Vaš pravni kompas 

  • Odluka 68 2 Rs 019292 19 Spp

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #845  by AntunHun
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 68 2 Rs 019292 19 Spp
Sarajevo, 10.07.2019. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 17.04.2019. godine, na osnovu člana 61 d. stav 2. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 10.07.2019. godine donio je sljedeću:O D L U K U


Odbija se zahtjev Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 68 2 Rs 019292 18 Rs koje glasi:

1. „Da li u smislu člana 75. Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj 62/15 i 26/16) plaću zaposlenika je moguće urediti Odlukom Vlade Kantona 10 o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata zaposlenika za plaće zaposlenika u osnovnim školama iz 2008. godine, jer takva Odluka nije predviđena članom 75. Zakona o radu, a ista nije bila predviđena ni članom 68. ranijeg Zakona o radu („Službene novine F BiH“ broj 43/99 i 32/00)“.


O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 17.04.2019. godine, koji je zajedno sa prvostepenim spisom dostavljen ovom sudu dana 22.04.2019. godine, Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu dostavio je ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, u smislu člana 61 a. stav 1. Zakona o parničnom postupku.

U konkretnoj pravnoj stvari tužitelj Niko Leko, koga zastupa punomoćnik Tomislav Baković, advokat iz Tomislavgrada podnio je dana 29.11.2018. godine tužbu protiv tužene Osnovne škole „Ivana Mažuranića“ iz Tomislavgrada, radi isplate razlike plaće za utuženi period 01.11.2015. do 21.12.2017. godine, u iznosu od 2.730,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka. Zahtjev temelji na odredbama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u osnovnim školama Kantona 10 („Službene novine Kantona 10 broj 6/8 i 9/10).
Tužitelj je zaposlen na poslovima „učitelja tehničke kulture“, a na osnovu Ugovora o radu iz 2005. godine. Tužena mu isplaćuje osnovnu plaću po koeficijentu 2,40, a pojedinim drugim zaposlenicima, koji obavljaju iste poslove kao i tužitelj, po koeficijentu 2,60, iz razloga što ti zaposlenici, u odnosu na tužitelja, imaju veći stepen školske spreme.
U zahtjevu Općinskog suda se navodi da se u tom sudu nalazi 15-ak sličnih predmeta, da je do sada donesena jedna prvostepena presuda, kojom je udovoljeno zahtjevu iz tužbe, te podnosi zahtjev i traži donošenje odluke o Zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja.
Prvostepeni sud je dao i svoje sopstveno tumačenje, izraženo kroz svoju donesenu odluku, na način da smatra da je zahtjev za isplatu razlike plaće po većem koeficijentu osnovan do 21.12.2017. godine (do donošenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu 10), a da se nakon toga zahtjev može zasnivati na odredbama navedenog Kolektivnog ugovora.

Odredbama člana 61a. stav 1. ZPP propisano je da će prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije BiH radi rješavanja spornog pravnog pitanja, ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima.
U ovom konkretnom slučaju Općinski sud „traži pomoć“ u rješavanju konkretnog/ih/ predmeta, na način da traži od ovog suda da mu odgovori konkretno da li je plaću zaposlenika moguće urediti Odlukom Vlade Kantona 10 o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata zaposlenika za plaće zaposlenika u osnovnim školama iz 2008. godine, imajući u vidu odredbe člana 75. sada važećeg Zakona o radu, kojim je tačno određeno čime se utvrđuje plaća radnika.
U konkretnom zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja radi se o primjeni materijalnog prava na konkretno utvrđeno činjenično stanje.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Građanskog odjeljenja od 31.05.2018. godine zauzeo pravni stav koji glasi: „Kada se u vezi sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja zaključi da se radi o primjeni materijalnog prava na konkretno činjenično stanje, te da se ne radi o tumačenju pravne norme kao neodređene, neprecizne ili nejasne, zahtjev treba odbiti temeljem odredbe člana 61 d. stav 2. Zakona o parničnom postupku.
Zbog svega naprijed navedenog zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja je odbijen, primjenom člana 61 d. stav 2. ZPP.Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo-Jevtić, s.r.https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum