Vaš pravni kompas 

  • Odluka o prestanku rada udruzenja

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #258  by matrix
 
ODLUKA O PRESTANKU RADA UDRUŽENjANa osnovu člana 40. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. _______________ - dalje: Zakon) i člana _____ Statuta Udruženja "_______________" (naziv udruženja) iz _______________ (sjedište udruženja),matični broj: _______________ JIB: _______________ adresa: _______________ (dalje: Udruženje), na sjednici održanoj dana __________ godine, Skupština Udruženja donosi

ODLUKU O PRESTANKU RADA UDRUŽENjA

1. Udruženje prestaje s radom.

2. Utvrđuje se da je Udruženje izmirilo sve poreske obaveze, obaveze prema povjeriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima.

3. Imovina Udruženja koja je preostala posle namirenja povjerilaca i izmirenja poreskih obaveza, koju čini:

(navesti imovinu: pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, pravo korišćenja, novčana sredstva, druga imovina)

raspoređuje se na sljedeći način:

(NAPOMENA: Ova tačka unosi se u slučaju da postoji imovina Udruženja koja je preostala poslije namirenja povjerilaca i izmirenja poreskih obaveza. Raspodjela imovine vrši se u skladu sa odredbama Statuta. Izuzetno od ove tačke,imovina udruženja ili fondacije koje je uživalo poreske, carinske i druge povlastice, ili koje je primilo budžetske dotacije od građana ili pravnih lica u ukupnom iznosu većem od 10.000 KM u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, dodjeljuje se drugom udruženju ili fondaciji registrovanom u Republici Srpskoj kojeobavlja istu ili statutarnu djelatnost, u skladu sa odredbama statuta.)

4. Dokumentaciju nastalu u radu Udruženja preuzima _______________ koji je obavezan da je čuva u zakonom propisanim rokovima.

5. Udruženje će prestati brisanjem iz sudskog registra kod nadležnog suda.

Udruženja će podnijeti prijavu za brisanje Udruženja iz Registra udruženja kao i drugu propisanu i potrebnu dokumentaciju.

Zadužuje se _______________ (ime i prezime), ispred Udruženja, da sprovede pravne radnje potrebne za prestanak Udruženja i brisanje Udruženja iz Registra udruženja.

6. Zapisnik sa sjednice Udruženja na kome je donijeta ova odluka je sastavni dio ove odluke.

7. Ova odluka stupa na snagu _______________ (npr. danom donošenja).

O b r a z l o ž e nj e

Na sjednici održanoj dana __________ godine Skupština Udruženja donijela je odluku da Udruženje prestane sa radom, jer su prestali da postoje uslovi za dalje aktivnosti Udruženja.

Utvrđeno je da je Udruženje izmirilo sve poreske obaveze, obaveze prema povjeriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima.

Imovinu Udruženja koja je preostala poslije namirenja povjerilaca i izmirenja poreskih obaveza, koju čini

(navesti imovinu: pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, pravo korišćenja, novčana sredstva, druga imovina)

se raspoređuje na sljedeći način:

(NAPOMENA: Ova tačka unosi se u slučaju da postoji imovina Udruženja koja je preostala poslije namirenja povjerilaca i izmirenja poreskih obaveza. Raspodjela imovine vrši se u skladu sa odredbama Statuta. Izuzetno od ove tačke,imovina udruženja ili fondacije koje je uživalo poreske, carinske i druge povlastice, ili koje je primilo budžetske dotacije od građana ili pravnih lica u ukupnom iznosu većem od 10.000 KM u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, dodjeljuje se drugom udruženju ili fondaciji registrovanom u Republici Srpskoj koje obavlja istu ili statutarnu djelatnost, u skladu sa odredbama statuta.)Dokumentaciju nastalu u radu Udruženja preuzima _______________ koji je obavezan da je čuva u zakonom propisanim rokovima.

Prijavu za brisanje iz sudskog registra uz svu potrebnu prateću dokumentaciju će podnijeti _______________.

Zapisnik sa sjednice Udruženja na kome je donijeta ova odluka je sastavni dio ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

U _______________ dana __________ godine


PREDSJEDNIK SKUPŠTINEhttps://advokat-prnjavorac.com/porezno-pravo-BiH.html
_______________
(ime i prezime, potpis i pečat)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum