljala svoju sudijsku dužnost upravljanja postupkom u odnosu na optuženog o čijoj krivičnoj odgovornosti nije donesena odluka, kao i dužnost izdavanja naredbe za arhiviranje predmeta, tek nakon što je pravosnažno okončan na koji način je tužena počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“, pa se tuženoj u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH izriče disciplinska mjera iz člana 58. stav 1) tačka b) Zakona:

Javna opomena

O b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca) je dana 01.11.2018. godine, podnio disciplinsku tužbu, Broj: UDT-334/18 protiv D.M., sudije Okružnog suda u ...., zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“, u kojoj je predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tužene i izricanje odgovarajuće disciplinske mjere za počinjeni disciplinski prekršaj, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH.

U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 06.12.2018. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum) u disciplinskom predmetu broj: 04-07-6-3397-3/2018 zaključen dana 04.12.2018. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tužene D.M., sudije Okružnog suda u ........

Navedenim Sporazumom, tužena je dobrovoljno priznala i prihvatila odgovornost za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV-u BiH: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ iz disciplinske tužbe, broj: UDT-334/18 od 01.11.2018. godine, koji je počinjen na način opisan u Sporazumu. U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženoj, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrekne disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tačka b) Zakona o VSTV-u BiH i to Javna opomena.

Prilikom predlaganja disciplinske mjere, stranke su, rukovodeći se principom proporcionalnosti iz člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te uzimajući u obzir kriterije propisane Smjernicama, cijenile broj i težinu učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj učinjen, dosadašnji rad i ponašanje tužene, te druge relevantne okolnosti.

U pogledu olakšavajućih okolnosti na strani tužene, cijenjena je činjenica da je tužena dugogodišnji sudija, da se disciplinskom tužbom stavlja na teret jedan disciplinski prekršaj, da je 2013. godine, tužena ostvarila orijentacionu normu od 122,11 % i bila ocijenjena najvišom ocjenom, da je 2014. godine, tužena ostvarila orijentacionu normu od 133,82% i bila ocijenjena najvišom ocjenom, te da je 2015. godine, tužena ostvarila orijentacionu normu od 122,41 % i bila ocijenjena najvišom ocjenom, da je u toku istrage i nakon pokretanja disciplinskog postupka u potpunosti i iskreno sarađivala sa Uredom, izrazila žaljenje i kajanje zbog počinjenog prekršaja, te činjenica da je stupanjem na pravnu snagu Krivičnog zakona RS došlo do znatnog skraćivanja rokova zastare, što je u određenoj mjeri doprinijelo okončanju postupka donošenjem rješenja o obustavljanju krivičnog postupka.

U pogledu otežavajućih okolnosti, cijenjena je činjenica da je tužena svojim nepostupanjem značajno doprinijela proteku zakonskih rokova potrebnih za nastupanje zastarjelosti krivičnog gonjenja, što je za posljedicu imalo obustavljanje krivičnog postupka protiv jednog optuženog.

Strankama je poznato da je tužena ranije oglašavana odgovornom, odlukom Prvostepene disciplinske komisije, Vijeća broj 04-07-6-187-12/2018 od 10.05.2018. godine, kojom je izrečena mjera smanjenja plate za iznos od 20%, na period od tri mjeseca. Ipak, prilikom predlaganja disciplinske mjere cijenjen je i stav Prvostepene disciplinske komisije Vijeća, izražen u odluci broj 04-02-2325-7/2014 od 17.10.2014. godine: “...Komisija (je) konstatovala da je tuženi pojedine radnje zbog kojih je oglašen odgovornim ovom odlukom počinio prije donošenja prethodne disciplinske odluke, tako da se pojedine radnje tuženog i prethodna disciplinska odluka u tom dijelu po shvatanju Komisije ne mogu cijeniti kao posebno otežavajuće okolnosti prilikom izbora adekvatne disciplinske mjere u ovom predmetu.” Stoga, imajući u vidu i činjenicu da je tužena prethodno oglašena odgovornom za drugi disciplinski prekršaj, ova činjenica nije uzeta u obzir kao naročito otežavajuća okolnost.

Cijeneći naprijed navedene okolnosti, stranke smatraju da je navedena disciplinska mjera adekvatna počinjenom disciplinskom prekršaju, kao i da se u skladu sa Smjernicama, ovakvom mjerom ostvaruje primarna svrha disciplinske odgovornosti, odnosno održavanje najviših profesionalnih standarda i zaštita interesa javnosti, pravosudnih institucija i pravosudnog sistema.

Tužena prihvata i razumije da će Sporazum biti predmet razmatranja Prvostepene disciplinske komisije, koja isti prema vlastitoj ocjeni, može odbiti.

Razmatrajući prijedlog sporazuma, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu disciplinskog prekršaja, zatim njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, kao i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti pod kojima je tužena počinila navedeni disciplinski prekršaj, zaključila da je predložena disciplinska mjera, Javna opomena, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenog disciplinskog prekršaja za koji su se tužena tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.Predsjedavajući Prvostepene disciplinske komisije
Selim Karamehić, sudija

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum