Vaš pravni kompas 

  • Odluka CRPC kojom se nosiocu stanarskog prava vraca posjed stana nije upravni akt

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1137  by matrix
 
Članovi 4. i 9. Zakona o upravnim sporovima

ODLUKA KOMISIJE ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA (CRPC), KOJOM SE NOSIOCU STANARSKOG PRAVA ILI ČLANU NJEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA VRAĆA U POSJED STAN, NIJE UPRAVNI AKT PA SE NE MOŽE POBIJATI TUŽBOM U UPRAVNOM SPORU.

Iz obrazloženja:

Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu protiv Odluke broj:483-2542-1/1 od 9.12.1999.godine Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) kojom odlukom je potvrĊeno da je Z.S. 1.aprila 1992.godine bio nosilac stanarskog prava na stanu u S. – C., Ulica A.C. broj 16 (nova adresa stana L.B. broj 14), kao i protiv zaključka o dozvoli izvršenja te odluke koji je donijela Uprava za stambena pitanja K.S. od 9.6.2003.godine, kojim je navedeni stan vraćen u posjed nosiocu stanarskog prava, a tužitelj kao privremeni korisnik istog obavezan da stan napusti u roku od 15 dana bez prava na aternativni smještaj.

Prema članu 9. Zakona o upravnim sporovima ("Službene novine FBiH", broj:2/98 i 8/00) upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta. Upravni akt u smislu tog zakona, jeste akt kojim nadležni organ iz člana
4. tog zakona rješava o izvjesnom pravu ili obavezi graĊanina ili pravnog lica u kakvoj upravnoj stvari. Prema članu 4. Zakona o upravnim sporovima pod organom, u smislu tog zakona, podrazumijevaju se organi uprave i upravne
ustanove Federacije i kantona, gradonačelnik i općinski načelnik i gradske i
općinske službe za upravu kao i institucije koje imaju javne ovlasti kad u vršenju javnih ovlasti rješavaju u upravnim svarima.

Kako Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC) nije organ iz člana 4. citiranog zakona, to njena odluka koju tužitelj pobija ne predstavlja upravni akt, pa se protiv iste ne može voditi upravni spor.

Navedena odluka predstavlja izvršni naslov u smislu odredaba člana 7. stav 6. Zakona o izvršenju Odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ("Službene novine FBiH", broj:43/99 i 51/00) na temelju koji se u upravnom postupku provodi izvršenje i u tom postupku obezbjeĊuje nosiocu stanarskog prava ili članovima njegovog porodičnog domaćinstva povrat u posjed stana.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-1825/03od 8.9.2004.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum