Vaš pravni kompas 

  • Odluka o prihvatanju sporazuma broj 04-07-6-183-/2019

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #565  by comodore
 
Broj: 04-07-6-183-/2019
Datum: 21.2.2019. godine


Prvostepena disciplinska Komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sastavu: sudija Selim Karamehić kao predsjedavajući Komisije, tužilac Mahmut Švraka i mr. sudija Draženko Lugonja, kao članovi Komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti, Broj: UDT-343/18 od 7.2.2019. godine, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i ..., sudije Osnovnog suda u ..., na osnovu člana 60. stav 3. a u vezi sa članom 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br.: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 96. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18) na sjednici održanoj dana 21.2.2019. godine, donijela je slijedeću:


O D L U K U

Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, Broj: UDT-343/18 od 07.02.2019. godine, zaključen dana 15.2.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ..., sudije Osnovnog suda u ..., pa se utvrđuje da je tužena ...,

O d g o v o r n a

što je:
a) postupajući u predmetu Osnovnog suda u ... broj 84 0 P 049593 16 P, nakon što je 01.06.2017. godine, zaključila glavnu raspravu, propustila da izradi presudu sve do 01.12.2017. godine, odnosno u periodu od pet mjeseci,

b) postupajući u predmetu Osnovnog suda u ... broj 84 0 P 048880 15 P, nakon što je 27.04.2017. godine, zaključila glavnu raspravu, propustila da izradi presudu sve do 15.12.2017. godine, odnosno u periodu od najmanje šest mjeseci,


Dakle,

postupajući u dva parnična predmeta, suprotno članu 184 stav (1) Zakona o parničnom postupku RS (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 58/03,85/03,74/05,63/07,49/09 i 61/13), kojim je propisano da je sud obavezan da najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja glavne rasprave izradi pismeni otpravak presude, kasnila u izradi presude u predmetu navedenom pod tačkom a) pet mjeseci i u predmetu navedenom pod tačkom b) najmanje šest mjeseci, odnosno neopravdano kasnila u izradi odluka i izvršila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH: „neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“.

c) Postupajući u predmetu Osnovnog suda u ... broj 84 0 V 050912 16 V, nakon što je odgovor na žalbu punomoćnika predlagača zaprimljen u sud 02.03.2017. godine, suprotno članu 215 stav (1) Zakona o parničnom postupku RS, kojim je propisana obaveza dostavljanja spisa drugostepenom sudu najkasnije u roku od osam dana od dana prijema odgovora na žalbu, iako nije preinačila ili ukinula svoje rješenje, u smislu člana 19 stav (2) Zakona o vanparničnom postupku RS, propustila uputiti spis predmeta na postupanje Okružnom sudu u ... sve do 16.01.2018. godine, odnosno propustila da postupi po izjavljenoj žalbi u periodu od najmanje 10 mjeseci.

Dakle,

tužena je u značajnoj mjeri prekoračila rok za dostavljanje spisa drugostepenom sudu na odlučivanje po žalbi, odnosno neopravdano kasnila u preduzimanju radnji u vezi sa dužnošću sudije čime je počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH: „neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“
.
Ovakvim postupanjem tužena je ujedno prekršila Kodeks sudijske etike („Službeni glasnik BiH“, br. 13/06 i 24/15), koji u relevantnom dijelu propisuje: 5. Stručnost i odgovornost prema poslu: „Sudija održava visok nivo profesionalne sposobnosti i obavlja svoju funkciju stručno, savjesno, marljivo i efikasno“.
5.5. Sudija obavlja svoju funkciju na efikasan i zakonit način, u razumnom roku,

pa se tuženoj u skladu sa članovima 58. stav 1. i 59. Zakona o VSTV-u BiH i u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima koje je VSTV BiH usvojio 8.7.2016. godine, izriče disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tačka b) Zakona o VSTV-u BiH Javna opomena.

O b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca) je dana 28.12.2018. godine, podnio disciplinsku tužbu, Broj: UDT-343/18 protiv ..., sudije Osnovnog suda u ..., zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH: „neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“, u kojoj je predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tužene i izricanje odgovarajuće disciplinske mjere za počinjeni disciplinski prekršaj, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH.

U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 19.2.2019. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum) u disciplinskom predmetu broj: 04-07-6-183-3/2019 zaključen dana 15.2.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tužene ..., sudije Osnovnog suda u ....

Navedenim Sporazumom, tužena je dobrovoljno priznala i prihvatila odgovornost za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH: „neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“ iz disciplinske tužbe, broj: UDT-34/318 od 28.12.2018. godine, koji je počinjen na način opisan u Sporazumu. U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženoj, u skladu sa članom 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrekne disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tačka b) Zakona o VSTV-u BiH i to Javna opomena.

Prilikom predlaganja disciplinske mjere, stranke su, rukovodeći se principom proporcionalnosti iz člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te uzimajući u obzir kriterije propisane Smjernicama, cijenile broj i težinu učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj učinjen, dosadašnji rad i ponašanje tužene, te druge relevantne okolnosti.

U pogledu olakšavajućih okolnosti na strani tužene, cijenjena je činjenica da je tužena dugogodišnji sudija, da se disciplinskom tužbom stavlja na teret jedan disciplinski prekršaj, da se ne radi o predmetima hitne prirode, da kašnjenja u izradi presuda u dva navedena predmeta, nisu značajna, te da ista nisu dovela do nastupanja naročito štetne posljedice, zatim da je tužena u 2017. godini ostvarila 74,20% Plana rješavanja starih predmeta kao i činjenica da se protiv tužene prethodno nije vodio disciplinski postupak, te da je tužena izrazila žaljenje zbog počinjenog prekršaja i izuzetnu korektnu saradnju sa Uredom u istrazi, kao i tokom disciplinskog postupka, u smislu manifestovane volje za sklapanje Sporazuma.

Stranke smatraju da ne postoje naročite otežavajuće okolnosti na strani tužene.

Cijeneći naprijed navedene okolnosti, stranke smatraju da je navedena disciplinska mjera adekvatna počinjenom disciplinskom prekršaju, kao i da se u skladu sa Smjernicama, ovakvom mjerom ostvaruje primarna svrha disciplinske odgovornosti, odnosno održavanje najviših profesionalnih standarda i zaštita interesa javnosti, pravosudnih institucija i pravosudnog sistema.

Prilikom sporazumijevanja o disciplinskoj mjeri, cijenjena je i dosadašnja disciplinska praksa VSTV-a BiH u pogledu broja i vrste izrečenih disciplinskih mjera u sličnim slučajevima u kojim je utvrđena disciplinska odgovornost sudija.

Razmatrajući prijedlog sporazuma, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu disciplinskog prekršaja, zatim njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, kao i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti pod kojima je tužena počinila navedeni disciplinski prekršaj, zaključila da je predložena disciplinska mjera, Javna opomena, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenog disciplinskog prekršaja za koji se tužena tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.

POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.Predsjedavajući Prvostepene disciplinske komisije
Selim Karamehić, sudija

Izvor: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum